О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

07.12.2009г. гр.М.Търново,

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на седми декември през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                    Председател::Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 41 по описа за 2009 г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по предявен иск от С.Е.У. с ЕГН ********** *** Търново чрез адв.М.Ч. ***,ст.1 против С.Н.У. с ЕГН ********** *** с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Видно от надлежно оформената разписка , препис от исковата молба ведно с приложенията към нея е връчен на ответницата на 05.12.2009г. и същата е подала отговор на исковата молба в законоустановения срок, видно от пощенско клеймо от 04.12.2009г. на изпратения по пощата отговор.

 С подадения писмен отговор ответницата е направила възражение за подсъдност, като моли делото да се изпрати за разглеждане на РС-Смолян, в чийто район е нейният постоянен адрес.        

Съгласно чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянния адрес на ответника, а съгласно чл.119 ал.3 от ГПК възражение за подсъдност може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба.

Предвид гореизложеното, съдът констатира, че предявеният иск не е местно подсъден на РС-Малко Търново и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на РС-Смолян.

Ето защо и на основание чл.105  и чл.119 ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№41/2009г. по описа на РС-Малко Търново.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-Смолян.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                            Районен съдия :