Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                13.11.2012г.                   гр.М**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…М. Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от М. *** по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община *** против община *** с адрес : град ***, ул.”**” № ***, представлявана от ** –кмет на общината. 

Държавата чрез процесуалния си представител излага в обстоятелствената част на исковата молба, че след приемането на ЗВСГЗГФ, община *** е подала заявление № **г. до ПК –гр.*** за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село З**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ декара, находяща се в местността „**”;  2/ гора, широколистна с площ от 1302 / хиляда  три и два/ декара , находяща се в местността „**” и 3/ гора, широколистна с площ от 72 /седемдесет и два/ декара , находяща се в местността „**”. Твърди, че като доказателство за правото на собственост за имот № 1 от заявлението община *** е записала в заявлението „сведение от **г., карта на държавна гора В** и други държавни и общински гори във В** лесничейство от 1940г., тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г. и списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г.” ,  за имот № 2 от заявлението: „Годишен план от ДА Б** 1933/34г., сведение от **г., карта на държавна гора В** и други държавни и общински гори във В** лесничейство от 1940г., тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г. и списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г.”, а за имот № 3 от заявлението - „Годишен план от ДА Б** 1933/34г., сведение от **г., карта на държавна гора В** и други държавни и общински гори във В** лесничейство от 1940г., тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г. и списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г.”.Твърди, че в резултат на подаденото заявление , ПК-гр.***, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № **., с което признала правото на собственост на община *** върху следните имоти: за имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 1520 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: кладенеца, С**, завива северно и после западно около нивите на Т****, до дерето, което слиза от високата поляна, по дерето надолу в селския дол, нагоре край гробището и нивите край селото, в лясковския дол при Ю**, по лясковския дол по пътя към воденицата, нагоре покрай нивите на митов рът, покрай ***** кошара, по дола нагоре покрай на изходната точка,  и за имот № 2 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 1374.40 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: изток –*****, юг –*******, запад –***** и север – д** река, съгласно Стопанска карта и списък към нея от **г., данъчна декларация по чл.16 от ЗПД / 19.04.1940г., данъчна декларация по чл.16 от ЗПД/16.04.1914г. ПМС № 1173 от 10.02.1941г., скица на Бог-в**вско лесничейство от **., като е обединила имоти № 2 и № 3 от заявлението, които отговарят по име на местност и площ на имот № 2 от решението и възстановила  имотите в нови реални граници. Твърди се,   че  е налице идентичност между заявеният под № 1 от общината имот с предоставената от държавата под формата на „балталък”  гора на община ***  с площ от 1520 декара в местността „** – С**” в землището на село З**, описана в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **г. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини, а по отношение на заявените имоти под № 2 и № 3 се твърди, че общината не е представила надлежни документи, които да удостоверят правото й на собственост.

Счита, че в хода на реституционния административен процес ПК-*** не е разграничила правото на ползване под формата на „балталък” на община *** върху държавни гори от правото на собственост върху тези гори и въпреки липсата на документи за собственост, неправилно е възстановила на общината процесните гори, като за посочената под № 1 в заявлението  гора, е нарушена и разпоредбите на § 5  от ПЗР на ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение на община ***, че същата не е собственик на  имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 1520 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: кладенеца, С**, завива северно и после западно около нивите на ***, до дерето, което слиза от високата поляна, по дерето надолу в селския дол, нагоре край гробището и нивите край селото, в лясковския дол при Ю**, по лясковския дол по пътя към воденицата, нагоре покрай нивите на митов рът, покрай **** кошара, по дола нагоре покрай на изходната точка,  и за имот № 2 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 1374.40 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: изток –****, юг –****, запад –**** и север – д** река и възстановените в тази връзка от ПК-М** имоти в нови реални граници:

-         Имот № 065001 по КВС за землището на с.З**  с  площ от 28.213 дка;

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 54.287 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 207.349 дка;

-         Имот № 060003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 129.262 дка;

-         Имот № 060004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 72.942 дка;

-         Имот № 060005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 20.825 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 81.468 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 124.222 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 149.052 дка;

-         Имот № 061004  по КВС за землището на с. З** с  площ от 55.518 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 138.748 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 176.279 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 310.936 дка;

-         Имот № 062003  по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.891 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 64.165 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 58.553 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 130.304 дка;

-         Имот № 063004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.270 дка;

-         Имот № 063005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 1.355 дка;

-         Имот № 063006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.675 дка;

-         Имот № 063007 по КВС за землището на с. З** с  площ от 243.357 дка;

-         Имот № 063008 по КВС за землището на с. З** с  площ от 240.839 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 10.169 дка;

-         Имот № 064001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 57.800 дка;

-         Имот № 064002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 30.149 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 7.901 дка;

-         Имот № 066001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 9.871 дка;

-         Имот № 066002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.905 дка;

-         Имот № 066003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 6.128 дка;

Направила е  доказателствено искане да бъде изискано от ОС”ЗГ”-*** преписката по заявление № **г., ведно с приложените към нея документи. Ангажира писмени доказателства. Претендира разноски по делото. В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба,  ищцовата страна е представила на съда скици  и удостоверения за данъчните оценки на процесните имоти ,  надлежно е вписала  исковата молба в службата по вписванията,  като  е уточнила, че предявява срещу община *** отрицателен установителен иск.

Съдът, след като се е запознал с  исковата молба и уточнението към нея, е намерил същата за редовна и предявените искове за допустими,  и е разпоредил препис от нея, ведно с приложените към нея доказателства, да се връчат на ответната страна.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК , община *** е депозирала писмен отговор, с който оспорва предявения иск като недопустим и при условията на евентуалност – като неоснователен.  С оглед на обстоятелството, че  ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / е под ръководството, организацията и контрола на МЗХ и  част от структурата на министерството, твърди, че произнасяйки това решение чрез ПК-***, МЗХ е признало правото на община *** за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти, поради което счита предявения иск за недопустим. Навежда съображения  за недопустимостта на предявения иск, като твърди, че  държавата не е правоимаща по смисъла на чл.3 от ЗВСГЗГФ, че няма правна легитимация и няма правен интерес от настоящето дело. Твърди, че заявеният под № 1 имот не е идентичен с имота, предоставен като балталък на община *** - не е налице идентичност на квадратурата на двата имота. Твърди, че подчинената и контролирана от ищцовата страна - ПК –***, след преценка към момента на въстановяването, правилно е приела, че възстановяването на собствеността върху процесните имоти в полза на общината е следвало да се извърши по ЗВСГЗГФ, както и че са налице и че при подаване на заявлението са били представени всички писмени доказателства, удостоверяващи правото на община *** да й бъде възстановено правото на собственост  върху процесните имоти. Твърди, че ПК –*** правилно се е произнесла с решение № **. , с което е възстановила правото на собственост в полза на общината върху имотите, подробно индивидуализирани в решението. Ангажира писмени доказателства. Ведно с писмения отговор ответната страна е направила доказателствено искане за назначаване на лесотехническа експертиза, вещото лице по която даде отговор на поставените от ответната страна въпроси.

По доказателствените искания на страните съдът се е произнесъл с определение  № 69/23.08.2012г., като е изискал от ОС”ЗГ”-*** цялата преписка по заявление № ***г., ведно с приложените към нея доказателства и е  допуснал лесотехническа експертиза.

 С нарочна молба с вх.№ 900 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза.

ОС”ЗГ”-*** е представила на 30.08.2012г. на съда цялата преписка по заявление № ***г. , приета от съда и приобщена към доказателствата по делото.   С нарочна молба с вх.№ 900 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза, поради което съдът с определение № 84/20.09.2012г., постановено в з.с., е отменил определението си, с което е допуснал и назначил лесотехническа експертиза.

В с.з., ищцовата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - ю.к.Т*, надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з., ответната страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - адв.Р***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа писмения отговор.

Съдът след като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **г. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, се установява, че Държавата е предоставила за ползване на община *** под формата на „балталък” имот, представляващ  гора с площ от 1520 декара в землището на село З** в местността „** –С**”, с граници  и съседи : започва от кладенеца „С**”, завива северно и после западно около нивите на ***, до дерето, което слиза от високата поляна, по дерето надолу в селския дол, нагоре край гробището и нивите край селото, в лясковския дол при Ю** в лясковския дол надолу по пътя към воденицата, по пътя нагоре покрай нивите на „милов рът”, покрай *** кошара, в дола „С**” и по дола  нагоре на изходната точка/л.14-15/.

 Не се спори по делото , а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че Община *** е подала заявление № ***г. до ПК –гр.*** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село З**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ декара, находяща се в местността „** С**” при граници : за почва от кладенеца „С**”, завива северно и после западно около нивите на ***, до дерето, което слиза от високата поляна, по дерето надолу в селския дол, нагоре край гробището и нивите край селото, в лясковския дол при Ю** в лясковския дол надолу по пътя към воденицата, по пътя нагоре покрай нивите на „милов рът”, покрай *** кошара, в дола „С**” и по дола  нагоре на изходната точка;  2/ гора, широколистна с площ от 1302 / хиляда  три и два/ декара , находяща се в местността „**” и 3/ гора, широколистна с площ от 72 /седемдесет и два/ декара , находяща се в местността „**” при граници и съседи: изток – „***” Б***.лесничейство; юг – пътя *** и държ.гора В**;  запад –*** ***, ***, ***.*** на Н** и север – „Д** река”, ***.*** на Н** и „*** ***”/л.29-32/.  За удостоверяване правото си на собственост върху така заявената гора, община ***  е приложила към заявлението 1/ Годишен план от ДА – Б** 1933/34г.;  2/„Сведение от **г.”; 3/ „Списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г. и 4/ Тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г.

От приложеното по делото Решение № **. /л.19-28/ се установява, че  по така подаденото заявление , ПК-гр.***, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла за заявените имоти, като на основание чл.13 ал.5 от ЗВСГЗГФ признала на община *** правото на собственост за възстановяване върху целия имот № 1 от заявлението с площ от 1520 декара  и върху имот № 2 от заявлението с площ от 1374.400 декара в нови реални граници по чл.4 ал.2 от ЗВСГЗГФ върху: 

-         Имот № 065001 по КВС за землището на с.З**  с  площ от 28.213 дка;

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 54.287 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 207.349 дка;

-         Имот № 060003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 129.262 дка;

-         Имот № 060004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 72.942 дка;

-         Имот № 060005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 20.825 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 81.468 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 124.222 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 149.052 дка;

-         Имот № 061004  по КВС за землището на с. З** с  площ от 55.518 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 138.748 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 176.279 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 310.936 дка;

-         Имот № 062003  по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.891 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 64.165 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 58.553 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 130.304 дка;

-         Имот № 063004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.270 дка;

-         Имот № 063005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 1.355 дка;

-         Имот № 063006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.675 дка;

-         Имот № 063007 по КВС за землището на с. З** с  площ от 243.357 дка;

-         Имот № 063008 по КВС за землището на с. З** с  площ от 240.839 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 10.169 дка;

-         Имот № 064001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 57.800 дка;

-         Имот № 064002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 30.149 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 7.901 дка;

-         Имот № 066001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 9.871 дка;

-         Имот № 066002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.905 дка;

-         Имот № 066003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 6.128 дка;

 

Не се спори по делото, а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че за гореописаните имоти община *** в последствие е съставила Актове за публична общинска собственост с  №№ 1601 -1629, всички от 26.07.2010г. /л.252-280/

Видно от приложените по делото Заповед № РД-30/24.01.1995г. на Министъра на околната среда за обявяването на Природен парк *** /л.156-158/ и скиците с №№ К00040-К00068/04.06.2012г. на процесните имоти /л.159-194/, процесните имоти са включени в защитената територия на Природен парк ***. От приложените по делото удостоверения за данъчни оценки на имотите / л.196-224/, се установява, че размерът на цената на иска  е общо в размер на 176 627.10 лева, като цената на всеки един от имотите, възстановен в нови реални граници, е под 50 000 лева.

Предявеният от държавата срещу община ***  отрицателен  установителен  иск  е  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.  С оглед на характера на предявения иск и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община следваше да  установи обстоятелството, че е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представлява частна общинска собственост.

В административното производство процесните гори са били възстановени от ПК-*** на ответната община на основание: 1/ Годишен план от ДА – Б** 1933/34г.;  2/„Сведение от **г.”; 3/ „Списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г. и 4/ Тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г. Липсват данни от коя категория общински гори са те и конкретно – да са гори, представляващи частно общинско имущество. Други доказателства за собственост, удостоверяващи, че община *** е била собственик на процесните гори на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ, не се представиха в проведеното пред настоящата инстанция производство, въпреки, че съдът указа на ответната община, че върху нея лежи доказателствената тежест да установи това си право на собственост. Решението на ПК-град ***, с което е възстановена собствеността на община *** върху процесните гори, е постановено при липса на доказателства за собственост – 1/ Годишен план от ДА – Б** 1933/34г.;  2/„Сведение от **г.”; 3/ „Списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район В** от 20.06.1914г. и 4/ Тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г., не са сред доказателствата по чл.13 ал.3 изр.1 от ЗВСГЗГФ, нито удостоверяват собственост.

 В този смисъл твърдението на ищцовата страна, че ПК-*** е възстановила собствеността върху процесните гори без да са налице законовите предпоставки за това, е основателно. Наличието на процесните гори в данъчния регистър не сочи на право на собственост на общината върху тях, а обратното – сочи, че те не са частно общинско имущество, а от категорията на балталъците, в който смисъл са и ищцовите твърдения. Това е така, защото съгласно действащите към релеватния момент правни норми, облагането с данък не касае собствените общински имоти, в това число и гори – чл.3 б.”а” от Наредбата-закон за поземления данък, а само „балталъците”, т.е. тези общински гори, дадени на общината за вечно ползване – чл.2 от същата.

Позоваването на ответната община за правата си на собственик на решението на поземлената комисия с твърдението, че то представлява стабилен административен акт, който не е бил отменен по съответния ред  и на недопустимост на настоящия иск с твърдението, че министъра на земеделието и храните е участвал като страна в административното производство, са  неоснователни. Това е така, защото възстановяването на собствеността на отчуждените гори и земи от горския фонд настъпва не директно, по силата на закона, а след съответен административен акт за реституция, без който бившият собственик не може да се легитимира активно по предявения иск. В това административно производство по ЗВСВГЗГФ обаче не е участвала като страна Държавата и за това Държавата не е обвързана от силата на пресъдено нещо на реституционното  решение. Щом като Държавата не е била легитимирана страна в реституционното производство, тя не е разполагала и с право на жалба срещу постановеното позитивно решение по него, включително и когато то е било материално незаконосъобразно. Твърдението на Държавата в настоящето производство, че не са били налице условията за реституцията на процесните гори – предмет на настоящия правен спор  в полза на община ***, не беше оборено от ответната община. По делото не се събраха никакви данни и никакви писмени доказателства за това, че ответната община *** някога да е била собственик на тези гори.

Понятието „балталък” е легално определено в чл.1 ал.4 изр.1 от Закона за горите от 1897г. /отм./, чл.1 ал.3 предл.1 от Закона за горите от 1904г./отм./, чл.2 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1922г./отм./ и в чл.1 ал.4 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1925г./отм./. Посочва се описателно, че това са гори, които са били отстъпени от древно време на някой град или село /от начало на населението му, а после на общината като юридическо лице/. Отстъпването е ставало от държавата. Правният статут на общинските гори, предоставени от държавата за ползване /”балталъци”/, според последователно действалите закони за горите, е бил на вещи, извадени от гражданския оборот. При това положение собствеността върху този вид гори не е могла да се придобива по давност – чл.9 от Закона за давността /отм./. Тези гори са имали определено предназначение – да се ползват от населението на съответната община. Това обстоятелство им придава особен статут и ги отличава от горите – частна общинска собственост. Във всички закони, които уреждат правния статут на горите, двата вида правомощия на общините се разграничават, като същинското право на собственост е това на частната общинска собственост, а спрямо „балталъците” е налице ограничено вещно право на ползване.

По делото се събраха безспорни доказателства, че процесната гора е била „балталък”, тъй като видно от  описанието на границите на държавния имот, описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **г. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи  и описанието на границите на заявената под №  1  в заявлението   гора, широколистна, с площ от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ декара, находяща се в местността „** С**”, възстановена й с решение №  **., на ПК-***, налице е идентичност на границите.

В § 5 ал.1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ е предвидено, че не се възстановява вещно право на ползване, предоставено на физически и юридически лица и общини преди влизането в сила на Закона за стопанисване и ползуване на горите от 1948г., в това число „балталъци”, „Къшлаци”, „яйлаци”. В ал.2 е предвидено, че този закон не се прилага за лица, на които от държавата са отстъпени гори и земи за вечно ползване. В съответствие с посочената разпоредба е и нормата на §6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, според която ограниченото вещно право на ползване, учредено на общини, физически и юридически лица преди 9 април 1946г. безсрочно или за определен срок, се счита за прекратено. Анализът на тези правни норми сочи,че законодателят не е предвидил възстановяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд, а учредените до посочената дата права от посочения вид, се прекратяват.

С оглед на всичко гореизложено, съдът приема, че спорните гори, възстановени на община *** с решение № **. по реда на ЗВСГЗГФ, не са общинска собственост. По аргумент от чл.27 ал.1 и ал.3 т.3 от Закона за горите вр. чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, те са публична държавна собственост, поради което предявеният от Държавата против община *** отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 и ал.8  вр. с чл.84  от ГПК вр. с чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ответната община следва да се заплати на Държавата, защитавана по настоящето дело от ю.к.М.Т., адвокатско възнаграждение  в размер на 3982.54 лева, а съгласно разпоредбата на чл.78 ал.6  вр.чл.71 ал.2  вр. чл.84 ал.1 от ГПК вр. чл.27 ал.3 т.3 от ЗГ вр.чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, ответната община следва да заплати в полза на РС-*** държавна такса в размер на 1766.27 лева, определен пропорционално върху една четвърт от цената на иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Приема за установено по отношение на  Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община ***, че  община *** с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината, не е собственик на широколистни гори с площ от 1520 декара и с площ от  1374.400 декара, възстановени й с  Решение № **. на ПК-гр.М**, в нови реални граници както следва: 

-         Имот № 065001 по КВС за землището на с.З**  с  площ от 28.213 дка;

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 54.287 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 207.349 дка;

-         Имот № 060003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 129.262 дка;

-         Имот № 060004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 72.942 дка;

-         Имот № 060005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 20.825 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 81.468 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 124.222 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 149.052 дка;

-         Имот № 061004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 55.518 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 138.748 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 176.279 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 310.936 дка;

-         Имот № 062003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.891 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 64.165 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 58.553 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 130.304 дка;

-         Имот № 063004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.270 дка;

-         Имот № 063005 по КВС за землището на с. З** с  площ от 1.355 дка;

-         Имот № 063006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 239.675 дка;

-         Имот № 063007 по КВС за землището на с. З** с  площ от 243.357 дка;

-         Имот № 063008 по КВС за землището на с. З** с  площ от 240.839 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с. З** с  площ от 10.169 дка;

-         Имот № 064001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 57.800 дка;

-         Имот № 064002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 30.149 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с. З** с  площ от 7.901 дка;

-         Имот № 066001 по КВС за землището на с. З** с  площ от 9.871 дка;

-         Имот № 066002 по КВС за землището на с. З** с  площ от 2.905 дка;

-         Имот № 066003 по КВС за землището на с. З** с  площ от 6.128 дка.

 

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на  РС-*** сумата в размер на 1766.27лв. / хиляда седемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/, представляваща държавна такса, на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл.71 ал.2 вр. чл.78 ал.6 от ГПК, както и сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на Държавата , защитавана по настоящето дело от ю.к.М.Т., сумата в размер на 3982.54 лева, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения вр.чл.78 ал.1 и ал.8 вр. с чл.84  от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Б**ки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия: