П Р О Т О К О Л

гр.**, 22.08.2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на      двадесет и втори август, две хиляди и единадесета година,   в  състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                          Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..…………М.Д. ……..…………………………

и прокурора Р** С.               сложи за разглеждане

НОХ дело №41  по описа за 2011 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 11.45  часа се явиха:

 

     За МТРП, редовно призована, се явява прокурора С..

Подсъдимият Т.П.П., редовно призован, се явява лично в с.з., ведно с надлежно упълномощен защитник адв.И. ***.

Свид.К.Г., редовно призован, се явява лично.

Свид.Я.К., редовно призована, се явява лично.

Свид.Д.Б., нередовно призован, не се явява, призовката върната в цялост с отбелязване, че по данни на съседи, адресата живее в П**.

Свид.Т.Б., редовно призован, се явява лично.

Свид.И.А., редовно призован, се явява лично.

Свид.О.О., редовно призован, се явява лично.

Свид.Х.П., нередовно призован, не се явява.По сведение на км.наместник на с.М** лицето се намира в Гърция.

Вещото лице Н.Д., редовно призован се явява лично.

Прокурора-Да се даде ход на делото.

Адв.И**-Да се даде ход на делото.

Подсъдимия – да се даде ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия:

Т.П.П.  ЕГН:**********,***, п.а.с.М** общ.Б**, обл.Я** ул.”**, живее на съвместни начала със свид.Я.К.,не **.

Снема самоличността на явилите се свидетели:

К.Н.Г. ЕГН:********** ***, **, ** образование,без отношения с подсъдимия. Предупреден за отг. по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

Я.В.К. ЕГН:********** ***, живуща ***, ** обр.

Предупредена за отг. по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

     Т.С.Б. ЕГН:**********,*** **, без особени отн.с подсъдимия. Предупреден за отг. по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

     И.Е.А.  ЕГН:********** ***, **, без особени отн. с подсъдимия. Предупреден за отг. по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

О.М.О. ЕГН:********** ***, **, без особени отн.с подсъдимия.Предупреден за отг. по чл.290 от НК.Обещава да каже истината.

Снема самоличността на вещото лице:

Н.Г.Д. ЕГН:**********, **, ** ** образование, живущ ***.

Предупреден за отг. по чл.291 от НК.

Прокурора- постигнали сме споразумение с подсъдимия по делото на осн.чл.384 ал.І от НПК. , и моля същото да бъде одобрено.

Адв.И**- С представителя на обвинението постигнахме споразумение досежно доказателствата по делото на осн.чл.382 ал.VІІ НПК, да се даде ход на делото.

Подсъдимия – Постигнали сме споразумение.

С оглед изявлението на страните,и на осн.чл.384 НПК,

Съдът,

Определи:

Продължава производството по НОХД №41/2011г., по реда на Глава 29, на основание чл.384, вр.чл.382, 383 от НПК.

Освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

     Прокурора-Госпожо съдия, както вече заявихме с адв.И** постигнали сме съгласие по отн. на споразумение по следните параметри, като преди това заявявам, че неточно е изписано в обвинителния акт, че „щетите от престъплението в размер на 279.30лв. са невъзстановени”, като приемам, че същите са възстановени тъй като подсъдимия е заплатил тяхната стойност на лицата от които ги е изкупувал, а предмета на деянието се намира на съхранение в двора на РУП на МВР. Страните се споразумяват за следното:

1. Подсъдимия Т.П.П. се признава за ВИНОВЕН  в това, че през периода от 27 март 2010година до 5 април същата година в гр.** е изкупувал отпадъци от черни и цветни метали с общо тегло 600кг на стойност 279.30лв., без да притежава лиценз какъвто се изисква съгласно чл.54 ал.І ЗУО и Наредба за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – престъпление по чл.234б ал.І от НК.

     2. Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

     3. На подсъдимия Т.П. за посоченото в т.1 престъпление по чл.234 б ал.І от НК, при условията на чл.54 от НК, се налага наказание ЛОС за срок от три месеца, което наказание при условията на чл.66 ал.І от НК, се отлага за срок от три години.

4. На осн.чл.234б ал.ІІ от НК, веществените доказателства намиращи се в двора на РУП **, се отнемат в полза на Държавата.

5. Разноски по делото в размер на 60лв. се възлагат в тежест на подсъдимия Т.П..

 

     С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

Прокурор:                             Подсъдим:

/Р** С./                    /Т.П.П./

 

                                      Защитник:

                                     /адв.И. И**/

 

 

     Подсъдимия-Разбирам обвинението.Признавам се за виновен.Разбирам последиците от споразумението.съгласен съм с тях и доброволно подписвам споразумението като се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІІ НПК, след като намери че споразумението не противоречи на закона и морала,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия Т.П.П.  ЕГН:**********,***, п.а.с.М** общ.Б**, обл.Я** ул.”**, не **, адв.И. *** и прокурор Р** С. ***, споразумение, съгласно което:

1. ПРИЗНАВА подсъдимия  Т.П.П.  ЕГН:**********,***, п.а.с.М** общ.Б**, обл.Я** ул.”**, не **, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 27 март 2010година до 5 април същата година в гр.** е изкупувал отпадъци от черни и цветни метали с общо тегло 600кг на стойност 279.30лв., без да притежава лиценз какъвто се изисква съгласно чл.54 ал.І ЗУО и Наредба за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали – престъпление по чл.234б ал.І от НК.

     2. НАЛАГА на подсъдимия  Т.П.П.  ЕГН:**********,***, п.а.с.М** общ.Б**, обл.Я** ул.”**, не **, за посоченото в т.1 престъпление на основание чл.234б ал.І от НК, при условията на чл.54 от НК, наказание ЛОС за срок от три месеца, което наказание на чл.66 ал.І от НК, се отлага за срок от три години.    

3. ОТНЕМА в полза на Държавата на осн.чл.234б ал.ІІ от НК, веществените доказателства, намиращи се на съхранение в двора на РУП **.

4. ВЪЗЛАГА в тежест на подсъдимия Т.П. разноските по делото в размер на 60лв., за извършената ССЕ на досъдебното производство.

Съдът на  осн.чл.24 ал.ІІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД №41/2011г. по описа на РС **, на

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7дневен срок пред БОС.

 

Приключи съдебното заседание в 12.30часа.

Протокола изготвен в съдебно заседание.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            Секретар: