Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                13.11.2012г.                   гр.**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…М. Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от М. *** по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к. в ТП ”ДЛС **” с адрес за призоваване : село **, община ** против община ** с адрес : град **, ул.”**” № ***, представлявана от ** –кмет на общината. 

Държавата чрез процесуалния си представител излага в обстоятелствената част на исковата молба, че след приемането на ЗВСГЗГФ, община ** е подала заявление № **. до ПК –гр.** за възстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село **, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1000 /хиляда/ декара, находяща се в местността „**”,  и  2/ гора, широколистна с площ от 1003 / хиляда и три/ декара , находяща се в местността „**”. Твърди, че като доказателство за правото на собственост община ** е записала в заявлението „сведение от ** – за имот № 1 от заявлението, и „Списък, изпратен на МЗДИ за декларирани държавни и частни гори в район ** от 20.06.1914г. и тарифа за цените на второстепенните горски продукти от общински гори от 22.10.1943г.”  - за имот № 2 от заявлението. Твърди, че в резултат на подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № **., с което признала правото на собственост на община ** върху следните имоти: за имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 2003 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: вливането на река ** в казанския дол, по реката нагоре до селото, завива северно по венеца на реката и после край ** покрай работните земи край селото и по венеца на р.** и притоците й, край янови ниви на пътя **- ** по пътя южно до нивите и край тях до дерето, което се спуска оттам и по него надолу в р.**, турската казарма, казанджийски дол, до изходната точка, като е обединила имоти № 1 и № 2 от заявлението, които отговарят по име на местност и площ на имот № 1 от решението и възстановила имота в нови реални граници.

Твърди се,   че описаният в решението на ПК-** имот с площ от 2003 декара в местността „**” и с описаните по-горе граници е идентичен с имот, предоставен от държавата на община **  под формата на „балталък”,  описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини, и  представляващ  гора с площ от 780 декара със същите граници в землището на село ** в местността „**”,

 Твърди се, че  ПК-**, не е разграничила правото на собственост върху тези гори  от предоставеното право  на ползване под формата на „балталък” върху държавните гори , поради което в противоречие на  разпоредбите на § 5  от ПЗР на ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ  и  въпреки липса на документи за собственост, ПК-гр.** е постановила решение, с което е признала право на собственост на община ** върху процесните имоти, които са държавни по силата на закона.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение на община **, че същата не е собственик на имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 2003 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: вливането на река ** в казанския дол, по реката нагоре до селото, завива северно по венеца на реката и после край ** покрай работните земи край селото и по венеца на р.** и притоците й, край янови ниви на пътя **- ** по пътя южно до нивите и край тях до дерето, което се спуска оттам и по него надолу в р.**, турската казарма, казанджийски дол, до изходната точка, съгласно Стопанска карта и списък към нея от 29.12.1928г., данъчна декларация по чл.16 от ЗПД / 16.04.1914г., ППЗДИ № 10377 от 26.07.1941г., скица на Бог-**вско лесничейство от 05.02.1930г.” и възстановените в тази връзка от ПК-** имоти в нови реални граници:

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с.** с  площ от 39.592 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.794 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с.** с  площ от 23.999 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с.** с  площ от 139.083 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.002 дка;

-         Имот № 061004 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.464 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.049 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с.** с  площ от 3.610 дка;

-         Имот № 061007 по КВС за землището на с.** с  площ от 221.262 дка;

-         Имот № 061008 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.535 дка;

-         Имот № 061010 по КВС за землището на с.** с  площ от 64.683 дка;

-         Имот № 061011 по КВС за землището на с.** с  площ от 2.001 дка;

-         Имот № 061012 по КВС за землището на с.** с  площ от 18.800 дка;

-         Имот № 061014 по КВС за землището на с.** с  площ от 30.151 дка;

-         Имот № 061013 по КВС за землището на с.** с  площ от 22.926 дка;

-         Имот № 061009 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.895 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с.** с  площ от 29.182 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с.** с  площ от 59.596 дка;

-         Имот № 062003 по КВС за землището на с.** с  площ от 191.761 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с.** с  площ от 133.184 дка;

-         Имот № 062005 по КВС за землището на с.** с  площ от 124.844 дка;

-         Имот № 062006 по КВС за землището на с.** с  площ от 127.690 дка;

-         Имот № 062007 по КВС за землището на с.** с  площ от 66.865 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с.** с  площ от 5.883 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с.** с  площ от 140.514 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с.** с  площ от 132.678 дка;

Исковата молба по делото е вписана, като ищцовата страна е представила на съда скици  и удостоверения за данъчните оценки на процесните имоти и  е уточнила, че предявява срещу община ** отрицателен установителен иск.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК , община ** е депозирала писмен отговор, с който оспорва предявения иск като недопустим и при условията на евентуалност – като неоснователен.  С оглед на обстоятелството, че  ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / е под ръководството, организацията и контрола на МЗХ и  част от структурата на министерството, твърди, че произнасяйки това решение чрез ПК-**, МЗХ е признало правото на община ** за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти, поради което счита предявения иск за недопустим. Навежда съображения  за недопустимостта на предявения иск, като твърди, че  държавата не е правоимаща по смисъла на чл.3 от ЗВСГЗГФ, че няма правна легитимация и няма правен интерес от настоящето дело. Твърди, че заявеният имот не е идентичен с имота, предоставен като „балталък” на община ** - не е налице идентичност на квадратурата на двата имота, тъй като заявеният от общината имот е с площ от 2003 декара, а предоставеният й като балталък имот е 780 декара. Твърди, че подчинената и контролирана от ищцовата страна - ПК –**, след преценка към момента на въстановяването, правилно е приела, че възстановяването на собствеността върху процесните имоти в полза на общината е следвало да се извърши по ЗВСГЗГФ, както и че са налице и че при подаване на заявлението са били представени всички писмени доказателства, удостоверяващи правото на община ** да й бъде възстановено правото на собственост  върху процесните имоти. Твърди, че ПК –** правилно се е произнесла с решение № **. , с което е възстановила правото на собственост в полза на общината върху имотите, подробно индивидуализирани в решението. Ангажира писмени доказателства.

По доказателствените искания на страните съдът се е произнесъл с определение  № 68/23.08.2012г., като е изискал от ОС”ЗГ”-** цялата преписка по заявление № **., ведно с приложените към нея доказателства и е  допуснал лесотехническа експертиза. ОС”ЗГ”-** е представила на 30.08.2012г. цялата преписка по заявление № **., приета от съда и приобщена към доказателствата по делото.   С нарочна молба с вх.№ 899 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза, поради което съдът с определение № 83/20.09.2012г., постановено в з.с., е отменил определението си, с което е допуснал и назначил лесотехническа експертиза.

В с.з., ищцовата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - ю.к.Т***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з., ответната страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - адв.Р***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа писмения отговор.

Съдът след като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото  Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, се установява, че държавата е предоставила за ползване под формата на „балталък” на община ** имот, представляващ  гора с площ от 780 декара в землището на село ** в местността „**”, с граници  и съседи : вливането на река ** в казанския дол, по реката нагоре до селото, завива северно по венеца на реката и после край ** покрай работните земи край селото и по венеца на р.** и притоците й, край „янови” ниви на пътя **- ** по пътя южно до нивите и край тях до дерето, което се спуска оттам и по него надолу в р.**, турската казарма, казанджийски дол, до изходната точка”/л.31-32/.

Не се спори по делото , а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че Община ** е подала заявление № **. до ПК –гр.** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село **, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1000 /хиляда/ декара, находяща се в местността „**”,  и  2/ гора, широколистна с площ от 1003 / хиляда и три/ декара , находяща се в местността „**”, като описала следните граници и съседи:   от вливането на река ** в казанския дол, и по реката нагоре до селото, завива северно по венеца на реката и после край ** и все покрай работните земи около селото и по венеца на р.** и притоците й, край „янови” ниви на пътя **- ** по пътя южно до нивите и край тях до дерето, което се спуща оттам и по него надолу в р.**, по вододела между „*****” и ** на височината над турската казарма, и по склона надолу в  „казанджийския дол”, по дола надолу до изходната точка”/л.11-12/.  За удостоверяване правото си на собственост върху така заявената гора, община **  е приложила към заявлението Стопанска карта и списък към нея от 29.12.1928г., данъчна декларация по чл.16 от ЗПД / 16.04.1914г.,  ППЗДИ № 10377 от 26.07.1941г., скица на Бог-**вско лесничейство от 05.02.1930г./преписка № 0018-Г на ПК-**/.

От приложеното по делото Решение № **. /л.20-28/ се установява, че  по така подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла за имот № 1 от заявлението, заявен като  „ гора, широколистна, с произход издънков,  с площ от 2003 /  две хиляда и три/ декара , находяща се в местността „**”, при граници и съседи:   вливането на река ** в казанския дол, по реката нагоре до селото, завива северно по венеца на реката и после край ** покрай работните земи край селото и по венеца на р.** и притоците й, край „янови” ниви на пътя **- ** по пътя южно до нивите и край тях до дерето, което се спуска оттам и по него надолу в р.**, турската казарма, казанджийски дол, до изходната точка” , като  възстановила на община ** правото на собственост върху целия имот с площ от 2003 декара в нови реални граници, както следва: 

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с.** с  площ от 39.592 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.794 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с.** с  площ от 23.999 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с.** с  площ от 139.083 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.002 дка;

-         Имот № 061004 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.464 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.049 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с.** с  площ от 3.610 дка;

-         Имот № 061007 по КВС за землището на с.** с  площ от 221.262 дка;

-         Имот № 061008 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.535 дка;

-         Имот № 061010 по КВС за землището на с.** с  площ от 64.683 дка;

-         Имот № 061011 по КВС за землището на с.** с  площ от 2.001 дка;

-         Имот № 061012 по КВС за землището на с.** с  площ от 18.800 дка;

-         Имот № 061014 по КВС за землището на с.** с  площ от 30.151 дка;

-         Имот № 061013 по КВС за землището на с.** с  площ от 22.926 дка;

-         Имот № 061009 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.895 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с.** с  площ от 29.182 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с.** с  площ от 59.596 дка;

-         Имот № 062003 по КВС за землището на с.** с  площ от 191.761 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с.** с  площ от 133.184 дка;

-         Имот № 062005 по КВС за землището на с.** с  площ от 124.844 дка;

-         Имот № 062006 по КВС за землището на с.** с  площ от 127.690 дка;

-         Имот № 062007 по КВС за землището на с.** с  площ от 66.865 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с.** с  площ от 5.883 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с.** с  площ от 140.514 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с.** с  площ от 132.678 дка;

Не се спори по делото, а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че за гореописаните имоти община ** в последствие е съставила Актове за публична общинска собственост с №№ 1575 -1591, всички от 15.07.2010г.  и  с №№ 1592 – 1600, всички от 20.07.2010г. /л.231-256/

Видно от приложените по делото Заповед № РД-30/24.01.1995г. на Министъра на околната среда за обявяването на Природен парк ** /л.146-148/ и скиците с №№ К00022-К00026/01.06.2012г. и с №№ К00027-К00047/04.06.2012г. на процесните имоти /л.149-179/ процесните имоти са включени в защитената територия на Природен парк **. От приложените по делото удостоверения за данъчни оценки на имотите / л.181-206/, се установява, че размерът на цената на иска  е общо в 120 724.50 лева, като цената на всеки един имот, възстановен в нови реални граници, е под 50 000 лева.

Предявеният от държавата срещу община **  отрицателен  установителен  иск  е  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.  С оглед на характера на предявения иск и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община следваше да  установи обстоятелството, че е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представлява частна общинска собственост.

В административното производство процесната гора е била възстановена от ПК-** на ответната община на основание Стопанска карта и списък към нея от 29.12.1928г., данъчна декларация по чл.16 от ЗПД / 16.04.1914г.,  ППЗДИ № 10377 от 26.07.1941г., скица на Бог-**вско лесничейство от 05.02.1930г. С постановеното решение ПК –** се е произнесла за заявените имотите, като е обединила имоти № 1 и № 2 от заявлението, които отговарят по име на местност и площ на имот № 1 от решението. Липсват данни от коя категория общински гори са те и конкретно – да са гори, представляващи частно общинско имущество. Други доказателства за собственост, удостоверяващи, че община ** е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ, не се представиха в проведеното пред настоящата инстанция производство, въпреки, че съдът указа на ответната община, че върху нея лежи доказателствената тежест да установи това си право на собственост. Решението на ПК-град **, с което е възстановена собствеността на община ** върху процесната гора, е постановено при липса на доказателства за собственост - Стопанската карта и списъка към нея от 29.12.1928г., данъчната декларация по чл.16 от ЗПД / 16.04.1914г.,  ППЗДИ № 10377 от 26.07.1941г., скицата на Бог-**вско лесничейство от 05.02.1930г. , не са сред доказателствата по чл.13 ал.3 изр.1 от ЗВСГЗГФ, нито удостоверяват собственост.

 В този смисъл твърдението на ищцовата страна, че ПК-** е възстановила собствеността върху процесните гори без да са налице законовите предпоставки за това, е основателно. Наличието на процесните гори в данъчния регистър не сочи на право на собственост на общината върху тях, а обратното – сочи, че те не са частно общинско имущество, а от категорията на балталъците, в който смисъл са и ищцовите твърдения. Това е така, защото съгласно действащите към релеватния момент правни норми, облагането с данък не касае собствените общински имоти, в това число и гори – чл.3 б.”а” от Наредбата-закон за поземления данък, а само „балталъците”, т.е. тези общински гори, дадени на общината за вечно ползване – чл.2 от същата.

Позоваването на ответната община за правата си на собственик на решението на поземлената комисия с твърдението, че то представлява стабилен административен акт, който не е бил отменен по съответния ред  и на недопустимост на настоящия иск с твърдението, че министъра на земеделието и храните е участвал като страна в административното производство, са  неоснователни. Това е така, защото възстановяването на собствеността на отчуждените гори и земи от горския фонд настъпва не директно, по силата на закона, а след съответен административен акт за реституция, без който бившият собственик не може да се легитимира активно по предявения иск. В това административно производство по ЗВСВГЗГФ обаче не е участвала като страна Държавата и за това Държавата не е обвързана от силата на пресъдено нещо на реституционното  решение. Щом като Държавата не е била легитимирана страна в реституционното производство, тя не е разполагала и с право на жалба срещу постановеното позитивно решение по него, включително и когато то е било материално незаконосъобразно. Твърдението на Държавата в настоящето производство, че не са били налице условията за реституцията на процесните гори – предмет на настоящия правен спор  в полза на община **, не беше оборено от ответната община. По делото не се събраха никакви данни и никакви писмени доказателства за това, че ответната община ** някога да е била собственик на тези гори.

Понятието „балталък” е легално определено в чл.1 ал.4 изр.1 от Закона за горите от 1897г. /отм./, чл.1 ал.3 предл.1 от Закона за горите от 1904г./отм./, чл.2 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1922г./отм./ и в чл.1 ал.4 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1925г./отм./. Посочва се описателно, че това са гори, които са били отстъпени от древно време на някой град или село /от начало на населението му, а после на общината като юридическо лице/. Отстъпването е ставало от държавата. Правният статут на общинските гори, предоставени от държавата за ползване /”балталъци”/, според последователно действалите закони за горите, е бил на вещи, извадени от гражданския оборот. При това положение собствеността върху този вид гори не е могла да се придобива по давност – чл.9 от Закона за давността /отм./. Тези гори са имали определено предназначение – да се ползват от населението на съответната община. Това обстоятелство им придава особен статут и ги отличава от горите – частна общинска собственост. Във всички закони, които уреждат правния статут на горите, двата вида правомощия на общините се разграничават, като същинското право на собственост е това на частната общинска собственост, а спрямо „балталъците” е налице ограничено вещно право на ползване.

По делото се събраха безспорни доказателства, че процесната гора е била „балталък”. Видно от  описанието на границите на държавния имот, описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи  и описанието на границите на имота, заявен със заявление № **. от община ** и възстановен й с решение № **. на ПК-**, налице е идентичност на границите на държавния имот, описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ и представляващ  гора с площ от 780 декара в землището на село ** в местността „**” и заявената със заявление № **. гора с площ от 2003 декара от община **, възстановен й с решение № **. на ПК-**, независимо от различието в площта. Когато е налице  различие в посочването на площта на даден имот, но е налице идентичност при посочването на границите му  и съседите му, за водещо следва да се приеме описанието на границите на имота.  В § 5 ал.1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ е предвидено, че не се възстановява вещно право на ползване, предоставено на физически и юридически лица и общини преди влизането в сила на Закона за стопанисване и ползуване на горите от 1948г., в това число „балталъци”, „Къшлаци”, „яйлаци”. В ал.2 е предвидено, че този закон не се прилага за лица, на които от държавата са отстъпени гори и земи за вечно ползване. В съответствие с посочената разпоредба е и нормата на §6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, според която ограниченото вещно право на ползване, учредено на общини, физически и юридически лица преди 9 април 1946г. безсрочно или за определен срок, се счита за прекратено. Анализът на тези правни норми сочи,че законодателят не е предвидил възстановяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд, а учредените до посочената дата права от посочения вид, се прекратяват.

С оглед на всичко гореизложено, съдът приема, че спорните гори, възстановени на община ** с решение № **.  по реда на ЗВСГЗГФ, не са общинска собственост. По аргумент от чл.27 ал.1 и ал.3 т.3 от Закона за горите вр. чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, те са  публична държавна собственост, поради което предявеният от Държавата против община ** отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 и ал.8  вр. с чл.84  от ГПК вр. с чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ответната община следва да заплати на Държавата, защитавана по настоящето дело от ю.к.М***Т***, адвокатско възнаграждение  в размер на 2864.50 лева, а съгласно разпоредбата на чл.78 ал.6  вр.чл.71 ал.2  вр. чл.84 ал.1 от ГПК вр. чл.27 ал.3 т.3 от ЗГ вр.чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, ответната община следва да заплати в полза на РС-** държавна такса в размер на 1207.25 лева, определен пропорционално върху една четвърт от цената на иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Приема за установено по отношение на  Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к. в ТП ”ДЛС **” с адрес за призоваване : село **, община **, че  община ** с адрес : град **, ул.”**” № 3, представлявана от ** –кмет на общината, не е собственик на широколистна гора с площ от 2003 /две хиляди и три декара/ декара, възстановената с Решение № **. на ПК-** в нови реални граници, както следва: 

-         Имот № 060001 по КВС за землището на с.** с  площ от 39.592 дка;

-         Имот № 060002 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.794 дка;

-         Имот № 061001 по КВС за землището на с.** с  площ от 23.999 дка;

-         Имот № 061002 по КВС за землището на с.** с  площ от 139.083 дка;

-         Имот № 061003 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.002 дка;

-         Имот № 061004 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.464 дка;

-         Имот № 061005 по КВС за землището на с.** с  площ от 1.049 дка;

-         Имот № 061006 по КВС за землището на с.** с  площ от 3.610 дка;

-         Имот № 061007 по КВС за землището на с.** с  площ от 221.262 дка;

-         Имот № 061008 по КВС за землището на с.** с  площ от 201.535 дка;

-         Имот № 061010 по КВС за землището на с.** с  площ от 64.683 дка;

-         Имот № 061011 по КВС за землището на с.** с  площ от 2.001 дка;

-         Имот № 061012 по КВС за землището на с.** с  площ от 18.800 дка;

-         Имот № 061014 по КВС за землището на с.** с  площ от 30.151 дка;

-         Имот № 061013 по КВС за землището на с.** с  площ от 22.926 дка;

-         Имот № 061009 по КВС за землището на с.** с  площ от 9.895 дка;

-         Имот № 062001 по КВС за землището на с.** с  площ от 29.182 дка;

-         Имот № 062002 по КВС за землището на с.** с  площ от 59.596 дка;

-         Имот № 062003 по КВС за землището на с.** с  площ от 191.761 дка;

-         Имот № 062004 по КВС за землището на с.** с  площ от 133.184 дка;

-         Имот № 062005 по КВС за землището на с.** с  площ от 124.844 дка;

-         Имот № 062006 по КВС за землището на с.** с  площ от 127.690 дка;

-         Имот № 062007 по КВС за землището на с.** с  площ от 66.865 дка;

-         Имот № 063001 по КВС за землището на с.** с  площ от 5.883 дка;

-         Имот № 063002 по КВС за землището на с.** с  площ от 140.514 дка;

-         Имот № 063003 по КВС за землището на с.** с  площ от 132.678 дка.

 

ОСЪЖДА     община **  с адрес : град **, ул.”**” №***, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на  РС-** сумата в размер на 1207.25 лв. / хиляда двеста и седем лева и двадесет и пет стотинки/, представляваща държавна такса, на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл.78 ал.6 от ГПК, както и сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА   община **  с адрес : град **, ул.”**” №***, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА  ЗАПЛАТИ на Държавата , защитавана по настоящето дело от ю.к.М***Т***, сумата в размер на 2864.50лв. / две хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения вр.чл.78 ал.1 и ал.8 вр. с чл.84  от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия: