Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  06.07.2018г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На четвърти юли                                                           2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №40 по описа на 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на Н.Ж.Н., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***.**против наказателно постановление №**. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 3000лв.

         Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН **г.   за това, че   на **часа жалбоподателят като водач на товарен автомобил - **на ПП1-**управлява товарен автомобил **с прикачено **и повече оси  с технически допустима маса 12 или повече тона.При проверката се установи, че на МПС от категория N3 видно от СУМПС част 2 няма заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища, а движение по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.

 

         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че   като водач  управлява товарен автомобил **с прикачено полуремарке с рег.** като при проверката се установи, че на МПС от категория N3 видно от СУМПС част 2 няма заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища, а движение по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП-нарушение по чл.139,ал.5 от ЗДвП..

     Съдът намира,че по делото е допуснато от АНО съществено  нарушение на материалния закон изразяващо се в следното:По делото е представен касов бон за закупена винетка от дата **. в 07:05ч.Нарушението е констатирано на **. в 15:27ч.Или към датата и часа на проверката жалбоподателят е имал заплатена винетка но същата не е била залепена. . Цитираната правна норма на чл.179, ал.3 от ЗДвП е твърде обширна, като АНО не е отразил в издаденото НП въз основа на какви доказателства е приел че автомобила управляван от жалбоподателя е пътно превозно средство  с 2 и повече оси  с технически допустима маса 12 или повече тона с оглед установяване на правилното приложение на закона. По същество следва да се отбележи и следното: В обвинението се твърди управление на ППС - автомобил, като на жалбоподателят е вменено във вина и че няма валиден винетен стикер .  Следва да се посочи, че съгласно чл.10а, ал.5 от ЗП при заплащане на винетната такса се издава документ, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, наречен "винетка".  Винетката се състои от две части, като частта от винетката - "винетен стикер", който удостоверява плащането на винетната такса, се залепва в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за използване на републиканските пътища при увреждане или унищожаване на винетния стикер. Незалепянето на винетния стикер е нарушение по чл.100, ал.2 от ЗДвП, което не се санкционира по реда на визираната в НП санкционна норма на чл.179, ал.3 от ЗДвП, касаеща незаплащането на винетна такса. Изложеното мотивира извод за отмяна на обжалваното НП.

 

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление №**.   на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на Н.Ж.Н., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***.**за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 3000лв.

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: