Р Е Ш Е Н И Е

 

              /05.05.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и девети април                                      2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 40 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Б.Р.Х.     ЕГН **********  живущ *** роден на *** ***     ,  за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият  Х.    , редовно призован, не се явява лично.

     Обвиняемият Б.Р.Х.  е неправоспособен водач. Същият не се води на отчет в сектор ПП – ОД на МВР гр. ** .  На 10.05.2011 год. в с. **  .  обвиняемият Х.   управлявал моторно превозно средство **  без да е правоспособен водач , като за деянието му е издадено наказателно постановление № ** год. по описа на РУП на МВР гр. **  . Наказателното постановление е връчено на обвиняемия Х. 12.08.2011 год.  и е влязло в законна сила на 20.08.2011  год.  

  На 29.03.2012 год.   свидетелят **   – служител при РУП на МВР Малко Търново изпълнявал служебните си задължения на КПП гр.  Малко Търново. Около 18.00  часа свидетелят **  спрял за проверка МПС **  управляван от обвиняемия Х.  .При извършената проверка се установило ,че Х.  е неправоспособен водач .На обвиняемия е бил съставен акт № 20/2012 год. 

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

        

         При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Х.  на 29.03.2012  на изхода от гр. Малко Търново ПП –І  управлява лек автомобил Фолксаваген  с рег **  без съответно свидетелство за правоуправление , след като е бил наказван по административен ред за същото деяние  , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с  НП№ ** год. по описа на РУП на МВР гр. **  влязло в сила на 20.08.2011 год.   за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан към момента на извършване на деянието.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Х. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

          ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Р.Х.     ЕГН **********  живущ *** роден на *** ***     за ВИНОВЕН в това,   че на 29.03.2012  на изхода от гр. Малко Търново ПП –І  управлява лек автомобил Фолксаваген  с рег **  без съответно свидетелство за правоуправление , след като е бил наказван по административен ред за същото деяние  , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП№ ** год. по описа на РУП на МВР гр. **  влязло в сила на 20.08.2011 год.   за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: