Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 28.04.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесет и шести април                                                      2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                       Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 40 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.Д.Ч., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.20 ал. 1 от ЗДвП   на основание  чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание -Глоба в размер на 20лв. и за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП     на основание  чл.179 ал.2 пр.1. от ЗДвП  е наложено наказание- Глоба в размер на 200лв.

           Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

                     Срещу жалбоподателя Ч.,   е съставен акт за установяване на административно нарушение * г.  от Я.И.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново,  за това,че на * часа в община Малко Търново на път ПЪРВИ КЛАС № * в посока * ,жалбоподателят като водач на лек автомобил - *, управлява МПС и поради движение с несъобразена скорост с атмосферните условия с релефа на пътя и при заобикаляне на безстопанствени животни /коне/на платното за движение губи контрол над МПС и допуска самостоятелно ПТП вдясно извън платното за движение удряйки се в крайпътна бетонна отводнителна канавка . От ПТП са настъпили материални щети по МПС и по отводнителната канавка

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

Съдът констатира,че по делото не са допуснати от АНО съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на акта и НП.В жалбата се твърди,че е допуснато нарушение на чл.40,ал.3 от ЗАНН.Съдът не споделя това възражение .Видно от акта като свидетел /очевидец/,както е посочено в самия акт е присъствал П* Т*.

По делото бе разпитан св.А., който заявява,че по време на ПТП  времето е било ясно,имало е видимост,Тези обстоятелства се твърдят и от жалбоподателя в жалбата.

Поради което съдът намира,че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.20,ал.1 от ЗДвП  и чл.20,ал.2 от ЗДвП.

Поради което съдът намира,че процесното НП следва да бъде потвърдено  като законосъобразно.АНО правилно е определило и следващите се наказания за извършеното от жалбоподателя нарушение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново с което на М.Д.Ч., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.20 ал. 1 от ЗДвП   на основание  чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание -Глоба в размер на 20лв. и за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП     на основание  чл.179 ал.2 пр.1. от ЗДвП  е наложено наказание- Глоба в размер на 200лв.

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: