О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    

 

гр.М.Търново, ....................2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 39 по описа за 2009 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящето производство е образувано  по повод искова молба с правно основание чл.32 ал.2 от ЗС от ЕТ»ПОНИ-ГРАДЕВ-***» с ЕИК ***1, представлявано от ***ЕГН **********,*** и Р.Д.Г. с ЕГН ********** *** против ***М. и К.Н.М. *** за разпределение ползването на недвижим имот: дворно място с площ от ***съставляващо ***, отреден за търговска сграда, ***по плана на село ***, община ***, при граници на имота – от две страни улици, ***, предявена в открито с.з. на 13.07.2009г.  по гр.д.№ 23/08г. по описа на съда между същите страни и определение № 31/07.10.2009г. по гр.д. № 23/2008г., с което съдът е отменил допуснатото заменяне на първоначално предявения иск за делба на процесния имот с правно основание чл.34 ал.1 от ЗС, постановил разделяне на  производството по гр.д. № 23/2008г. по описа на РС-***, като   е отделил иска с правно основание чл.32 ал.2 ЗС за разглеждане в самостоятелно производство.

В хода на производството по настоящето дело с правно основание чл.32 ал.2 от ЗС  съдът е констатирал нередовност на исковата молба, изразяваща в неззаплатена ДТ в размер на ***, и неприлагането към исковата молба на документ за внесена дължима държавна такса и с разпорежзане № 34/16.10.2009г. е оставил без движение исковата молба,  дал  е едноседичен срок на ищците да отстранят нередовностите, като е указал на същите, че в противен случай производството по делото ще бъде прекратено. Разпореждането е връчено на ищците на 27.10.2009г., видно от надлежно оформените и приложени по делото съобщение.

Съдът, като констатира, че в законоустановения срок ищците не са отстранили нередовностите на исковата молба, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

 

            Мотивиран от горното и на основание чл.129 ал.4 ,вр. ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 39/ 2009г. по описа на РС-***.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                           Районен съдия :