Р Е Ш Е Н И Е №36

Гр.М.Търново, 01.08.2009г.

              В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,………………..колегия в публичното заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и девета година в състав:

                                                                          Председател: Пл.Найденов

 

при  секретаря…………………М.Д.………………и в присъствието на прокурора…………………………………………като разгледа докладваното от ………………………съдията………………………НАХДело №39 по описа за 2009год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството  пред съда е образувано по жалба на Н.П. румънски гражданин,род.***г. в Р .М****персонален №****притежаващ паспорт Р №****. живущ *** Р.Р****срещу наказателно постановление №70/27.05.2009г. на Зам. Началника на Митница-****,с което на жалбоподателя за извършено административно нарушение на чл.18 ал.1 във вр.чл.11 ал.2 и ал.6 от ВЗ еналожено административно наказание»глоба» в размер на 1000.00лв.,и на осн.чл.21 от ВЗ са отнети като предмет на нарушението 11 460 евро и 2 900 румънски леи.

            Жалбоподателят    се явява лично в съдебно заседание. Заедно с него  процесуален предсативител – адвокат от БАК.  Твърди,че не е налице индентичност между фактическата обстановка,установено от актосъставителя с действителната,така също и че са налице допуснати процесуални нарушения от в хода на издаване на АУАН,а така също и при издаването на Наказателно постановление.Представя нови доказателства в хода на съдебното следствие.

            Процесуалният представител на административно – наказващият орган поддържа издаденото НП,моли жалбата дабъде отхвърлена,като наказателното постановление бъде потвърдено. Не представя нови доказателства.

            След преценка на събраните по делото доказателства,съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ПО  ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

 

Жалбата  на Н.П.  румънски гражданин,род.***г. в Р .М****персонален №****притежаващ паспорт Р №****. живущ *** Р.Р****срещу наказателно постановление №70/27.05.2009г. на Зам. Началника на Митница-****, е подадена в срок,съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред МТРС се явява редовно образувано.

 

 ФАКТИЧЕСКА  ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО:

 

           На 14.05.2009г. около 05.30ч. на МП М.****на трасе»Изход» от ****за ****пристигнал л.а.м.»Фолксваген» с рег. №GL 79 TAV,управляван от Н.П...След приключване на паспортния контрол на шофьора и пътуващия с него свид.****бил  зададен въпроса имат ли за деклариране валута или стоки. Лицата отговорили,че нямат нищо за деклариране и че валутата на всеки от тях е в рамките на  10 000 евро. При извършеният личен преглед на жалбоподателя П. се установило,че същият пренася 11 460 евро и 2 900 румънски леи.Съставен бил АУАН,които П. отказал да  подпише.

ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЗАЩИТАТА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И  ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

 

В административно-наказателното производство АУАН съдържа обвинението за извършено нарушение и  тази насока играе ролята на  обвинителен акт, а  наказателното постановление е акт на правораздаване на  несъдебен орган.

В тази насока Съдът намира следното:Действително на входа и изхода на КПП-М.****има информация на петте официални езика на ООН,същото и на български,румънски и турски описваща задълженията на преминаващите границата.

Същевременно обаче правата на лицето сочено като извършител следва да се спазват на всеки стадий от АНП,особено в стадия за установяване на нарушението.В  тази насока безпрекословен е чл. 6 ал.2 б.”е” от ЕКЗПЧОС,гарантиращ правото на справедлив процес.Не може да бъде извинение незнанието или недоброто познаване на конкретния език- в случая румънски от митническите служители. Напротив грижа на съответната държавна администрация е да обезпечи звената осъществяващи транснационална дейност с кадри със  сертифицирана езикова подготовка,още повече подчертано от ролята на страната ни като външна митническа граница.

В конкретния случай- лицето е румънски гражданин,липсват данни какви други езици владее,съмнителна е стойността на зададените въпроси от митнически служители,самите заявяващи че не владее,съмнителна е  стойността на зададените въпроси от митническите служители,самите заявяващи че владеят в нужна степен този език и не е назначен преводач,в  състояние с чл.21 ал.2 от НПК,които да обясни и преведе на жалбоподател характера на твърдяното нарушение.Редно е също така да се отбележи за фактическа яснота,че в **** е седалището на почетният румънски консул,които при уведомяване е  длъжен да съдейства в рамките на правомощията си вкл. С превод.

Допуснатото тежко процесуално  нарушение в стадия на съставяне на АУАН е могло да бъде избегнато,ако самия актосъставител отбележи,че разбира написаното в акта,вместо да отказва да подпише акта,явно не разбирайки обвинението.

С оглед изложеното,съдът намира, е налице основание за отмяна на Наказателното постановление №70/27.05.2009г. на Зам.началника на Митница – ****.

Мотивиран от горното и  на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

                                   Р                     Е                     Ш                    И:

            ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №70/27.05.2009г.на Зам. Началника на Митница-****,с което на Н.П. румънски гражданин,род.***г. в Р .М****персонален №****притежаващ паспорт Р №****. живущ *** Р.Р****за извършено административно нарушение на чл.18 ал.1 във вр.чл.11 ал.2 и ал.6 от ВЗ е наложено административно наказание»глоба» в размер на 1000.00лв.,и на осн.чл.21 от ВЗ са отнети като предмет на нарушението 11 460 евро и 2 900 румънски леи, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване  пред ****ки Административен съд чрез районен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от датата на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                                                                                                                                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: