Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 09.06.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На  трети юни                                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №39 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  ** гражданин, роден на *** г. в **. против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 25654/двадесет и пет хиляди шестотин петдесет и четири/лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №** съставен от Н.Г.  - митнически инспектор при Митница Бургас, за това ,че при  извършена проверка на  **, на трасе вход е пристигнал пътуващ от **, управляван от лицето **. След приключване па паспортния контрол, актосъставителят попитал шофьора и пътуващите  в превозното средство лица дали имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, акцизни стоки. Не били дадени положителни отговори и било пристъпено към проверка на автобуса и багажа на пътуващите в него. При проверката на автобуса, в предното ляво багажно отделение били открити в пътна чанта и в два броя чували, увити между дрехите картони цигари различни марки без акцизен бандерол.Стоката се оказала на пътуващия в автобуса **/ М.О. . В салона на автобуса на място 19, където последният седял, под седалките била открита още една торба и една раница също с картони цигари, увити в дрехи. При изброяването им се установило, че лицето **/ М.О. пренася общо количество 2040 /две хиляди и четирдесет/ кутии цигари, от които 100 /сто/ кутии с надпис Duty free, останалите 1940 /хиляда деветстотин и четиридесет/ кутии без акцизен бандерол. Откритите цигари са както следва:

Цигари ММ SLIMS, без акцизен бандерол - 700 / седемстотин / кутии Цигари **, без акцизен бандерол - 200 / двеста / кутии Цигари MIKADO, без акцизен бандерол - 240 / двеста и четиридесет/ кутии Цигари ESSE SLIMS без акцизен бандерол - 90 / деветдесет/ кутии Цигари VICTORY SLIMS, без акцизен бандерол -190 / сто и деветдесет/ кутии Цигари SWISSE, без акцизен бандерол -100 / сто / кутии Цигари AKHTAMAR, без акцизен бандерол -350 / триста и петдесет/ кутии Цигари МАС. без акцизен бандерол - 70 / седемдесет/ кутии Цигари 2010, с надпис Duty Free -100 / сто / кутии-

 За извършената проверка е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ- 3847/ **г.

Откритата стока - предмет на нарушението е иззета с разписка за задържане № 0003674/ **г.

Продажната цена на стоката -предмет на нарушението е 12 827 лв. / дванадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева/, определена на основание чл.29 ат. 3 т. 1 ЗАДС и чл.29 ал. 3 т. 5 ЗАДС във връзка с чл. 71 ал.1 т.1 ППЗАДС. съгласно становище на Комисия , назначена със Заповед № ЗН- 403/ 02.07.2013г., допълнена със Заповед № ЗН-490/02.08.2013г. на Началника на  Митница Бургас.

Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1. параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92. установяващ Митническия Кодекс на Общността и подлежи на декларираме в   съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Съдът не споделя възраженията на защитата на жалбоподателя,че при съставянето на акта не е имало преводач и акта не е преведен на жалбоподателя.Видно от акта ,същият е преведен от лицето М.И.-стюард на автобуса. Съгласно чл.84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Ето защо субсидиарното прилагане на нормите на НПК в частта относно задължението за назначаване на преводач не може да стане на основание чл. 84 от ЗАНН, тъй като са приложими за производството по обжалване на наказателните постановления пред съда. В тази връзка, неприложима е и нормата на чл.55, ал.З от НПК с която в българското законодателство е възприета Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 20 Юг., относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, тъй като директивата не се прилага в случаите, когато законодателството на държава-членка предвижда налагането на санкция за леки нарушения от страна на орган, различен от съд с компетентност по наказателноправни въпроси, и когато налагането на такава санкция може да бъде обжалвано пред съд. Безспорно е, че при установяване на нарушението и съставянето на АУАН, както българските граждани, така и чуждите граждани, които не владеят български език имат правото да разберат за какво нарушение са обвинени и именно с това право на невладеещото български език лице следва да се обвърже преценката за наличието/липсата на нарушение, свързано с назначаване на преводач. Ето защо, преценката дали липсата на преводач при предявяване на АУАН представлява съществено процесуално нарушение не следва да се прави формално и да се основава единствено на този факт, което пък автоматично да обосновава засягане правото на защита на наказаното лице. Засягането на правото на защита следва да се разглежда през принципа за върховенство на закона, отразен в чл.6 от ЕКПЧ и предвид чл.47 и чл. 48 §2 от Хартата на основните права на ЕС, доколкото последната се явява приложима предвид упражняването на правото на свободно движение на турския гражданин. При преценката на нарушението, описано в НП, действията на актосъставителя, поведението на жалбоподателя, сложността на случая, интересите на наказания и развитието на процедурата по налагане на наказанието, в цялост, следва да се направи извод постигнат ли е справедлив баланс между обществения интерес и индивидуалния интерес и права на личността. Следва да се има предвид и че правото на лицето да бъде информирано за обвинението срещу него на разбираем за него език е с акцесорен характер - част е от правото му на справедлив процес и правото му на зачитане на правото му на защита, а последното намира проявление и в рамките на съдебния процес пред РС. В Директива 2010/64/ЕС на ЕП и на Съвета от 20.10.20 Юг. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива 2012/12/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, изрично е предвидено, че при налагане на санкции за леки нарушения, например пътно транспортни нарушения, установени след пътнотранспортна проверка, изискването за преводач и за осигуряване на информация важи единствено за производството по обжалване пред съд. Разгледани в своята цялост, цитираните директиви установяват безусловно задължение за осигуряване на превод единствено в рамките на наказателното производство, като за извършените административни нарушения такова задължение липсва. Затова, сама по себе си, липсата на назначен преводач при съставянето и връчването на АУАН не може да обуслови съществено процесуално нарушение в административно наказателното производство.

 

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Г.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в . съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

**/ М.О. не е изпълнил свое  задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт Малко Търново има указателни табели, на които на шест езика са указани нормите за безмитен внос на стоки, придобити в чужбина и внасяни лично от пътниците. Той е бил длъжен да декларира превозваната от него стока, но не го е направил. Деянието е извършено виновно.

От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на ** г **/ М.О. е превозил през държавната граница - МП **” описаната по-горе акцизна стока, а именно тютюневи изделия- цигари ММ SLIMS, без акцизен бандерол - 700 / седемстотин / кутии; цигари **, без акцизен бандерол - 200 / двеста / кутии; цигари MIKADO, без акцизен бандерол - 240 / двеста и четиридесет/ кутии; цигари ESSE SLIMS без акцизен бандерол - 90 / деветдесет/ кутии; цигари VICTORY SLIMS, без акцизен бандерол -190 / сто и деветдесет/ кутии; цигари SWISSE, без акцизен бандерол -100 / сто / кутии ; цигари AKHTAMAR, без акцизен бандерол -350 / триста и петдесет/ кутии; цигари МАС, без акцизен бандерол - 70 / седемдесет/ кутии; цигари 2010, с надпис Duty Free -100 / сто / кутии, без знанието и разрешението на митническите органи.

 

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

         Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на ** гражданин, роден на *** г. в **. за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 25654/двадесет и пет хиляди шестотин петдесет и четири/лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: