Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                             07.05.2012 година                град Малко Търново

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                          наказателен състав

На двадесет и четвърти април                     две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

Прокурор   ……………………….

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова НАХД    39   по описа  за    2012 година на съда,за да се произнесе, взе предвид следното:

Административнонаказателното производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.В.П. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление  № 919 от 02.03.2012г. на  Директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл.83ж ал.1 връзка чл.59 ал.3 т.4 от  ЗЛОД връзка с чл.23 ал.4 от ППЗЛОД  на жалбоподателя  е наложена глоба в размер на 400лв.  на основание чл.96 ал.1 вр.чл.83ж ал.1 от ЗЛОД и чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява в с.з. ведно с надлежно упълномощен процесуален представител – адв.Русинова, поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде изцяло отменено като незаконосъобразно. В с.з. ангажира писмени доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява в с.з. от процесуален представител–мл.юрисконсулт Стоянова. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна :

От доказателствата по делото безспорно се установи, че на 12.11.2011г. актосъставителят В.Л., св.Г.и Д. и св.Ю.Ш./ и тримата ст.специалисти към РДГ-София/ , били командировани на територията на РДГ-Бургас и в кръга на контролните си служебни задължения извършили проверка за спазване на ЗЛОД и подзаконовите актове за прилагането му на територията на ДГС-Звездец, община Малко Търново.  При проверка на документите на ловната дружинка, ловуваща в местността „Чакалова чука”, отдел 204ж, в землището на село **, ДГС-Малко Търново , с разрешително за групов лов серия Г № 0071378/12.11.2011г., в 13.30 часа на същия ден, проверяващите установили, че билетът за лов серия М № 0049148, собственост на лицето **, бил без залепен стикер за 2011г., поради което приели , чебилетът не бил заверен за 2011г., но ръководителят на лова - С.В.П., вписал ловеца в разрешителното за групов лов под №3,  както и че в декларацията за проведен инструктаж на участващите в лова ловци, не  била попълнена  датата, поради което приели, че на ловците не бил проведен инструктаж за лова на 12.11.2011г. Видно от копието на представената по делото декларацията за инструктаж, същата съответства по брой, имена и подписи на ловците на броя, имената и подписите на ловците в нарочната графа на разрешителнато за лов за 12.11.2011г. - ”подпис за направен инструктаж и получен талон №”, поради което съдът приема за установено, че ръководителят на лова С.П. е провел инструктаж на ловците преди началото на лова на 12.11.20011г.

За резултатите от проверката съставили констативен протокол серия Р00К № 037559/12.11.2011г., подписан от жалбоподателят. Със същия протокол били задържани  разрешителното за групов лов серия Г № 0071378/12.11.2011г., декларацията за инструктаж без дата и билет за лов серия М № 0049148 и с разписка за отговорно пазене Р00 серия К-09 № 011102/12.11.2011г.задържаните документи били предадени за отговорно пазене на П.Л.- горски стражар към РДГ-Бургас. За констатираното актосъставителят Л., съставил в присъствието на жалбоподателя, св.Д. и св. Ш. АУАН  серия Р00К № 024009/12.11.2011г., в който описал нарушенията като : ”Нарушава реда и изискванията за издаване на разрешително за групов лов серия Г № 0071378/12.11.2011г., като вписва в него под № 3 билет за лов без да е заверен за 2011г. и допуска ловуване без проведен инструктаж за 12.11.2011г.”, а за нарушени законовите разпоредби  посочил : „чл.83ж ал.1 от ЗЛОД във връзка с чл.59 ал.3 т.4 във връзка с чл.23 ал.4 от ППЗЛОД”. Така съставения АУАН е бил връчен на жалбоподателят, който го подписал с особено мнение. В последствие във връзка със така съставения АУАН лицето ** представило пред директора на РДГ-Бургас писмени доказателства – приходен касов ордер № 130080/16.08.2011г.,квитанцията към него и разписка № 1390000021/16.08.2011г. в уверение на това, че е заплатило в законовия срок  в полза на ДГС-Малко Търново  таксата за презаверка на ловния му билет за 2011г., като същите писмени доказателства жалбоподателят ангажира и в хода на съдебното следствие.

Въз основа на така съставения АУАН на 02.03.2012г. било издадено атакуваното НП. В него административно-наказващият орган възприел различна от отразена в акта фактическа обстановка, а именно: ”Нарушава реда и изискванията за издаване на разрешително за групов лов серия Г № 0071378/12.11.2011г., като вписва в него под № 3 билет за лов без да е заверен за 2012г. и допуска ловуване без проведен инструктаж за 12.11.2011г.”, за нарушени законови норми посочил „чл.83ж ал.1 във връзка с чл.59 ал.3 т.4 от ЗЛОД  във връзка с чл.23 ал.4 от ППЗЛОД” и наложил една санкция на основание чл.83ж ал.1 от ЗЛОД – глоба в размер на 400 лева . НП било връчено лично на 21.03.2012г. с обратна разписка на адреса на жалбоподателя в гр. Малко Търново.

Горната фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на представените, приложени и приобщени към делото по реда на чл.283 НПК писмени доказателства НП, АУАН, констативен протокол серия Р00К № 037559/12.11.2011г.,  заверени копия от разрешително за групов лов серия Г № 0071378/12.11.2011г. и декларация за инструктаж, разписка за отговорно пазене Р00 серия К-09 № 011102/12.11.2011г., приходен касов ордер № 130080/16.08.2011г.,квитанцията към него и разписка № 1390000021/16.08.2011г. за платена от ** в полза на ДГС-Малко Търново  такса за презаверка на ловен  билет за 2011г.,както и от показанията на св.Л., св.Д., св. Ш.  и обясненията на жалбоподателя. Съдът кредитира изцяло показанията им, тъй като те взаимно се допълват и не си противоречат. 

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Жалбата срещу НП е подадена  в срок  от лице, което има право да обжалва издаденото НП, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество - основателна.

                   По делото не възниква съмнение и не се спори, че АУАН и НП са съставени от компетентни лица по смисъла на чл.37 и чл. 47 от ЗАНН, предвид и представените писмени доказателства в тази насока.

Административнонаказателният процес е строго нормирана дейност, при която за извършено административно нарушение се налага съответното наказание. Преди обаче да бъде наложено такова следва деянието, както от обективна, така и от субективна страна, а също и от много други обстоятелства да съставлява административно нарушение, което е и обстоятелство за налагане на административно наказание.

В преценката си дали да издаде НП административнонаказаващият орган се основава на фактическите констатации по АУНН, които в рамките на производството по налагане на административно наказание се считат за верни, до доказване на противното. От друга страна, по силата на чл.14,ал.2 от НПК, вр. чл.84 ЗАНН, в  съдебното производство тези констатации нямат обвързващи съда доказателствена сила / ППВС № 10 / 73г.,т.7/ При това положение съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество да установи чрез допустимите от закона доказателствени средства, дали е извършено административното нарушение, както и обстоятелствата, при които то е извършено. Съдът, при извършване на посочената проверка и при обсъждане  на представените доказателства, намира, че фактическите констатации в АУНН и  в НП, не се подкрепят от представените в с.з. писмени и гласни доказателства.

В състава на първото твърдяно процесно нарушение от обективна страна изпълнителното деяние се осъществява чрез действие и се изразява в вписване в разрешителното за лов под № 3 на ловеца **, чийто билет за лов “не бил заверен за 2011г” според АУАН , а според НП –“не бил заверен за 2012г.” Писмени доказателства за това нарушение не бяха ангажирани от АНО. Напротив, по делото категорично се доказа от представените от жалбоподателя писмени доказателства – приходен касов ордер № 130080/16.08.2011г.,квитанцията към него и разписка № 1390000021/16.08.2011г., че лицето ** към момента на проверката -13.30 часа на 12.11.2011г. е бил с редовно платена в полза на ДГС-Малко Търново презаверка на ловния си билет за 2011г. и правилно ръководителят на лова е вписал същия в разрешителното за лов.

В хода на съдебното следствие обаче се установи, че фактическата констатация в АУАН, пренесена след това и в НП, досежно второто твърдяно нарушение, не се подкрепя от  събраните по делото доказателства – установи се, че ръководителят на лова е провел инструктаж на ловците преди започването на лова и това е отразено в самото разрешително за лов, чрез полагането на собственоръчни подписи в нарочна за това графа, макар че в декларацията за инструктаж ръководителят на лова не е вписал  датата. Предвид събраните в хода на въззивното производство писмени и гласни доказателства / мотивите за извършеното нарушение, както и констатираното изпълнение на всички други задължения, вменени му от закона в качеството му на ръководител на лова, липсата на данни за други нарушения на ЗЛОД, обстоятелстватта относно липсата на вредните последици , /настоящият съдебен състав счита, че в конкретният случай са налице условията на чл.28 от ЗАНН и случаят е маловажен такъв. Следвало е административнонаказващият орган правилно да приложи закона и да приеме наличието на “маловажен случай” по чл.28 от ЗАНН.

Преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговият обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице /какъвто е конкретния случай/, но наказващият орган не е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. В тази насока е и Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на тълк.н.д. № 1/2005г. на НК, докладчик съдията Блага Иванова

Досежно второто твърдяно нарушение съдебният състав намира за необходимо да отбележи, че  от обективна страна изпълнителното деяние се осъществява чрез бездействие и се изразява в непровеждането на инструктаж преди началото на лова. И в АУАН и в НП обаче като изпълнително деяние е посочено допустителството:  “допуска ловуване без проведен инструктаж“. Разпоредбата на чл.10 от ЗАНН установява, че при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. В чл.83ж ал.1 от ЗЛОД връзка с чл.59 ал.3 т.4  от ППЗЛОВ отговорност за допустителите не е предвидена. И тъй като в цитирания текст от закона не е посочено изрично, че административнонаказателна отговорност  се носи и за допустителство, то такава не следва да се налага. Налице е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което съставлява основание за отмяна на атакуваното НП само на това основание, тъй като не съществува процесуална възможност да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателят за извършено нарушение чрез допустителство, тъй като в състава на административното нарушение не е предвидена такава възможност. Наред с това, АНО е допуснал и други съществени нарушение на материалния закон, всяко от които съставлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, а именно: 1/ при ангажиране на отговорността на лицето, сочено за нарушител, АНО е посочил за нарушена несъществуваща правна норма – чл.59 ал.3 т.4 от ЗЛОД, и 2/ за описаните две нарушения, АНО е наложил една санкция, а не две отделни наказания за всяко деяние - недопустим подход, който възпрепятства правото на защита доколкото на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                 Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление  № 919 от 02.03.2012г. на  Директора на РДГ-Бургас на  Директора на РДГ-Бургас, с което на С.В.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.83ж ал.1 връзка чл.59 ал.3 т.4 от  ЗЛОД връзка с чл.23 ал.4 от ППЗЛОД  е наложена глоба в размер на 400лв.  на основание чл.96 ал.1 вр.чл.83ж ал.1 от ЗЛОД и чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                       

                                               Районен съдия: