Р Е Ш Е Н И Е №

Гр.Малко Търново 23.06.2009год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД на петнадесети юни две хиляди и девета година в открито съдебно заседание  в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пл.Н.

Съдебни заседатели:

секретаря………………………М.Д.                   ………………………………………………

присъствието на  прокурор                 ………………………….… разгледа докладвано от съдия Н. НАХ дело  №38 по описа за 2009год., и за да се произнесе взе предвид:

Производството пред съда е образувано по жалба на А.В.В. ***, против Наказателно постановление №391/2008г. на началника на Митница Бургас, с което на жалбоподателя за извършено административно нарушение на чл. 233 ал.І от Закона за митниците e наложено наказание глоба в размер на 942лв., представляваща 100% от митническата стойност, и са отнети в полза на Държавата: - спални комплекти /6 части/ – 75 комплекта;  спални комплекти /4 части/ – 13 комплекта, общо 88 комплкта , недекларирани по установения ред, с митническа стойност 942/ деветстотин четиридесет и два/лв., определена на основание чл.30 от МК от отдел ”Тарифна политика” при Митница Бургас.

Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание. С жалбата си моли съда, да отмени Наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

Процесуалният представител на административно наказващият орган поддържа  издаденото НП, моли жалбата да бъде отхвърлена, като наказателното постановление бъде потвърдено. Не представя нови доказателства.

 

По допустимостта на жалбата:

Жалбата на А.В.В. ***, против Наказателно постановление №391/2008г. на началника на Митница Бургас, е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред МТРС се явява редовно образувано.

 

Фактическа обстановка по делото:

На 28.08.2008г. около 22.30 часа на МП М.Търново на трасе «вход» пристига пътуващ от Р.Турция за Р.България лек автомобил марка “* с рег.№ ********, управляван от жалбоподателя А.В.В.. След приключване на паспортния контрол, митническият служител Я. пита шофьора В., жалбоподател по делото и пътуващата в превозното средство пътничка, дали имат нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута, валутни    ценности, на което същите отговарят отрицателно. След получаване на отрицателен отговор митническия служител Я. заедно със служителите К. и Т.  извършват  проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на  проверката в багажника  и купето на  автомобила, в четири броя пакети е открита недекларирана  стока,  както следва:    спални комплекти /6 части/ – 75 комплекта;  спални комплекти /4 части/ – 13 комплекта, общо 88 комплекта. Констатациите са отразени в протокол за щмп №2326/28.08.2008г.    Установено е, че недекларираната стока е на  А.В.В.. Стоките са  задържани с разписка за задържане №00448/28.08.2008г. и манифестирани служебно в Митница Бургас. Съсътавен бил АУАН №72/28.08.2008г.

 Горната фактическа обстановка се установи  въз основа на показанията на свидетелите К., Т. и Я., АУАН №72/28.08.2008г., протокол за ЩМП №2326/28.08.2008г, обяснения и личен паспорт на жалбоподателя, разписка №448/28.08.2008г., възражение на жалбоподателя, становище от сектор МСПС.

 

            Правни изводи на съда:

 

     При проверката не се установи липса на реквизити в Наказателното постановление, които да обосноват неговата незаконосъобразност.

Съгласно чл.14  от Регламент/ЕИО №2913/92г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността при прилагане на същия всяко лице, включено пряко или непряко в търговски дейности със стоки предоставя на митническите органи пълна документация информация, като съгласно чл.44 на същия Регламент, митнически манифест се подава от лицето въвело стоките на митническата територия на Общността. Чл.76 от същия регламент дава възможност митническите органи да разрешат представяне на  опростена митническа декларация, която представлява декларацията посочена в чл.62, несъдържащи някои от изисканите данни по параграф 1 и към която да не се прилагат някои от изисканите документи по параграф 2. За такъв облекчен ред са предвижданията и на б.”б” и “в” на чл.76 от Регламента.В настоящият казус,  макар жалбоподателят  да заявява,че пренесените от него стоки не са в  търговско количество и /или/ качество, то от  обясненията му  става ясно,че същите са за лични нужди. Търговския характер на стоките следва да се  прецени както с оглед намеренията на пътника,така и с оглед характеристиките”лично използуване” или “подаръци”,съотнесено към семейството на същия. Под членове на  семейството би следвало да се разбират съпругата и  ненавършили 18 годишна възраст деца. Това тълкуване не би могло да обоснове,че стоките са за семейни  подаръци за да се приложи освобождаването от вносни сборове,предвид това, че същите са  с нетърговски характер. В конкретния случай не е приемливо, че стоките – 88 спални комплекта  описани в Наказателното постановление, предназначени за широк неопределен кръг получатели ,  обосновават нетърговски характер.

            Недекларираните стоки не са предназначени за лични и семейни нужди. Същите са с търговски характер/ по аргумент за противното от чл.225 от Регламент №2454/93 на Комисията,въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент №2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежат на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл. 62 от регламент №2913/92г., във връзка с Дял VІІ от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н -17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент № 2454/93 на  Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

            А.В.В. не е изпълнил своите задължения да декларира по  установения ред пред митническите органи пренасяните от него стоки. Същия е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт М.Търново има указателни табели, на които  на четири езика на ООН, както и на български и  турски е указано, че пътниците са длъжни да  декларират пренасяните от тях стоки  с търговски характер. Той е бил длъжен да  декларира стоките, осигурена му е била  такава възможност с отправеното запитване,  дали има нещо за деклариране, но е отговорил отрицателно. Деянието е извършено виновно, при форма на вината «пряк» умисъл.

            Установи се, че А.В.В. виновно е нарушил разпоредбите на чл.233 ал.І от Закона на митниците, като е пренесъл през държавната граница стоки без  знанието и разрешението на митническите органи и следва да носи административнонаказателна отговорност по този текст.

 

Относно наказанието:

     Размера на наказанието глоба е в минимално определен в Закона. Същото отговаря на критериите за определянето му посочени в чл.27 от ЗАНН.

            Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, Съдът

 

Р    Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №391/2008г. на Началника на Митница Бургас,  с което на А.В.В. ***, за извършено административно нарушение на чл. 233 ал.І  от Закона за митниците e наложено наказание глоба в размер на 942лв., представляваща 100% от митническата стойност, и са отнети в полза на Държавата: - спални комплекти /6 части/ – 75 комплекта;  спални комплекти /4 части/ – 13 комплекта, общо 88 комплкта , недекларирани по установения ред, с митническа стойност 942/ деветстотин четиридесет и два/лв., определена на основание чл.30 от МК от отдел ”Тарифна политика” при Митница Бургас, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Бургаски Административен съд.

                                                                       

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: