Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                             27.04.2012 година                град Малко **

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                          наказателен състав

На двадесет и четвърти април                     две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар    М.Д.

Прокурор   ……………………….

 

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия   Москова НАХД    38   по описа  за    2012 година на съда,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Административнонаказателното производство е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.К.С. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление  № 920 от 02.02.2012г. на  Директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл.83ж ал.1 връзка чл.58 ал.1 от  ЗЛОД връзка с чл.86 ал.4 от ППЗЛОД  на жалбоподателя  е наложена глоба в размер на 400лв.  на основание чл.96 ал.1 вр.чл.83ж ал.1 от ЗЛОД и чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява в с.з. ведно с надлежно упълномощен процесуален представител – адв.Русинова, поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде изцяло отменено като незаконосъобразно. В с.з. ангажира писмени доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява в с.з. от процесуален представител – мл.юрисконсулт **. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна :

От доказателствата по делото безспорно се установи, че на 12.11.2011г. актосъставителят В.Л., св.Г.Д. и св.Ю.Ш./ и тримата ст.специалисти към РДГ-София/ , били командировани на територията на РДГ-Бургас и в кръга на контролните си служебни задължения извършили проверка за спазване на ЗЛОД и подзаконовите актове за прилагането му на територията на ДГС-Звездец, община Малко **.  При проверка на документите на ловната дружинка в състав от 17 ловци , ловуваща в местността „Кафката”, в землището на село **, ДГС-Звездец , с разрешително за групов лов серия А № 013371/12.11.2011г., в 14.30 часа на същия ден, проверяващите установили, че ръководителят на лова С.К.С.,  не е откъснал талоните и не е раздал същите  на ловците от тази ловна дружинка преди започването на лова, като за резултатите от проверката съставили констативен протокол серия Р00К № 037560/12.11.2011г., подписан от жалбоподателят. Със същия протокол били задържани  разрешителното за групов лов серия А № 013371/12.11.2011г. и 20 броя талони –нераздадени и неоткъснати един от друг, като попълнени от тях са от №1 до №17 и с разписка за отговорно пазене Р00 серия К-09 № 011102/12.11.2011г.задържаните документи били предадени за отговорно пазене на П.Лапчев- горски стражар към РДГ-Бургас. За констатираното актосъставителят Л.,*** **, в присъствието на жалбоподателя, св.Д. и св. Ш. АУАН  серия Р00К № 037560/12.11.2011г., в който описал нарушението като : ”Нарушава реда и изискванията за издаване на разрешително за групов лов серия А № 013371/12.11.2011г., като не откъсва и не раздава попълнените талони на участниците, описани в разрешителното за лов”, а за нарушени законовите разпоредби  посочил : „чл.83ж ал.1 и в нарушение  на чл.86 ал.4 от ППЗЛОД и във връзка с чл.58 ал.1 от ЗЛОД”. Така съставения АУАН е бил връчен на жалбоподателят, който го подписал с възражения, вписани в самия акт и допълнителни такива, представени писмено същия ден на актосъставителя, в които се позовал на заповед № РД11-1120/17.09.2011г. на изпълнителния директор на БАБХ/, касаеща ликвидирането на последиците от болестта шап по дивите животни в община Малко **/.

Въз основа на така съставения АУАН на 02.02.2012г. било издадено атакуваното НП. В него административно-наказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка, отразена в акта. НП било връчено лично на 20.03.2012г. с обратна разписка на адреса на жалбоподателя в гр. Малко **.

Горната фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на представените, приложени и приобщени към делото по реда на чл.283 НПК писмени доказателства НП, АУАН, констативен протокол серия Р00К № 037560/12.11.2011г.,  заверени копия от разрешително за групов лов серия А № 013371/12.11.2011г.  и от 20 броя талони –нераздадени и неоткъснати един от друг, като попълнени от тях са от №1 до №17, разписка за отговорно пазене Р00 серия К-09 № 011102/12.11.2011г., както и от показанията на св.Л., св.Д., св. Ш.  и обясненията на жалбоподателя. Съдът кредитира изцяло показанията им, тъй като те взаимно се допълват и не си противоречат. 

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Жалбата срещу НП е подадена  в срок  от лице, което има право да обжалва издаденото НП, поради което е процесуално допустима.

                   По делото не възниква съмнение и не се спори, че АУАН и НП са съставени от компетентни лица по смисъла на чл.37 и чл. 47 от ЗАНН, предвид и представените писмени доказателства в тази насока. НП и АУАН съдържат необходимите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити.  При съставяне на  НП са спазени изискванията на чл.57 ЗАНН.

В преценката си дали да издаде НП административнонаказаващият орган се основава на фактическите констатации по АУНН, които в рамките на производството по налагане на административно наказание се считат за верни, до доказване на противното. От друга страна, по силата на чл.14,ал.2 от НПК, вр. чл.84 ЗАНН, в  съдебното производство тези констатации нямат обвързващи съда доказателствена сила / ППВС № 10 / 73г.,т.7/ При това положение съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество да установи чрез допустимите от закона доказателствени средства, дали е извършено административното нарушение, както и обстоятелствата, при които то е извършено. Съдът, при извършване на посочената проверка и при обсъждане  на представените доказателства, намира, че фактическите констатации в АУНН, пренесени след това в НП  се подкрепят от представените в с.з. писмени и гласни доказателства.

В състава на процесното нарушение от обективна страна изпълнителното деяние се осъществява чрез бездействие и се изразява в неоткъсване и нераздаване преди началото на лова на талоните на ловците, участващите в лова на 12.11.2011г. По делото категорично се доказа както от представените писмени доказателства – заверено копие от талоните, че същите към момента на проверката -14.30 часа на 12.11.2011г. не са били откъснатите и не са били раздадени преди лова от ръководителя на лова на ловците, макар че същите са били редовно попълнени. С тези събрани доказателства категорично се доказва фактическата обстановка, отразена в АУАН и пренесена след това в НП.

Съгласно разпоредбата на чл.86 ал.4 от ППЗЛОД ръководителят на лова преди неговото започване вписва в разрешителното за лов трите имена, серийния номер на билета за лов и на членската карта на всеки участник в лова, събира сумите по чл.62 ал.2, провежда инструктаж съгласно чл.59 ал.2 и раздава талоните. Допълнително наложените задължения при отстрел на диви животни  с цитираната заповед на изпълнителния директор на БАБХ по никакъв начин не отменят и не противоречат на разпоредбата на чл.86 ал.4  от ППЗЛОД.

Решението си да не раздаде преди лова талоните, жалбоподателят мотивира с изпълнението на заповед № РД11-1120/17.09.2011г. на изпълнителния директор на БАБХ/, касаеща ликвидирането на последиците от болестта шап по дивите животни в община Малко **/, като е считал, че с нераздаването на талоните взима превантивни мерки за недопускане на нарушение на заповедта – да не се пренесат труповете на евентуално отстреляния дивеч от мястото на лова до домовете на ловците, тъй като съгласно цитираната заповед труповете на отстреляния дивеч е следвало да се съхраняват до излизането на лабораторните резултати от ОХДБ-Бургас съгласно заповед № РД11-1120/17.09.2011г. на изпълнителния директор на БАБХ/, касаеща ликвидирането на последиците от болестта шап по дивите животни в община Малко **/. Макар решението на жалбоподателят да не е правно обосновано, същото сочи на мотивите и причините, поради които е било извършено нарушението.

Административнонаказателният процес е строго нормирана дейност, при която за извършено административно нарушение се налага съответното наказание. Преди обаче да бъде наложено такова следва деянието, както от обективна, така и от субективна страна, а също и от много други обстоятелства да съставлява административно нарушение, което е и обстоятелство за налагане на административно наказание.

В чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за “маловажен случай” на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. При тълкуване на посочената норма следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство, уредено в ЗАНН, като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.

При извършване на преценка дали са налице основанията по чл.28 от ЗАНН административнонаказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като ограничи “маловажните” случай на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл.6 от ЗАНН.

Деянието се квалифицира като “маловажен случай” само когато степента на обществената опасност и морална укоримост е по-ниска от обикновените случаи на нарушения от съответния вид. По-ниската обществена опасност се определя от цялостната характеристика на деянието и дееца, а не само от това дали са осъществени признаците на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН. Вземат се предвид и всички други обстоятелства относими към извършеното, както и мотивите и подбудите, от които се е ръководил деецът, неговата личност, отражението на деянието сред обществото и др.

При обсъждането и решаването на въпроса, дали е налице "маловажен случай", следва да се вземат предвид не само обстоятелствата относно липсата или незначителността на вредните последици, т. е. не само обстоятелствата относно обществената опасност на деянието, но и обстоятелствата относно обществената опасност на дееца.

Предвид събраните в хода на въззивното производство писмени и гласни доказателства / мотивите за извършеното нарушение, както и констатираното изпълнение на всички други задължения, вменени му от закона в качеството му на ръководител на лова, липсата на данни за други нарушения на ЗЛОД, обстоятелствата относно липсата на вредните последици /настоящият съдебен състав счита, че в конкретният случай са налице условията на чл.28 от ЗАНН и случаят е маловажен такъв. Следвало е административнонаказващият орган правилно да приложи закона и да приеме наличието на “маловажен случай” по чл.28 от ЗАНН.

Преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговият обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице /какъвто е конкретния случай/, но наказващият орган не е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. В тази насока е и Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на тълк.н.д. № 1/2005г. на НК, докладчик съдията Блага Иванова

Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издаденото наказателно постановление, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                 Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление  № 920 от 02.02.2012г. на  Директора на РДГ-Бургас, с което на С.К.С. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 400лв.  на основание чл.96 ал.1 вр.чл.83ж ал.1 от ЗЛОД и чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН  за нарушение на чл.83ж ал.1 връзка чл.58 ал.1 от  ЗЛОД връзка с чл.86 ал.4 от ППЗЛОД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко ** пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                       

                                               Районен съдия: