Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

25

гр. Малко Търново, 28.06.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд, втори наказателен състав, в публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М** Д***, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД №  37/2019г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Производството е образувано по жалба, подадена от И.И.И., ЕГН **********,*** чрез адв. В.А.,*** срещу Наказателно постановление № ***** от 09.04.2019г., издадено от Началника на РУ МВР М** Т**,  с което на жалбоподателя на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00/триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца. И. е наказан за това, че на 07.03.2019г. около 12.10часа в Община М*** Т****, на път първи клас № I- 9 , управлявал товарен автомобил – ***** с рег. № **** с прикачено полуремарке с рег. № ***** собственост на „М*** Г**” ЕООД, Булстат: *****, като при извършената проверка било установено, че полуремаркето е със служебно прекратена регистрация по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на 19.11.2017г. , като ППС с рег. №****не е регистрирано по надлежния ред. Посоченото е квалифицирано като нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. На основание Наредба № Iз- 2539 на МВР са отнети и 10 контрони точки. 

Жалбоподателят И.И. ***  е останал недоволена от така наложеното му наказание. Счита издаденото наказателно постановление за необосновано и неправилно, издадено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Твърди се, че не са изпълнени изискванията на чл. 42 и чл. 57, ал. 1 , т. 5 от ЗАНН , като не са били описани обстоятелствата по нарушението, дадена била само обща формулировка и формално бил преписан закона. В съдебното заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. В.А.,***. Защитникът на наказания пледира за отмяна на наложените наказания. Освен изложеното в жалбата смята, че липсва умисъл за извършване на деянието. Въз основа на изложените свидетелски показания претендира, че за И. не съществувало задължение във връзка с регистрацията на ППС – той не бил нито нов , нито стар собственик на полуремаркето, а работник при свидетелката З** и разполагал с нужните за управлението на пътния състав документи. Сочи се, че датата на прекратяване на регистрацията посочена в НП е 19.11.2017г., към която нормата на закона не е съществувала, а в действителност служебното прекратяване в системата на ПП Бургас е станало на 22.01.2019г., като 19.11.2018г. е датата на която бил сключен договорът за покупко – продажба на полуремаркето. Моли се за цялостна отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не се явява и не се представлява по делото.

Районна прокуратура гр. Малко Търново не се представлява.   

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 07.03.2019г. свидетелите Я.И.А. и Р.К.С.-*** изпълнявал служебните си задължения  на ПП I – 9 , при КПП „Босна”. Около 12.10часа за проверка бил спрян т.а. „М**“ с рег. № **** с прикачено полуремарке с рег. №****. Товарният автомобил се движел в посока гр. Б*** и бил с водач И.И. ***. При проверката в системата на ПП КАТ било установено, че полуремаркето е със служебно прекратена регистрация по реда на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП. Свидетелят Я.А. съставил АУАН бл. № ***/ 07.03.2019г., в който вписал, че И.И. е извършил нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. Актът бил предявен на И., който не вписал възражения и го подписал. Жалбоподателят И. обяснил пред свидетелите А. и С., че не знаел за прекратената регистрация на полуремаркето. На място пристигнала свидетелката Г** З** – управител на „Ч***” ООД , собственик на полуремаркето. З** обяснила на служителите на МВР, че не знаела за законоустановения срок за заявяване на прехвърлената собственост пред контролните служби. В разпита си в с.з. свидетелката З*** сочи, че на И. като шофьор в дружеството са били предоставени всички нужни за управлението на състава документи, както и тези за превозвания товар/ в случая дървесина/. Самата З*** не знаела, че следва след закупуване на полуремаркето да го регистрира и не била уведомявана за прекратената регистрация. Представен е договор от 19.11.2018г.  за покупко – продажба на процесното полуремарке сключен между „М***” ЕООД гр. Б** и „Ч***” ООД гр. Ч***. Въз основа на установеното от двамата полицаи било образувано ДП № **2019г. на РУ МВР Малко Търново за престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 01.04.2019г. наказателното производство е било прекратено. Становището на прокуратурата е било, че няма извършено деяние от общ характер понеже ремаркето не е самостоятелно МПС и липсва субективна страна у И. за извършване на деянието.

 На 09.04.2019г. е било издадено процесното Наказателно постановление №****.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН бл. №****/ 07.03.2019г., Наказателно постановление № **** от 09.04.2019г., справката за нарушител/ водач на жалбоподателя,  свидетелските показания на Я.А., Р.К. и Г** З**, справките и писмените доказателства от РП Малко Търново и РУ МВР Малко Търново, както и другите приобщени към доказателствата писмени материали. 

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от лице имащо правен интерес, чрез наказващия орган, в законоустановения по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН за това седмодневен срок. И АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентните органи , видно от приложената по делото Заповед Рег. № 8121з- 515/ 14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи. Спазени са сроковете по чл. 34 от ЗАНН.

Разгледана по същество е основателна.

Безспорно е установено, че на 07.03.2019г. жалбоподателят И.И. *** е управлявал МПС - т.а. „М*** с рег. №***с прикачено полуремарке с рег. №****. Водачът е пътувал в посока гр. Бургас , като около 12.10часа е спрян за проверка от свидетелите А. и С. на ПП I – 9 , при КПП „Б**”. По делото не се спори, че полуремарке с рег. № *** е било със служебни прекратена регистрация. Видно от справката на РУ МВР Малко Търново в системата на ПП КАТ на 22.01.2019г. е извършено прекратяване на регистрацията на полуремаркето на осн. чл. 143, ал. 15 от ЗДвП, като е отбелязано, че това е станало въз основа на док. № 5211/ 19.11.2018г. на нотариус 450. В хода на съдебното следствие е представен посочения документ, който е договор за покупко – продажба на процесното полуремарке, сключен между „Монитед Груп” ЕООД гр. Б** и „Ч**” ООД гр. Ч***. Разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП сочи, че „Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.” Такова отбелязване е направено на 22.01.2019г., когато е изтекъл двумесечния срок от датата на регистрираната сделка за полуремаркето – 19.11.2018г. Т.е. след 22.01.2019г. служебно регистрацията на ППС е била заличена, а не както е отбелязано в наказателното постановление – на 19.11.2017г. В тази връзка настоящия състав счита, че има допуснато нарушение на нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В АУАН е отбелязано, че служебното прекратяване на регистрацията е станало на 19.11.2018г., в наказателното постановление датата е посочена като 19.11.2017г. В първия случай посочената дата е тази на която е извършено отбелязване на сделката в системата на ПП КАТ и за собственика от този момент тече срокът за регистриране на ППС, т.е. към този момент все още полуремаркето е било с валидна регистрация. По отношение на датата посоченат в НП – 19.11.2017г. , към нея все още нормата на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП не е била в сила, а същата действа от 27.12.2017г. Подобно разминаване и неяснота на АУАН и НП биха могли да са и техническа грешка при изписването на двете дати, но това няма как да се предполага и води до неяснота на предявеното административно обвинение, което засяга правото на защита на наказания. В случая допуснатото нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН е основание за отмяна на наложеното наказание.

Следва също така да се отбележи, че АНО не е ангажирал и доказателства за наличие на субективната страна на извършеното нарушение. По делото са събрани гласни доказателства – свидетелските показания на полицаите Я.А. и Р.С., както и тези на Г** З*** и писмени такива- представения договор за покупко – продажба от 19.11.2018г. на полуремаркето, от които може да се заключи недоказаността на субективната страна на деянието. И проверяващите и собственичката на ППС сочат, че водачът И. не е знаел, че ползваното от него полуремарке е било със служебно прекратена регистрация. Съгласно чл. 18б, ал. 1, т. 10 вр. чл. 18, т. 2 от Наредба I – 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на ППС, служебно се прекратява регистрацията „по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство”. За тези действия на контролните органи собственикът не се уведомява, като в случая задължението е за последния. В случая И. е само водач на ППС и за него няма задължение да регистрира ППС и да знае за това задължение. Няма представени доказателства И. да е знаел по друг начин за тази прекратена регистрация, а от съставените при проверката писмени доказателства – АУАН , няма данни водачът да не е носил други нужни за ползването на полуремаркето документи.

От всичко гореизложено, настоящия състав счита, че следва оспореното наказателно постановление да се отмени изцяло. 

         Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1, предл. 3 от ЗАНН

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №***** от 09.04.2019г., издадено от М** Т***- Началника на РУ МВР М** Т**,  с което на И.И.И., ЕГН **********,*** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № Iз- 2539 на МВР са отнети 10 контрони точки,  като неправилно и незаконосъобразно. 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

СЪДИЯ: