Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.М.Търново, ....................2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Моск***

като разгледа докладваното от съдията Моск*** гр.дело № 36 по описа за 2009 г. ** съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по  молба ** Й.В.Х. ЕГН ********** ***, чрез адв.И.А. ***.  Молителката твърди, че дядо й К**** Т**** Ч****е починал на ****. в с.****, общиа ****, като в регистрите по гражданско състояние в кметство **** липсва съставен акт за смъртта му. Моли т*** обстоятелство да бъде прието за установено и да бъде съставен от община **** акт за смъртта му. В подкрепа на молбата си представя и ангажира доказателства. В съдебно заседание молителката ангажира допълнителни доказателства.

Заинтерес***ната страна община **** чрез процесуалния си представител адв.Т**** –БАК в писмено становище възразява срещу исканията на молителката, като сочи ** недоказана активна и пасивна легитимация. Сочи и ** съществени противоречия между твърдените факти от молителката и ангажираните от самата нея писмени доказателства, а именно: твърдението в молбата, че лицето К**** Т**** Ч****е починало на ****. и приложеното към молбата удостоверение за наследници на Т**** М**** Ч****№ **/**.***., издадено от кметство ****, съгласно което К**** Т**** Ч****е починал през *** В съдебно заседание поддържа отрицателно становище по молбата.

Представителят ** РП-**** в съдебно заседание не релевира становище.

Молбата е с правно осн***ние чл.38 ал.4 от ЗГР във връзка с чл.542 ал.1 от ГПК.

След съвкупна преценка на доводите на молителя, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на  закона, съдът намира за установено следното:

От представените удостоверение за наследници № **/**.***. и № **/**.***. ** кметство село ****, община ****, № *********., №****/***.и №****/***. на община ****, и личен регистрационен картон на Я** К******* К** от село ****, община **** се установява, че молителката е дете на Я** К******* К**, поч.на ****.в гр.**** – дъщеря ** К**** Т**** Ч****, след***телно активно легитимира** в настоящето производство. От представените по делото лични регистрационни картони, се установява, че и четирите деца на К**** Т**** Ч****са били родени в село ****, както следва: Я** К******* К** е родена на ***г. в село ****, Г**** К****ов Ч****е роден на ***г. в село ****, Т**** К****ов Ч****е роден на ***г. в село **** и Д**** К******* П**** е родена на ***г. в село ****. Представено е и служебна бележка от ***.,Писмо с изх.№ ******. на кметство ****, община **** и удостоверение от община ****, в уверение на това, че в регистрите по гражданско състояние в кметство **** липсва съставен акт за смъртта ** К**** Т**** Ч****.  При тези доказателства съдът кредитира декларацията на ***с нот.заверен подпис рег.№ ****/***. ** нотариус № ***-РС-****,  свидетелските показания на същата, разпитана в с.з., декларацията на молителката с нот.заверен подпис рег.№ ****/ ***. на нотариус № ***-РС-**** и показанията на свид.***, разпитана в с.з. относно смъртта на дядо им - К**** Т**** Ч****– поч. на ****.

При така установените обстоятелства молбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

Мотивиран от горното , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на община ****, че К**** Т**** Ч****– б.ж. на село ****, община ****, е починал на ****. в село ****, за което липсва съставен акт за смърт.

След влизане в сила на настоящето решение, препис от същото да се изпрати на община **** за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                               Районен съдия :