Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 06.07.2018 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четвърти юли                                                                        2018година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №36 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.С. Ч**, ЕГН **********, с адрес: ***, против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 265,00 лв. /двеста шестдесет и пет лева/ представляваща 250% от продажната цена на стоките  и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: цигари **без акцизен бандерол, е надпис „ For duty free sale only“ - 20 /двадесет/ кутии - общо 400/четиристотин / къса, е продажна цена в размер на 106,00 лв. /сто и шест лева/.

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № **., съставен от Е.Е.М.-Б. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП ..Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на **, на трасе „Вход”, на МП „Малко Търново“ пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България, автобус, марка „Неоплан” , с per. № 34BN4660, управляван от лицето AYKUT OZALP. с паспорт № U11277782/24.06.2015 г. След приключване на паспортния контрол постъпило искане за съвместна проверка от ГКГ1П № 276/28.08.2017 г. Водачът и пътуващите в превозното средство пътници били запитани от актосъставителя дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - стоки с търговски характер, акцизни стоки, валута и валутни ценности. След получени отрицателни отговори актосъставителят съвместно с митническите служители **пристъпили към митническа проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на проверката, в личният багаж на пътничката С.С. Ч**, актосъставителят открил недекларирана стока - цигари **без акцизен бандерол, с надпис „ For duty free sale only“ - 20 /двадесет/ кутии - общо 400/четиристотин / къса.

Снето е писмено обяснение от С.С.Ч., в което заявява, че е закупила откритите цигари за нейни познати.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М2910 от **.

Стоката - предмет на нарушение е иззета с разписка № 92425 от **.

Продажната цена на недекларираната стока е в размер на 106,00 лв. /сто и шест лева/, определена на основание чл.29, ал.З, т. 1 от ЗАДС. във връзка с пар.1, т.34 от ДР на ЗМ от Комисия по Заповед № ЗМ-1000-174/06.03.2017г. на Началника на Митница Бургас.

 

  

     Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „пренесени” от жалбоподателя Ч**.

Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл.41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009г. на Съвета, във връзка с чл.51а, ал.4, т.1 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер”, посочена в чл.1, т.21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/201 Зг. по един от предвидените начини, съответно в чл.135 и чл.143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

С.С.Ч. не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи пренесената от нея стока. Тя е била наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „Малко Търново“ има указателни табели, на които на шест езика са указани нормите за безмитен внос на стоки, внасяни от пътниците. Тя е била длъжна да декларира пренасяната от нея стока, за което й е била предоставена възможност, но не е сторила това.

За изясняване на фактическата обстановка по делото бе разпитана актосъставителката Б.,която потвърждава изложените в НП обстоятелства.

Предвид горното съдът намира,че С.С. Ч**, ЕГН **********, е пренесла на **. през държавната граница - МП Малко Търново'' описаните по-горе тютюневи изделия - цигари ..MARLBORO 80мм“ без акцизен бандерол, с надпис „ For duty free sale only” - 20 /двадесет/ кутии - общо 400/четиристотин / къса, без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществила състава на чл.233, ал.1, във връзка с чл.233, ал.З от Закона за митниците.

Съдът нима ,че АНО правилно е приложил и материалния закон като е определил глобата в предвидения в закона размер.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№**.  №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на С.С. Ч**, ЕГН **********, с адрес: ***, за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 265,00 лв. /двеста шестдесет и пет лева/ представляваща 250% от продажната цена на стоките  и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: цигари **без акцизен бандерол, е надпис „ For duty free sale only“ - 20 /двадесет/ кутии - общо 400/четиристотин / къса, е продажна цена в размер на 106,00 лв. /сто и шест лева/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: