Р Е Ш Е Н И Е

                                №27

                Гр.Малко Търново  04.06.2009год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ……………………………………

На първи  юни   две хиляди и девета година

В открито съдебно заседание  в следния състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пл.Н.

  Съдебни заседатели:

 

секретаря………………………М.Д.……………………………………………

присъствието на  прокурор    Б.Л.              ……………………………..

разгледа докладвано от съдия Н. НАХ дело  №36  по описа за 2009год., и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството пред съда е образувано по внесено от МТРП Постановление за освобождаване от наказателна отговорност на Е.П.Г. ***, за това, че през периода от 1.01.2009г. до 27.01.2009г., от временен склад за добита дървесина по пътя към с.Сливарово, общ.Малко Търново, без редовно писмено позволително е взел и извозил от горски фонд 11куб.м. дърва за огрев –  престъпление по чл.235 ал.VІ, вр. ал.І от НК.

            Обвиняемият се явява заедно с адв.Бончовски процесуален представител от БАК.  Същият поддържа фактическите и правни констатации изложени в Постановлението. Моли за налагане административно наказание с превест към минимума определен в Закона.

            За МТРП се явява прокурора Л.. Поддържа внесеното Постановление. Предлага наказанието определено на обвиняемия да е глоба в минимален  размер.

           

            Съдът след като обсъди наведените доводи и събраните по делото доказателства намира, за установено следното от фактическа и правна страна.

 

По допустимостта на производството:

 

Налице е мотивирано Постановление от прокурор с което преценявайки, че са налице предпоставките на чл.78а НК, прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършеното престъпление по чл. 235 ал.І от НК.

 

Фактическа обстановка по делото:

На 20.01.2009г. оперативният работник при РПУ Малко Търново,  Тодор Димов е получил сигнал от свид.Иван Цъцаров – ръководител на обект към Ф.”Дъбрава”. Сигналът бил за това, че от временен склад по пътя от Малко Търново за Сливарово, по-точно на 4км от селото, липсват 11куб.м. дърва за огрев на местното население. Вследствие на предприетите оперативно-издирвателни действия било установено, че дървата са взети и извозени от обв.Е.П.Г., който притежавал част от къща в селото и са му били нужни за отопление.

На 23.01.2009г. обв.Г. е бил разпитан от оперативния работник и в разговора той не само не е отрекъл, но напълно признал, че той е взел дървата със собствения си трактор. ОБяснил, че имал уговорка със свид.Костадин Кафеджиев-горски служител към РУГ Бургас. Кафеджиев се бил уговорил с обв.Г. да му осигури дърва за огрев през зимата. Уговорката обаче между двамата станала чрез трето лице свид.Дончо Цинов, познат и приятел и на Г., и на Кафеджиев.

Именно Цинов е влязъл  във връзка с някакъв горски стражар на с.Сливарово, чието име обаче не помни. Това станало в заведението „Билдникс” в М.Търново. Било вечерта и всички посетители на заведението се черпели. Цинов случайно се заговорил с непознат за него човек, който се оказал горски стражар, отговарящ за с.Сливарово. Цинов заедно с обв.Г. търсели дърва за огрев, защото обитавали една и съща къща. Веднага заговорили на тази тема и горският отговорил, че сега работели именно край същото село до кльона /КСП/, щели да добият малко дърва, а той-Цинов-трябвало само да ги плати и да си ги вземе.

След около месец Цинов видял складирани дърва непосредствено до пътя от М.Търново към Сливарово, решил, че това са неговите дърва и се обадил по телефона на обвиняемия да дойде с трактора и да ги вземе. Обвиняемият това и направил  на 17 или 18 януари 2009г.

Такава версия се потвърждава и от обясненията на Г. – бил се уговорил с Цинов и кафеджиев, те му казали къде са дървата и да отиде  да ги вземе. Г.  намерил дърва, складирани до пътя на едно – единствено място и именно тях взел. Същото се потвърждава и от показанията на свид.Таня Тодорова, съдружник на Г.. Тя твърди дори, че между тримата – Г., Цинов и Кафеджиев, се състояла среща в хотела на Цинов в Бургас. Там също се уговаряли за дървата.

След като Е.П. му станало ясно, че е допуснал грешка, то той без забавяне отишъл до офиса на „Дъбрава”АД на ул.”Иван Шишман”№8 в Бургас и заплатил пълната стойност на дървата от 594лв. заедно с ДДС на 26 януари 2009г.

Горната фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

 

Правни изводи на Съда:

 

Установено по делото е, че обвиняемия Г.  през периода от 1.01.2009г. до 27.01.2009г., от временен склад за добита дървесина по пътя към с.Сливарово, общ.Малко Търново, без редовно писмено позволително е взел и извозил от горски фонд 11куб.м. дърва за огрев.

 

Деянието е извършено от обвиняемия виновно. Същият е съзнавал че не е собственик на дървата, няма необходимите документи за сеч и извозване на същите, въпреки това ги е взел за огрев.

Горното обосновава извода на съда, че при извършване на деянието дееца е съзнавал обществено опасния характер, предвиждал е неговите опасни последици и е искал настъпването на тези последици - чл.11 ал.ІІ НК.

 

По вида и размера на наказанието:

 

Налице са основанията предвидени в чл.78а НК.

Обвиняемият е освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК и от изпълнение на наказанието платено с квитанция към приходен касов ордер №41/24.08.2006г. са минали повече от една година считано към датата на извършване на деянието. Същият не е осъждан за престъпление от общ характер. Престъплението е формално. За същото е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година. лишаване от свобода.

Съгласно чл.27 ал.ІІ от ЗАНН, при определяне на наказанието се взема предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и др.смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства – обвиняемият е бил подведен от свид.Кафеджиев горски стражар. Обвиняемият веднага след като е разбрал за допуснатата грешка отишъл до офиса на „Дъбрава”АД за заплащане пълната стойност на дървата. Количеството на дървата не е голямо, поради което съдът намира, че законосъобразно   ще е административно наказание “глоба” в размер на минималния предвиден в закона, а именно 500.00лв.

 

 

Мотивиран от горното и на осн.чл.235 ал.І, вр.чл.78а НК, Съдът

 

                        Р     Е    Ш    И:

 

            ПРИЗНАВА обвиняемия Е.П.Г. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН  в това, че: през периода от 1.01.2009г. до 27.01.2009г., от временен склад за добита дървесина по пътя към с.Сливарово, общ.Малко Търново, без редовно писмено позволително е взел и извозил от горски фонд 11куб.м. дърва за огрев, като случаят е маловажен –  престъпление по чл.235 ал.VІ, вр.ал.І от НК, поради което и на осн.чл.235 ал.VІ, вр.ал.І, вр.чл.78а НК, го ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

           

Решението подлежи на жалба или протест в 14дневен срок пред Бургаски Административен съд.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: