Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.М.Търново, 11.11.2010г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и десета  година в състав:

 

                                                                                    Председател: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 35 по описа за 2010 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Правното основание на предявените искове е чл.415 ГПК, вр. чл.240, ал.1и 2, вр. чл.86, вр. чл.79 от ЗЗД.

Образувано е по повод исковата молба на  „Б****” ЕАД ЕИК ****  чрез адв.Н. Ив.Х. *** офис 2,  против З.С.К. ЕГН **********,***»По****» № 5.

В исковата молба се твърди от ищеца, че  на 17.10.2008г. между страните е бил сключен Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01943983, по силата на който дружеството е отпуснало заем в размер на 629 лв. Твърди се, че на основание  чл.1 от Договора дружеството е изплатило сумата по заема директно на търговеца, от който ответникът закупува стоките, като по този начин дружеството е изпълнило задължението си по договора. Сочи се, че на 17.10.2008г. стоката е била предадена на ответника, за което бил съставен протокол от 17.10.2008г. и по този начин за ответника възникнало задължението да погаси заема на 18 месечни вноски, всяка от които по 41.23 лв. Твърди се, че ответникът е преустановил плащането по кредита на 14.11.2008г., като към тази дата били погасени 0 месечни вноски. Сочи се, че на основание чл.5 изр.2 от договора вземането на дружеството е станало предсрочно изискуемо в пълен размер ведно с надбавката в размер на 113.22 лв., както и обезщетение  за забава в размер на  95.95 лв - законна лихва от 15.12.2008г. до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Излага се, че в полза на дружеството по ч.гр.д.№ 19/2010г. по описа на РС-Малко Търново е била издадена  заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, срещу която е постъпило възражение от ответника З.К.. Моли съда да се произнесе с решение, с което да се приеме за установено , че е налице от страна на  дружеството вземане от ответника З.К. общо в размер на 838.17 лв., от които  главница по посочения договор в размер на 629 лв., надбавка по чл.2 от посочения договор в размер на 113.22 лв. обезщетение за забава в размер на законната лихва от 15.12.2008г. до датата на подаване на заявлението в размер на  95.95 лв., както и законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението до окончателното им изплащане. Претендира съдебните разноски, направени по ч.гр.д.№ 19/2010г. и по настоящето производство.Ангажира писмени доказателства, прави доказателствени искания.

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, ответникът З.С.К. е подала писмен отговор с вх.№ 448/09.08.2010г., с който оспорва предявените искове като неоснователни. Признава факта, че между страните на 17.10.2008г.  е бил подписан Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01943983. Излага, че вещта, предмет на закупуването, й е била продадена от „****” ООД , със седалище и адрес на управление гр.С****, ул.”Л****” 31 ет.3 ап.7, с управител и представляващ Г**** Л**** К****. Твърди, че дружеството-ищец не е заплатило сумата по договора за заем в размер на 629 лв. на продавача „****” ООД, поради което за нея не е възникнало задължението за погасяването на заема. Твърди също, че на 23.10.2008г. с писмено уведомление до продавача „****” ООД , получено от същия с известие за доставка № 8817000000326  се е отказала  от вещта ,  както и че  същия е получил обратно вещта с известие за доставка № 8817000000325.

 Ведно с писмения отговор ответникът З.С.К. е депозирала и молба за привличане на „****” ООД , със седалище и адрес на управление гр.С****, ул.”Л****” 31 ет.3 ап.7  с управител и представляващ Г**** Л**** К****, като трето лице-помагач. С отговора е предявявила и обратен иск против „****” ООД , със седалище и адрес на управление гр.С****, ул.”Л****” 31 ет.3 ап.7 с управител и представляващ Г**** Л**** К****, при условията на евентуалност, като моли съда да постанови решение, с което да приме за установено, че от нейна страна е налице вземане от „****” ООД в размер на 629 лв. – цена на вещта, ведно със законната лихва в размер на 95.95лв. и вреди в размер на 113.22лв., ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на исковата молба до окончателното им заплащане. Претендира направените съдебни разноски. Ангажира писмени доказателства. Прави доказателствени искания.

С определението си по чл.140 от ГПК, съдът е привлякал „****” ООД, със седалище и адрес на управление гр.С****, ул.”Л****” 31 ет.3 ап.7 , с управител и представляващ Г**** Л**** К****,  в качеството му на трето лице – помагач на страната на ответника и е приел за разглеждане предявения от ответникът З.С.К. обратен иск при условията на евентуалност  против дружеството-продавач с правно основание чл.219 ал.3 от ГПК,вр.чл.55 ал.1 и чл.45 от ЗЗД. Ответника моли съда да установи, че е налице вземане от страна на ответника  от „****” ООД в размер на 629 лв. – цена на вещта, ведно със законната лихва в размер на 95.95 лв. и вреди в размер на 113.12, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите, както извършените по делото разноски и да бъде осъдено лицето да му заплати сумите.

На третото-лице помагач на страната на ответника - „****” ООД ведно с препис от определението по чл.140 от ГПК  по делото, надлежно са били връчени и преписи от исковата молба, ведно с доказателствата към нея, и от писмения отговор на ответника с приложените към него доказателства. В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК „****” ООД  не е подал писмен отговор, не е взел становище, не е направил възражения, не е оспорил истинността на представените документи, не е посочил доказателства, не е представил писмени доказателства и не е упражнил правата си по чл.211 ал.1, чл.212 и чл.219 от ГПК.

На ищцовото дружество ведно с препис от определението по чл.140 от ГПК  по делото надлежно е връчен и писмения отговор на ответника с приложените към него доказателства.

Ищцовото дружество, редовно призовано, не се явява в с.з. , същото е депозирало молба чрез пълномощника си адв.Н.Х., с която не възразява делото да се гледа в негово отсъствие и с кяйто заявява, че поддържа исковата молба и няма да ангажира други доказателства.

Ответникът- Зл.К., редовно призована, се явява в с.з. лично, ведно с надлежно упълномощен адв.Т.Е.. Оспорва предявените искове, като моли същите да бъдат отхвърлени, поддържа и предявения при условията на евентуалност обратен иск към „****” ООД.

Третото лице – помагач на страната на ответника - „****” ООД , редовно призовано, не се явява в с.з.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и устни доказателства и след тяхната оценка поотделно и съвкупно, приема  за установено от правна и фактическа страна следното:

 

В полза на дружеството по ч.гр.д.№ 19/2010г. по описа на РС-Малко Търново е била издадена  заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, срещу която след връчването й , в законоустановения срок ответникът З.К. е подала възражение, което обуславя правния интерес  на ищцовото дружество от предявяването в едномесечния срок на исковите претенции по чл. 415 ГПК, вр. чл.240 ал.1 и 2, чл.86 и чл.79 от ЗЗД.

Установи се, че на 17.10.2008г. между ищцовото дружество  Б****» ЕАД и ответника З.К. е бил сключен Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01943983 в размер на 629 лв. Съгласно чл.1 от Договора дружеството БН****ЕАД се  е задължило да изплати сумата по заема директно на търговеца - „****” ООД, от който ответникът К. е закупил стоката – масажен матрак, марка BECK , модел VM+NW2+S. Съгласно чл.7 на Договора за кредит  отношенията между кредитополучателя по договора са независими от отношенията му с  дружеството продавач – в случая „****” ООД,  по повод закупената стока  и кредитополучателят не може да откаже плащането на дължими по този договор суми поради обстоятелството, че в негова полза е възникнало право да развали договора за покупко-продажба на избраната от него вещ. Установи се от приетия по делото като писмено доказателство протокол от 17.10.2008г., че на 17.10.2008г. стоката е била предадена  от „****” ООД  на ответника К.. Така също се установи, че ответникът З.К. на 23.10.2008г. се е отказала  от вещта с писмено уведомление до продавача „****” ООД , получено от същия с известие за доставка № 8817000000326. Видно от  известие за доставка № 8817000000325, същата е върнала на продавача обратно вещта,  с което сключения между нея и дружеството- продавач договор е бил развален.

В настоящето производство ищцовото дружество следваше да докаже, че е изпълнило задължението си по чл.1 от посочения договор и е изплатило сумата по договора за заем директно на търговеца, от когото ответницата е закупила вещта.

В процеса обаче, от ангажираните от ищцовата страна писмени доказателствени средства , не се установиха твърденията на ищцовата страна за изпълнение на задължението да заплати сумата от 629 лева директно на търговеца „****” ООД , съгласно чл.1 от сключения договор за заем между страните по делото.

С оглед изложеното настоящия състав намира, че не са налице елементите от състава на разпоредбата на чл. 240, ал.1 от ЗЗД. Недоказаността на предоставянето на парична сума от ищцовото дружество директно на търговеца - „****” ООД, от който ответникът К. е закупил стоката, срещу насрещно задължение на ответницата по делото за връщане, т.е. наличието на договор за заем, обосновава разбирането на съда за недоказаност на иска по основание, поради което същия следва да се отхвърли, като неоснователен.

Неоснователността на иска чл. 240, ал.1 от ЗЗД обуславя и неоснователност на исковете за договорна лихва чл.240, ал.2 ЗЗД и законова такава по чл.86 от ЗЗД, поради което и тези претенции на ищцовото дружество следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

 

При този изход на делото на основание чл.78 ал.3 от ГПК ищеца следва да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 134/ сто тридесет и четири /лв.

Мотивиран от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Б****” ЕАД, гр.С****, жк „****” Б****С****, сгр.14,  ЕИК ****, представлявано чрез пълномощник - адв.Н. Ив.Х. *** офис 2, за приемане на установено, че съществува вземане на „Б****” ЕАД, гр.С****, жк „****” Б****С****, сгр.14,  ЕИК **** в качеството му на кредитодател по Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01943983 от 17.10.2008г. срещу  З.С.К. ЕГН **********,***»По****» № 5, в качеството й на кредитополучател,  в размер на:  629 лв.- сума, представляваща главница; 113.22 лв.- сума, представляваща надбавка по чл.2 от посочения договор; 95.95 лв.- сума, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва от 15.12.2008г. до датата на подаване на заявлението, както и законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението до окончателното им изплащане, за които е издадена Заповед № 10/16.04.2010г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 19/2010г., като неоснователен.

ОСЪЖДА  на основание чл.78 ал.3 от ГПК  Б****” ЕАД гр.С****, жк „****” Б****С****, сгр.14,  ЕИК ****,  представлявано чрез пълномощник - адв.Н. Ив.Х. *** офис 2, ЕИК ****, ДА ЗАПЛАТИ  на З.С.К. ЕГН **********,***»По****» № 5, направените по делото разноски в размер на 134.00 / сто тридесет и четири/ лева - адвокатско възнаграждение и внесена държавна такса.

Решението е постановено при участието на третото лице - помагач на страната на ответника -„****” ООД , със седалище и адрес на управление гр.С****, ул.”Л****” 31 ет.3 ап.7 с управител и представляващ Г**** Л**** К****.

 

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                         Районен съдия :