Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        15.10.2018г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на десети октомври  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 35 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

        Производството по делото е образувано по искова молба, предявена  от ищеца „Агенция за контрол   на      просрочени задължения” ООД, ЕИК: 202527341,със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Васил Левски” 114,етаж         Мецанин,представлявано от **,чрез процесуален представител: юк. Н.А.С.,ЕГН: **********,съдебен адрес за получаване на книжа: гр. София, бул. "Васил Левски" №114, етаж Мецанин, тел. 0700 200 27. ПРОТИВ З.Е.И.,ЕГН: **********,*** да се приеме за установено, че „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД има вземания срещу З.Е.И. с правно основание: чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240, ал. 1 и ал. 2, чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД с цена на иска: 1652.37 лева както следва: 903.04 лв. главница; 53.15лв. договорна лихва за периода 07.12.2015 г. до 29.08.2016 г. 560.96лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение; лихва за забава /мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 135.22лв. от 30.08.2016 г. - датата, следваща деня на последната погасителна вноска на паричния заем до датата на подаване на заявлението - 29.12.2017 г. -датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на дължимите суми както и се претендират разноски по делото.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.Назначения от съда особен представител моли съда същият да бъде отхвърлен като неоснователен.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

       Ищецът твърди,че  е подписан Договор за паричен заем № **. между „**“ АД като Заемодател и З.Е.И. като Заемател, сключен при спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит. С подписването на договора за паричен заем, Заемателят удостоверява, че е получил Стандартен европейски формуляр, посочващ индивидуалните условия по паричния заем.

       Сключен е Рамков договор за прехвърляне на парични задължения (цесия) от 30.01.2017 г. на основание чл. 99 от ЗЗД и Приложение № 1 към него от 01.11.2017 г. между „**“ АД, ЕИК 131576434 и „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД, ЕИК 202527341, по силата, на който вземането е прехвърлено в полза на „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности.

       Съгласно сключения договор за заем, Заемодателят се е задължил да отпусне на Заемополучателя паричен заем в общ размер на 2 000.00 лева, а последният усвоява цялата сума веднага след сключване на процесния договор, с което Заемодателят е изпълнил задължението си. З.Е.И. се е задължил да ползва и върне заемната сума, съгласно условията на сключения договор, като заплати сума в размер на 2 294.60 лв., ведно с договорната лихва на 20 двуседмични погасителни вноски, всяка в размер на 114.73 лв. (включваща първоначална главница и договорна лихва).

     По договора за паричен заем, З.Е.И. е извършвал/а плащания в общ размер на 2224.85лв.

     Към настоящия момент дължимата главница е в размер на 903.04лв,

      За ползването на предоставената заемна сума по сключения Договор за паричен заем № **. между страните, ответникът дължи договорна лихва, в размер посочен в договора. В настоящия случай начислената договорна лихва е в размер на 53.15лв. за периода от 07.12.2015 г. - датата на първата вноска до 29.08.2016 г. - датата на настъпване на падежа на договора.

       В сключения между страните договор, ответникът се е задължил в 3- дневен срок от усвояване на сумата да предостави на Заемодателя едно от обезпеченията, посочени изчерпателно в договора, като се е съгласил, че в случай на неизпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение, дължи неустойка. Неустойката се начислява еднократно, след 3 дни, от датата на сключения между страните договор и се дължи като допълнителна сума към всяка от погасителните вноски. Към настоящия момент дължимата неустойка е в размер на 560.96 лв.

      Разпоредбите на договора предвиждат, в случай, че настъпи забава на плащане на погасителна вноска с повече от 30 календарни дни, се начисляват разходи за събиране, представляващи такси и разноски за напомнителни писма, електронни съобщения, телефонни разговори и посещения на адрес в размер на по 9 лв. Тези разходи се начисляват и за всеки следващ 30-дневен период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено с повече от 30 календарни дни, но не могат да бъдат в размер по-голям от 45лв. В настоящия случай З.Е.И. дължи разходи и такса за извънсъдебно събиране на просроченото задължение в размер 0.00 лв.

    Ответникът е трябвало да изплати целия заем на 29.08.2016 г. - последната падежна дата, като от тогава до подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, както и на настоящата искова молба, сроковете по всички падежи на тези остатъчни вноски са отдавна изтекли, а ответникът по делото продължава ВИНОВНО да не изпълнява задълженията си, поради което същият дължи и обезщетение за забава /мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 135.22лв. от 30.08.2016 г. - датата, следваща деня на последната погасителна вноска на паричния заем до датата на подаване на заявлението - 29.12.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

Особения представител на ответника прави възражение за неналичие на валиден договор за цесия.Съдът не споделя това становище.   На лице е     сключен  Рамков договор за прехвърляне на парични задължения (цесия) от 30.01.2017 г. на основание чл. 99 от ЗЗД и Приложение № 1 към него от 01.11.2017 г. между „**“ АД, ЕИК 131576434 и „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД, ЕИК 202527341, по силата, на който вземането е прехвърлено в полза на „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности.

 

         С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1652.37лв.

При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ищцовото дружество направените от него разноски по делото, в размер на 350лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,166.95лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за особен представител в размер на 300лв.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че за „Агенция за контрол         на просрочени задължения” ООД, ЕИК: 202527341,със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Васил Левски” 114,етаж      Мецанин,представлявано от **,чрез процесуален представител: юк. Н.А.С.,ЕГН: **********,съдебен адрес за получаване на книжа: гр. София, бул. "Васил Левски" №114, етаж Мецанин, тел. 0700 200 27. по отношение на З.Е.И.,ЕГН: **********,*** съществува  вземане за сумата в размер общо на 1652.37 лева както следва: 903.04 лв. главница; 53.15лв. договорна лихва за периода 07.12.2015 г. до 29.08.2016 г. 560.96лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение; лихва за забава /мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 135.22лв. от 30.08.2016 г. - датата, следваща деня на последната погасителна вноска на паричния заем до датата на подаване на заявлението - 29.12.2017 г. -датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

ОСЪЖДА З.Е.И.,ЕГН: **********,*** да заплати на „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК: 202527341,със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Васил Левски” 114,етаж Мецанин,представлявано от **,чрез процесуален представител: юк. Н.А.С.,ЕГН: **********,съдебен адрес за получаване на книжа: гр. София, бул. "Васил Левски" №114, етаж Мецанин, тел. 0700 200 27 сумата от 350лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,166.95лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за особен представител в размер на 300лв

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: