Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

 

                          гр.Малко Търново,                              14.07.2011г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на  две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. МОСКОВА

 

при  участието на секретаря Д.Б. , като разгледа докладваното от съдията Москова НАХ дело № 35 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на ЕТ “****”, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, ж.к.”Яворов” бл.6 вх.А ет.2, , представлявано от **** с ЕГН **********, срещу НП № 2/15.06.2011г. на Кмета на община Малко Търново, с което за нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите на  жалбоподателя  е наложена "имуществена санкция" в размер на 500.00 лв. на основание чл.233 от Закона за защита на потребителите.

          В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на НП и се моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в с.з. и чрез процесуалният си представител – адв.Константинов, подържа жалбата като развива доводи за незаконосъобразност НП и  моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП.

         Въззиваемата страна – община Малко Търново, редовно призована, се представлява в с.з. от процесуален представител-адв.Тончева. Оспорва жалбата и твърди, че за  извършеното и описано в акта и НП нарушение, правилно е ангажирана отговорността на ЕТ и моли съда да постанови решение, с което да потвърди изцяло НП.

По делото в качеството им на свидетели са били разпитани актосъставителя М., св.С., св.Ц. и св.Ф****.

Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа страна :

           На 26.05.2011г. в 13.20 часа актосъставителят М. съвместно със св.М.С. и св.П.Ц. ***/, извършили  проверка на търговски обект –„Бирария”, находящ се  в гр. Малко Търново, ул.”България” № 57 и стопанисван от ЕТ “****”, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр..Малко Търново, ж.к.”Яворов” бл.6 вх.А ет.2,  представлявано от **** с ЕГН ********** .  В обекта заварили лицето **** -съпруга на жалбоподателя, в чието присъствие извършили проверката на документацията на обекта и в хода на която констатирали, че търговецът не поддържа в обекта регистър за предявени рекламации.

Във връзка с извършената проверка, с писмо изх.№ 70-00-36/26.05.2011г. жалбоподателят **** в качеството му на ЕТ “****” бил поканен да се яви в отдел „ОПСД”   на община Малко Търново в срок до 01.06.2011г., като със същото писмо жалбоподателят е бил уведомен, че при неявяване ще му бъде съставен акт на основание чл.40 ал.2 от ЗАНН. Видно от пощенското клеймо на плика, жалбоподателят е получил поканата на 27.05.2011г. и същият ден след обяд се явил лично в отдел „ОПСД”   на община Малко Търново. От свидетелските показания на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели М. и Ф**** се установява, че след като разбрал от проведения разговор със актосъставителката М., че е поканен, за да му бъде съставен акт за нарушение по чл.127 ал.2 от ЗЗП,  жалбоподателят напуснал кабинета на същата. От показанията на разпитаните по делото свидетели М., С., Ц. и Ф**** безспорно и еднозначно се установява, че  едва след като е напуснал кабинета на актосъставителят, в отсъствието на едноличният търговец  бил съставен АУАН № 2/27.05.2011г. за установено нарушение по чл.127 ал.2 от ЗЗП, и двама свидетели с подписите си са  удостоверили отказа на жалбоподателят да подпише акта. Препис от така съставения акт не е бил връчен по надлежния ред на жалбоподателя.

Въз основа на така съставения АУАН, е издадено и обжалваното НП №2/15.06.2011г. на Кмета на община Малко Търново, редовно връчено на жалбоподателя на 20.06.2011г. , видно от разписката за връчване.  

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в законния седмодневен срок /видно от разписката, инкорпорирана в наказателното постановление - 20.06.2011г. и от датата на депозиране на жалбата пред административно-наказващият орган - 22.06.2011г./ и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване, съдържа необходимите реквизити и производството по нея е редовно образувано пред РС-гр.Малко Търново.

Разгледана по същество, жалбата  е основателна, поради следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, независимо от доводите в жалбата и от становищата на страните, в случая съдът намира, че в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на едноличния търговец са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В конкретния казус съдът констатира, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на акта за административно нарушение, които от своя страна са довели до процесуална незаконосъобразност и на издаденото въз основа на него наказателно постановление, изразили се в следното:

 По делото са налични многобройни, еднопосочни  и безспорни доказателства, които сочат, че при установяване на нарушението в посочения час и дата, нарушителят не е присъствал, поради което е бил писмено поканен да се яви в  отдел „ОПСД”   на община Малко Търново , като му е бил определ  срок до 01.06.2011г. При явяването обаче на жалбоподателя на 27.05.2011г. актът за установяване на административното нарушение не е бил съставен и не е бил връчен по надлежния ред на едноличния търговец. Едноличният търговец е напуснал кабинета на актосътавителят и едва след това е бил съставен АУАН № 2/27.05.2011г., т.е. актът е бил съставен в отсъствието на нарушителя и преди изтичането на едноседмичния срок /01.06.2011г./, като препис от акта въобще не е бил връчен на едноличния търговец.  С неприлагането на императивните разпоредби на чл.40 ал.2, 3  и 5 от ЗАНН, административнонаказващият орган е допуснал съществени нарушения на процесуални правила, ограничаващи правото на защита на жалбодателя.  Допуснатите процесуални нарушения са съществени и не са от категорията нарушения, които биха могли да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като са довели до ограничаване процесуалните права на жалбоподателя и най – вече правото му на защита. Посочените недостатъци препятстват правото на жалбоподателя на активно участие в административнонаказателния процес, за да защити собствените си права и законни интереси. Тъй като се касае за особено съществени нарушения, допуснати от административнонаказващия орган, довели до нарушения на императивни разпоредби на ЗАНН, наличието на тези нарушения обуславят отмяната на атакуваното постановление като незаконосъобразно.

Поради това не следва да се обсъждат останалите доводи на страните и да се разглежда атакуваното НП по същество досежно неговата правилност, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл административнонаказателен процес, но не и когато самото производство е опорочено изначало.

 

            Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

                                         Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА    Наказателно постановление 2/15.06.2011 г. на Кмета на община Малко Търново, с което на ЕТ “****”, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр..Малко Търново, ж.к.”Яворов” бл.6 вх.А ет.2, , представлявано от **** с ЕГН **********, за нарушение на чл.127 ал.2 от ЗЗП,  е наложена "имуществена санкция" в размер на 500.00 лв. на основание чл.233 от ЗЗП , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на  касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.

                               

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :