ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  … 10.04.2017 год.             град М.Търново

 

                   

Малко Търновски районен съд                             наказателен състав

На десети април                                                                     2017 година

В закрито заседание в следния  състав :

                                                Председател : ЧАНКО ПЕТКОВ                     Съдебни заседатели :        

                                                                 

Секретар ....................................................................................................

прокурор ……….......................................................................................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НЧД № 35 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК. Образувано е по жалба на Х. И** М. - роден на *** г. български гражданин - Съдебен адрес:*** адв. В.С. тел. ***** СРЕЩУ Постановление за прекратяване на  ДП 134/ 2010 г. от 15.03.2017г. по описа на РП - Малко Търново с което на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24,ал.1,т.3 от НПК е прекратено наказателното производство, срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ- ** с ЕГН **********,   за престъпление по чл.182, ал.2 НК и по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК .

           Жалбата е подадена в законоустановения седмодневен срок и в нея се излагат доводи за незаконосъобразност на постановлението. Твърди се, че не е изтекла погасителната давност , поради това, че е прекъсната с образуването на наказателното производство.

          Съдът намира жалбата за неоснователна. С постановление от 19.08.2010г. е образувано наказателно производство срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ- ** с ЕГН **********, за престъпление по чл.182, ал.2 НК и по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК. За престъплението чл.182, ал.2 НК от НК се предвижда наказание до шест месеца ЛОС или глоба, а за престъплението по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК-до две години ЛОС. При този размер на наказанието, съгласно чл.80, ал.1, т.4 от НК давността, погасяваща наказателното преследване е пет години, считано от деня в който престъплението е довършено. В настоящият случай, това е 19.02.2015г. за деянието по 182, ал.2 НК от НК и 20.02.2015г. за деянието по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК , когато според обвинението деянието е довършено, ако не е прекъсвана или спирана давността .

        Съгласно чл.81, ал.2 от НК, давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за разследване, и то само спрямо лицето, срещу което е насочено преследването, и за конкретно извършено от него престъпление. Следва да се отбележи, че не всяко действие на надлежните органи е годно за започване на наказателно преследване. Само действията им, с които се образува досъдебно производство срещу определено лице, привличане на лицето като обвиняем, призоваване на обвиняемия, неговият разпит на досъдебното производство, изготвяне на обвинително заключение, са годни да прекъснат давността на наказателното преследване, а такива по настоящото досъдебно производство до 20.02.2015г  спрямо обвиняемата ** не са налице. В този смисъл съдът намира за неоснователно възражението на представителя на защитата на обвиняемата С**, че спрямо обвиняемата са били предприети действия за прекъсване на давността.Дори и да се приеме, че давността е била прекъсната с  образуване на наказателно производство  от 19.08.2010г. то към настоящата дата е изтекъл предвидения пет годишен срок.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.243, ал.5,т.1 от НПК М.Търновски  районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ   :

 

             ПОТВЪРЖДАВА Постановление по ДП 134/2010 г. от 15.03.2017г.  по описа на РП - Малко Търново с което на основание чл.243, ал.1, т.1,вр.чл.24,ал.1,т.3 от НПК е прекратено наказателното производство, срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ- ** с ЕГН **********,   за престъпление по чл.182, ал.2 НК и по чл.309, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК.

 

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано пред Бургаски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му .

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: