Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

гр.**,    17.04.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Малкотърновският районен съд, наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и седми март две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Москова

 

 

при  участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД № 35 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

        Образувано е по жалба на К.Е.К. ***, с ЕГН **********, срещу НП № **. на Директора на АДФИ – София, с което й е наложена глоба в размер на 2000,00 лв., на основание чл.65 от НВМОП връзка с  чл.32 ал.1 от ЗАНН, за извършено нарушение на чл.3 ал.2 във връзка с чл.1 ал.2 т.1 от НВМОП във връзка с чл.15 ал.6 от ЗОП.

         В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност на НП,  като се моли отмяната на НП. В с.з. процесуалният представител на жалбоподателката поддържа жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой представител по делото.

          Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери от фактическа страна следното:

         С Решение № СБ-2 от 20.05.2009г. на основание чл.8 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и чл.37 ал.1 от Постановление № 27 на Министерски съвет от 09.02.2009г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г. на община ** са били утвърдени 716 870 лева за преодоляване на последиците от интензивните валежи през месец март 2009г., от които : 205 400 лева за укрепване на алтернативния път ** в района на мост над река Велека, 262 400 лева за укрепване на път за туристическа база „**”, м.”Катун”, с.Бръшлян и 249 070 лева за възстановителни работи на дървено мостово съоръжение над река ** на път ІІІ-907 с.Визица до път ІV-90818 с.Писменово.

         Със Заповед № 249/06.07.2009г. на заместник-кмета на община ** – К.Е.К., овластена със заповед № 292/07.09.2006г. на кмета на община **, е била открита процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от три ценови оферти с предмет: ”Аварийни възстановителни работи на дървено мостово съоръжение над река ** на път ІІІ-907 до път ІV-90818 с.Писменово”. В резултат на така обявената и проведена процедура заместник-кмета на общината К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП, на 31.07.2009г. е сключила договор с „ХИДРОСТРОЙ” АД, като стойността на договора е 193 196.42 лева без ДДС.

Със Заповед № 281/10.08.2009г. на заместник-кмета на община ** – К.Е.К., овластена със заповед № 292/07.09.2006г. на кмета на община **, е била открита процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от три ценови оферти с предмет: ”Неотложни аварийно-възстановителни работи по укрепване на отсечка от алтернативния път ** от срутване и изнасяне на земни скални маси в района около и под стоманобетонов  мост над река **. В резултат на така обявената и проведена процедура заместник кмета на общината К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП,  на 01.09.2009г. е сключила договор с „АРДИ КОМЕРС” ООД , като стойността на договора е 158 416.22 лева без ДДС.

Със Заповед № 335/15.09.2009г. на заместник-кмета на община ** – К.Е.К., овластена със заповед № 292/07.09.2006г. на кмета на община **, е била открита процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от три ценови оферти с предмет: ”Неотложни аварийно-възстановителни работи по укрепване на път от срутване на земни маси за  туристическа база „**”, м.”Катун”, с.Бръшлян, община **”. В резултат на така обявената и проведена процедура заместник-кмета на общината К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП, на 13.10.2009г. е сключила договор с „АРДИ КОМЕРС” ООД , като стойността на договора е 199 327.12 лева без ДДС.

Общата стойност на цитирани по-горе и сключени през 2009г. три договора между заместник-кмета на общината К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП с изпълнителите „ХИДРОСТРОЙ” АД  и „АРДИ КОМЕРС” ООД ,   е в размер на 550 939.76 лева без ДДС.

         В хода на извършването на проверка в община ** относно законосъобразността на изразходването на средства по бюджета на общината през 2009г. актосъставителката –св.К. констатирала, че заместник-кмета на общината К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП  в качеството си на възложител, на  06.07.2009г. при наличие на нормативно задължение за това не е взела решение за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс за извършване на аварийно-възстановителни работи на общински пътища на обща стойност 550 939.76 лв. без ДДС. По този начин, като не е взела решение за провеждане на такава именно процедура и не я е провела, възложителят- К. осъществила състава на административно нарушение по чл.3 ал.2 вр. чл.5 ал.1 т.1 вр. чл.1 ал.2 т.1 от НВМОП.

         На 27.10.2011г., в присъствието на св.И.И. и св.Т.С. – с посочени подробно лични данни и адреси, актосъставителката -св.К. съставила АУАН № **. на К.К. в качеството й на възложител. Актът бил връчен по надлежния ред на нарушителката, която в тридневния срок по закон, представила и писмени възражения по него. Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП № **. на Директора на АДФИ – София.

             При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

         Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е  частично основателна.

          При издаването на НП и при съставянето на акта не са допуснати съществени нарушения на ЗАНН, ЗОП и НВМОП, които да налагат отмяна на атакуваното наказателно постановление.

          От събраните по делото гласни и писмени доказателства по безспорен начин се установява, че К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП  в качеството си на възложител, през 2009г. е открила три процедури за възлагане на малка обществена поръчка чрез събиране на три ценови оферти /чл.2 ал.1 т.1 и т.2 от НВМОП/, както следва:  1/със Заповед № 249/06.07.2009г. с предмет: ”Аварийни възстановителни работи на дървено мостово съоръжение над река ** на път ІІІ-907 до път ІV-90818 с.Писменово”, като стойността на договора е 193 196.42 лева без ДДС; 2/ със Заповед № 281/10.08.2009г. с предмет: ”Неотложни аварийно-възстановителни работи по укрепване на отсечка от алтернативния път ** от срутване и изнасяне на земни скални маси в района около и под стоманобетонов  мост над река ** като стойността на договора е 158 416.22 лева без ДДС и 3/ със Заповед № 335/15.09.2009г. с предмет: ”Неотложни аварийно-възстановителни работи по укрепване на път от срутване на земни маси за  туристическа база „**”, м.”Катун”, с.Бръшлян, община **, като стойността на договора е 199 327.12 лева без ДДС, вместо да вземе решение за възлагане на обществена поръчка с обособени позиции чрез открит конкурс за извършване на аварийно-възстановителни работи на общински пътища на обща стойност 550 939.76 лв. без ДДС

         Пред АНО и съда, санкционираното лице – жалбоподателят К. е направила възражения относно липсата на състав на административно нарушение – а именно, че поради различните обекти на аварийно-възстановителните, било допустимо само събирането на оферти.

         Съдът намира за неоснователни аргументите на санкционираното лице.

         Разпоредбата на чл.2 ал.1 т.1 (изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от НВМОП указва, че възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка за строителство, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно, когато поръчките имат стойности без данък върху добавената стойност от 45 000 до 200 000 лв, а  съгласно т.2за услуга – от 15 000 лв. до 50 000 лв. – без ДДС.

         При така формираните изисквания на НВМОП – действали към  момента на провеждане на договарянето – 2009г., и така взетото първо във времето решение за събиране на три ценови оферти - на 06.07.2009г., вместо да вземе решение за открит конкурс за възлагане на една малка обществена поръчка с три обособените позиции с посочени стойности, възложителят – зам.кметът К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП, е допуснала нарушение на изискванията на наредбата. Тя не е имала правната възможност да възложи малката обществена поръчка чрез този вид процедура – договарянето, а е следвало предвид стойността на цялата поръчка – която безспорно е сбор от стойностите на трите обособени позиции /съгл. чл. 1 ал.3 НВМОП вр. чл.15 ал.4 от ЗОП/ - да проведе открит конкурс съгл.  чл.3 ал.2 НВМОП. Това е така, тъй като съгл. чл.15 ал.4 от ЗОП, когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции и стойността на поръчката възлизала общо 550 939.76 лв. без ДДС 120 000 лв. с ДДС. Погрешно възложителят е счел, че разделяйки малката обществена поръчка на три отделни поръчки, може да се ползва от облекчените условия на чл.2 ал.1 от НВМОП, предвид посочените там стойности, провеждайки процедура, в която ползва като критерии поотделно стойностите на трите обособени позиции.     Възложителят е следвало, както е констатирал като цяло и актосъставителя, да проведе открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обособени позиции, а не процедура по чл.2 ал.1 т.1 и т.2 от НВМОП, каквато е била проведена в крайна сметка.

         При така състоялите се факти  и обстоятелства, съдът намира за доказана вината на зам.кметът К.К., упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл.8 ал.2 от ЗОП,  като възложител на обществени поръчки, в извършване на нарушението, за което му е повдигнато обвинение с НП.

         Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 ЗАНН, при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи, и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

В НП не се съдържат мотиви защо наказващия орган е наложил наказание в максималния размер, предвиден в закона. Не е ясно как са преценени критериите визирани в чл. 27 ЗАНН. От една страна съдът отчита, че нарушението е извършено за първи път, както е  посочено в атакуваното  НП. От друга страна следва да се отчете, че извършеното административно отношение от жалбоподателката  нарушава принципите за прозрачност и публичност и засяга обществените отношения и свързания с тях ред на управление от лице, явяващо се разпоредител с бюджетни средства. В случая се касае за осъществено нарушение и с факта на установяване на такова нарушение законодателят свързва настъпването на неблагоприятни за нарушителя вредни последици, т.е. в случая не може да се твърди, че липсват вредни последици само и единствено поради липсата на реален вредоносен резултат от нарушението. Провеждането на малка обществена поръчка е с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, и има за цел  да гарантира прозрачност и равни условия при възлагането на обществените поръчки. Провеждането на една процедура се извършва от възложителя при спазване на заложените в НВМОП принципи и условия, и във всички случаи отклоняването от тези условия извън нормативно определените хипотези, води до незаконосъобразно усвояване на заложените бюджетни и извън бюджетни средства.

Съгласно разпоредбата на чл.32 ал.1 от ЗАНН, който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лева.  Целта на административните наказания е да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани – чл.12 от ЗАНН.

При горните изводи, съдът приема, че наложения размер на наказанието, е прекалено завишен по размер, поради което следва да бъде изменен към средния такъв, предвиден в ЗАНН, а именно – 1000 лв.

         Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ИЗМЕНЯ  НАКАЗАТЕЛНО НП № **. на Директора на АДФИ – София, с което на К.Е.К. ***, с ЕГН **********, й е наложена глоба в размер на 2000.00 / две хиляди/ лева, на основание чл.65 от НВМОП връзка с  чл.32 ал.1 от ЗАНН, за извършено нарушение на чл.3 ал.2 във връзка с чл.1 ал.2 т.1 от НВМОП във връзка с чл.15 ал.6 от ЗОП, като НАМАЛЯВА размера на санкцията “глоба” – на 1000.00 /хиляда/ лева.

        Решението подлежи на касационно обжалване чрез Районен съд-** пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                               Районен  съдия :