П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО     2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         27.06.2011г.   в  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора     Райко Стоянов         сложи за разглеждане

НОХ дело №34  по описа за 2011 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 11.00 часа се явиха   …… ……………………………

     Подсъдимият К.П.П.,***., се явява лично, ведно с адв.Р..

     За МТРП се явява прокурора Райко Стоянов.         .

     Свидетелите Т.П.Н. и М.И.И. уведомени по телефона, се явяват лично.

     Прокурора-Да се даде ход на делото.

     Адв.Р. – Да се даде ход на делото.

Подсъдимия- Да се даде ход на делото. Получил съм препис от обв.акт.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на подсъдимия:

К.П.П. роден на ***г***, постоянен адрес ***1 ЕГН:**********, български гражданин, с ** образование, **.

     Подсъдимия - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора.Ще бъда представляван от адв.Р..

Прокурора-Постигнахме съгласие с подс.К.П.П. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК.

Адв.Р. – Постигнали сме съгласие за прекратяване на наказателното производство, което в писмен вид предоставяме на съда и молим да бъде одобрено.

С оглед изявленията на страните и на осн.чл.384 съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Преминава за разглеждане на делото по реда на Гл.29.

Освобождава редовно явилите се свидетели.

Разглежда представеното в днешно с.з. в писмен вид споразумение, съгласно което  подсъдимият П., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК, а именно в това, че: На **. около 13.00 часа на КПП ** управлявал МПС „** в едногодишен срок от наказването му по административен ред – НП №83 влязло в сила на **. за управление на МПС,без съответно свидетелство за правоуправление.

Деянието е извършено от подсъдимия П**  виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК, на подсъдимия П. се налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК - ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване или пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  Безвъзмезден труд в размер на 200 часа годишно – за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Щети от деянието няма.

Разноски по делото.

 

Адв.Р.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на обвиняемия:

Подсъдимия-Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

          С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/К.П.П./           /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №87/2011г. по описа на РУП гр.М.Търново, постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия К.П.П. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия К.П.П. признава за ВИНОВЕН К.П.П. роден на ***г***, постоянен адрес ***1 ЕГН:**********, български гражданин, с ** образование, **,  в умишлено извършване на престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК , а именно в това, че: На **. около 13.00 часа на КПП ** управлявал МПС „** в едногодишен срок от наказването му по административен ред – НП №83 влязло в сила на **. за управление на МПС,без съответно свидетелство за правоуправление.

Деянието е извършено от подсъдимия П.  виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343В ал.ІІ от НК, на подсъдимия П. налага наказание при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК - ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** – за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;

-  Безвъзмезден труд в размер на 200 часа годишно – за срок от ЕДНА ГОДИНА;

Щети от деянието няма.

Разноски по делото.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №34/2011г.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протест с частна жалба в 7дн.срок пред Бургаски Окръжен съд.

 

Приключи с.з. в 11.30ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: