Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                  2010г.                            гр.М***Т***

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                    ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на четвърти февруари   две хиляди и десета година

в публично заседание в състав:                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.дело № 34 по описа на МТРС за 2*** и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по повод исковата молба  от  М. К*** Н. *** Т***, К.С.Н. *** и Н.С.Н. ***, подадена чрез пълномощника им адв.В.Г. *** , против С.Н. *** и И.А.Н.,***, к/с „***” бл.***. Ищците твърдят в исковата си молба, че  през месец септември ***. са сключили с ответника С.Н. устен договор за заем, по силата на който той е предоставил на всеки един от ищците сума в размер на 5 000лв., общо 15 000лв без определен срок за връщане, необходима им за основен ремонт на наследствената им жилищна сграда, находяща се в град М***Т***, ул.”***, в която първата ищца живее постоянно. Твърдят, че за обезпечение на вземането си ответникът поискал да му прехвърлят правото на собственост върху целия съсобствен на ищците имот и те се съгласили, както и че постигнали устна уговорка след изплащане на сумата ответникът да им прехвърли отново правото на собственост върху имота, за което същият направил писмена декларация в деня на изповядване на сделката от нотариуса. На ***. с  нотариален акт № ***. на МТРС ищците сключили с ответника договор за покупко-продажба на процесния имот: Дворно място, находящо се в град М***Т***, ул.”***, представляващо УПИ ХVІІІ 493 в кв.45 по застроително-регулационния план на гр.М***Т***, с площ от 295 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІІ 492, УПИ VІІІ 506 УПИ ХІХ 494, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 73 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 9 кв.м., който понастоящем представлява поземлен имот с идентификатор 46663.501.493 по кадастралната карта на град М***Т***, одобрена със заповед № ***на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 297 кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, при граници :  поземлени имоти с идентификатор 46663.501.1702, идентификатор 46663.501.492,  идентификатор 46663.501.506 идентификатор 46663.501.494, ведно с построената в него еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 46663.501.493.1 със застроена площ от 70 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор 46663.501.493.2 със застроена площ от 9 кв.м. Освен това твърдят, че не са получили вписаната в нотариалния акт продажна цена в размер на 7000лева. Излагат, че след около две години възстановили получената в заем сума, за което  ответникът им издал разписки и въпреки многобройните покани, едва на ***. ответникът със съпругата си прехвърлил собствеността на имота, но само на последния ищец с нотариален акт за дарение № *** на МТРС, въпреки категоричното несъгласие на останалите двама ищци. Излагат, че ответникът С.Н. междувременно бил станал длъжник на „Б.П.Б.” АД като сключил два договора за кредит и спрял плащането по тях и в РС-М***Т*** е било образувано гр.д.№ ***., по което се иска прогласяване недействителността на сделката, извършена с нотариален акт № ***. по отношение на „Банка *** което обуславя правния им интерес. Молят съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността поради противоречието му с императивната норма на закона на договора , сключен  с нотариален акт № ***. на МТРС за покупко-продажба на недвижим имот: Дворно място, находящо се в град М***Т***, ул.”***, представляващо УПИ ХVІІІ 493 в кв.45 по застроително-регулационния план на гр.М***Т***, с площ от 295 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІІ 492, УПИ VІІІ 506 УПИ ХІХ 494, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 73 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 9 кв.м., който понастоящем представлява поземлен имот с идентификатор 46663.501.493 по кадастралната карта на град М***Т***, одобрена със заповед № ***на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 297 кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, при граници :  поземлени имоти с идентификатор 46663.501.1702, идентификатор 46663.501.492,  идентификатор 46663.501.506 идентификатор 46663.501.494, ведно с построената в него еднофамилна двуетажна масивна сграда с идентификатор 46663.501.493.1 със застроена площ от 70 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор 46663.501.493.2 със застроена площ от 9 кв.м., и при условията на евентуалност – да развали описания по-горе договор поради неплащане на продажната цена на имота от страна на купувача по него. Ангажират доказателства. Претендират разноски по делото.

В съдебно заседание ищците чрез процесуалния си представител поддържат исковата молба.

Исковете са с правно основание чл.26 ал.1, вр.чл.152 и чл.209 от ЗЗД и чл.87 ал.3 от ЗЗД.

Препис от исковата молба ведно с приложенията към нея и указания относно последиците от неподаването на отговор или неупражняването на правата , е бил връчен на ответника С.Н.Н. на 28.09.2***, а на ответницата И.А.Н. – на 29.09.2***, видно от надлежно оформените разписки, приложени по делото.В законоустановения срок ответниците не са депозирали писмен отговор, не са взели становище, не са направили възражения, не са оспорили истиността на представените документи, не са посочили и не са представили писмени доказателства, не са предявили насрещен иск, инцидентен иск и не са привлякли трето лице за помагач.

Ответниците, редовно уведомени не се явяват в съдебно заседание.

С протоколно определение от открито съдебно заседание на 27.11.2*** по делото като трето лице - помагач на страната на ответниците е конституирана   „Б.П.Б.” АД . Чрез процесуалния си представител - ю.к.Б. „Б.П.Б.” АД оспорва предявения иск за установяване на нищожност на  нотариален акт № ***. на МТРС по отношение на ищеца Н.С.Н. като недопустим поради липса на правен интерес, алтернативно оспорва предявените искове като неоснователни и недоказани.

Съдът като взе предвид изложеното в исковата молба и събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представените по делото удостоверение за семейно положение № ***. и справка от отдел ГРАО  за сключен граждански брак , издадени от община ***, че ответниците С. и И. ***  са съпрузи, а от удостоверение за наследници №***.,удостоверение за раждане № ***.,акт за раждане №***.- приложени по нотариално дело № ***. на МТРС, изискано и приложено по делото и нотариален акт за дарение № ***. на СВ при МТРС, че ищцата М.Н. е майка на ищците К. и Н. *** и баба на ответника  С.Н., който е син на  ищеца Н.Н. и племенник на ищеца К.Н..

По делото  е представен нотариален акт № ***. на СВ при МТРС, видно от който е, че ищците  на ***. в качеството си на продавачи са сключили с ответника С.Н. / по време на брака му с ответницата И.Н./ в качеството му на купувач договор за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се град М***Т***, ул.”***,  и представляващ дворно място – урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ 493 в кв.45 по застроително-регулационния план на гр.М***Т***, с площ от 295 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІІ 492, УПИ VІІІ 506 УПИ ХІХ 494, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 73 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 9 кв.м., за сумата от 7000лв., която е посочено в нотариалния акт, че е получена напълно и в брой от продавачите, като ищцата М. си е запазила правото на пожизнено и безвъзмездно ползване върху целия продаван недвижим имот.

От представения по делото нотариален акт за дарение на недвижим имот № *** на СВ при МТРС, се установява, че на ***. ответниците С.  и И. *** прехвърлили безвъзмездно на ищеца Н.Н. правото на собственост върху процесния имот, което обуславя правния интерес на първите двама ищци – М. и К. ***. Към настоящия момент ищецът по настоящето дело и собственик на процесния имот Н.Н. ******по описа на МТРС, образувано по искова молба с правно основание чл.135 от ЗЗД от „Б.П.Б.” АД – помагач на ответниците по настоящето дело, като върху процесния имот е вписана възбрана в полза на банката, което обуславя правният интерес  на ищеца Н.Н. по настоящето дело.

От показанията на свид.М., се установява, че през есента на ***. между ищците и ответника С.Н. бил  сключен устен договор за заем, необходим да покрие разходите за ремонт на процесния имот, без определен срок за връщане на парите , като за обезпечение на вземането ищците следвало да прехвърлят собствеността на процесния имот на ответника С.Н., както и че била постигната устна уговорка след изплащане на сумата, ответникът да им прехвърли отново правото на собственост върху имота. Свидетелката М. присъствала лично на предаването на парите в общ размер на 15000лв. от ответника С.Н. на двамата от ищците К. и Н. ***, като ответникът поел задължението да прехвърли обратно имота след връщане на заетата сума. Съществуването на сключен договор за заем между страните се потвърждава и от показанията на свид.***, присъствала на връщането на една част от заетата сума от ищеца К.Н. на ответника С.Н. и в тази връзка разбрала за сключената устна уговорка.

От представена  като доказателство по делото декларация  с дата  ***., подписана от ответника С.Н., се установява, че същият е поел задължението след  връщането на сумата от 15 000лв., дадена от него в заем на тримата ищци, да им прехвърли обратно имота, находящ се в гр.М***Т***, ул.”***.

 От представени и приети по делото като доказателства са 12 броя  „разписки” с дати ***. за сумата от 2 000лв., ***. – за 1000лв.,***. – за 1500лв, ***. – за 1500лв., ***. – за 1500лв, ***. – за 2000лв, ***. – за 1000лв, ***. – за 1000лв,, ***. - за 500лв, ***. – за 1000лв., ***. – за 500лв., ***. – за 1500лв, в които ответникът С.Н. с подписа си е удостоверил получаването на сумите, както и че са получени  от ищците по предоставени заеми в размер от по 5000лв. за всеки един от ищците, се установява, че в изпълнение на сключения устен договор за заем, ищците са изплатили изцяло получената от ответника сума в общ размер на 15000лв.. Обстоятелството, че подписа, положен върху въпросните разписки и горецитираната декларация, е положен от ответника С.Н. е безспорно установено от  заключението на допуснатата, изслушана и неоспорена от страните и приета от съда съдебно-графологична експертиза.

 Декларацията от ***. и представените 12 броя разписки са частни  писмени документи, подписани от ответника С.Н., и като такива съставляват доказателство за изявленията, които се съдържат в тях и че те са направени от лицето и в това се заключава тяхната формална сила. Верността на същите досежно датата и мястото на съставянето им не бе оспорена в настоящето производство от ответната страна и третото лице - помагач на страната на ответниците. Писмените доказателства коренспондират със събраните устни доказателства и установяват вътрешните отношения между страните , а именно : сключен между ищците и първия ответник по делото устен договор за заем, на съглашение, с което е уговорено предварително начин за удовлетворение на кредитора, различен от този, който е предвиден в закона , както и на  изначално споразумение за обратно изкупуване на имота след изплащане на получената в заем сума . Съдът кредитира свидетелските показания, събрани по реда на чл.164 ал.1 т.3 ГПК, като убедителни, последователни и непротиворечиви, свидетелите са единни във възприятията си, че ищците са получили заем от първият ответник, че като обезпечение на заема са се съгласили да сключат договор за продажба на процесния имот, както и че е имало уговорка за обратно изкупуване.

От събраните по делото писмени доказателства и устни доказателства по реда на чл.164 ал.1 т.3 ГПК, тъй като договорът за заем е сключен между роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен,  съдът приема за установено, че сключеният устен договор за заем, декларацията от ***. и разписките за получени суми  са във функционална връзка със сключения договор за продажба на процесния имот. От показанията на свидетелите се установява, че е уговорен предварително начин за удовлетворяване на кредитора по договора за заем, както и че е била постигната уговорка между страните по делото за обратно изкупуване  на имота – предмет на продажбата, извършена с нотариален акт № ***. на СВ при МТРС.

Съгласно разпоредбата на чл.152 от ЗЗД съглашение, с което се уговаря предварително, че ако  задължението не бъде изпълнено, кредиторът ще стане собственик на вещта, както и всяко друго съглашение, с което се уговаря предварително начин за удовлетворяване на кредитора, различен от този, който е предвиден в закона, е недействително. По смисъла на горецитирания текст, когато с подписан договор страните предварително са уговорили различен начин за обезпечаване на заем, освен чрез учредяване на залог или ипотека, то този договор е недействителен. Съгласно разпоредбата на чл.26 ал.1 от ЗЗД нищожна е сделка за покупко-продажба на недвижим имот като сключена в нарушение на закона поради забраната на чл.152 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на чл.209 ЗЗД нищожна е сделка поради наличие на изначално споразумение за обратно изкупуване.  

Поради изложеното се налага извода, че договора за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нотариален акт № ***. на МТРС е нищожен като противоречащ на разпоредбите на чл.152 и чл.209 от ЗЗД. В този смисъл предявеният иск по чл.26 ал.1,вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД е основателен и следва да бъде уважен.

Предвид на това, че  този съдебен състав  намира  предявения иск по чл.26 ал.1,вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД за основателен и доказан, не дължи произнасяне по  предявения при условията на евентуалност иск по чл.87 ал.3 от ЗЗД.

Предвид изхода на правния спор и на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер общо на 1123.81лв., от които държавна такса в размер на 383.81лв., адвокатско възнаграждение в размер на 500.00лв.  и възнаграждение на вещо лице в размер на 240.00лв.

По изложените съображения, съдът

Р   Е   Ш    И   :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците  С.Н. *** и И.А.Н.,***, к/с „***” бл.***че  договорът за покупко-продажба на недвижим имот : Дворно място, находящо се в град М***Т***, ул.”***, представляващо УПИ ХVІІІ 493 в кв.45 по застроително-регулационния план на гр.М***Т***, с площ от 295 кв.м., при граници: улица, УПИ ХVІІ 492, УПИ VІІІ 506 УПИ ХІХ 494, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 73 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 9 кв.м., който понастоящем представлява поземлен имот с идентификатор 46663.501.493 по кадастралната карта на град М***Т***, одобрена със заповед № ***на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 297 кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, при граници :  поземлени имоти с идентификатор 46663.501.1702, идентификатор 46663.501.492,  идентификатор 46663.501.506 идентификатор 46663.501.494, ведно с построената в него еднофамилна двуетажна масивна сграда с идентификатор 46663.501.493.1 със застроена площ от 70 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор 46663.501.493.2 със застроена площ от 9 кв.м., сключен  между М. К*** Н. *** Т***, К.С.Н. *** и Н.С.Н. *** като продавачи и С.Н. *** като купувач  с нотариален акт № ***. на СВ при МТРС, е нищожен на основание чл.26 ал.1,вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД и ПРОГЛАСЯВА  неговата нищожност.

ОСЪЖДА С.Н. *** и И.А.Н.,***, к/с „***” бл.***ДА ЗАПЛАТЯТ  на М. К*** Н. *** Т***, К.С.Н. *** и Н.С.Н. ***, чрез пълномощника им адв.В.Г. *** , направените по делото разноски в размер общо на 1123.81лв., от които държавна такса в размер на 383.81лв., адвокатско възнаграждение в размер на 500.00лв.  и възнаграждение на вещо лице в размер на 240.00лв.

Решението е постановено при участието на встъпилото в настоящето производство трето лице като помагач на страната на ответниците - „Банка ***

Решението подлежи на обжалване пред ***ки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                            Районен съдия :