Р Е Ш Е Н И Е 

гр.М** Т**, 27.06.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          М**търновският районен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 32 по описа за 2011 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е жалба от З.А. К** ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № ** г. на Началника на РУП на МВР-гр. М** Т**, с което на жалбоподателят на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.6 от ЗБЛД.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично, поддържа жалбата и моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление или алтернативно да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Ангажира писмени доказателства.

          Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установена следната фактическа обстановка:

На ** год. около 00.20 часа пред заведение „**те” в гр.М** Т**, жалбоподателят К** бил спрян за извършване на проверка от свидетелите М.Б. и Я.Н. ***. При извършената проверка на документите на жалбоподателят К** било установено, че същият не носи в себе си документи за самоличност - лична  карта, поради което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 13/** г. Впоследствие въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на жалбоподателят К** на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.6 от ЗБЛД.

Горната фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на актосъставителя Б. и свид. Н., дадени в съдебно заседание, обясненията на жалбоподателя и приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът намира следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от надлежно легитимирано лице.

Разгледана по същество същата се явява основателна по следните съображения:

В процесния случай, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно поради следното съображение:

От вписаните в АУАН и в НП данни за нарушителя е видно, че З.А. К** ЕГН **********  е роден на *** г. От доказателствата по делото се установява, че вмененото във вина на К** нарушение е извършено на ** г. Към тази дата К**  е бил непълнолетен. Съгласно разпоредбата на чл.26 ал.1 от ЗАНН, административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост, а съгласно ал.2 на същата законова разпоредба, административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. Съгласно разпоредбите на ЗАНН, обаче, дори и непълнолетен да носи административнонаказателна отговорност – и то само ако е разбирал свойството и значението на извършеното нарушение и е можел да ръководи постъпките си, то на същия не може да бъде наложено административно наказание глоба, предвид разпоредбата на чл.15 ал.2 от ЗАНН, съобразно която, по отношение на непълнолетните административното наказание глоба се заменя с обществено порицание. Замяната на наказанието глоба с наказанието обществено порицание може да бъде извършена единствено от административнонаказващия орган. Съдът не разполага с правомощието да заменя един вид административно наказание с друг вид такова. Като е наложил административно наказание глоба на непълнолетно лице, административнонаказващият орган е постановил акт в противоречие с материалноправните разпоредби и като такова наказателното постановление подлежи на отмяна.            

 Предвид изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ** г. на Началника на РУП на МВР – гр.М** Т**, с което на З.А. К** ЕГН ********** ***,  на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, като НЕПРАВИЛНО.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: