Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 12.06.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На  седми юни                                                                   2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                       Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 32 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на против Л.Н.Х., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление **. на Началник РУП към ОД МВР Б**, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 150 от ЗДвП на основание  чл.177 ал.4 пр.1 вр.чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание-- Глоба в размер на 500лв ,за нарушение на чл.147,ал.1 от ЗДвП  на основание чл.185 от ЗДвП е наложено наказание- Глоба в размер на 20лв.

           Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

            Срещу жалбоподателя Х.,   е съставен акт за установяване на административно нарушение ** г    от Т.Р.Д. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Б** , РУ Малко Търново,  за това,че на  ** като неправоспособен Водач в посока гр. Б** управлява лек автомобил **, собственост на **, ЕГН: ********** с адрес: ***, като извършва следните нарушения: 1) Управлява повторно по път отворен за обществено ползване, без да е правоспособен водач. 2) Управлява ППС, което не е представено в определения срок до 01. 2015 г. за технически преглед.

          На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

Съдът констатира,че по делото не са допуснати от АНО съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на акта и НП.

 

В жалбата се твърди,че е допуснато нарушение на чл.42,ал.1,т.5 и чл.57,ал.1т.6 от ЗАНН.Съдът не споделя това възражение .Възражението се състои в това,че  в акта е записано ,че управлява „повторно МПС”.Съдът не споделя това възражение ,тъй като на съда е ноторно известно,че срещу същият жалбоподател има друго НАХД №31 ,което също е поставено на разглеждане от МТРС и то пред същия състав.

По делото бе разпитан св.Д., който потвърждава констатациите изложени в акта.

 Поради което съдът намира,че жалбоподателят е нарушил разпоредбите посочени в Акта и в НП.

Поради което съдът намира,че процесното НП следва да бъде потвърдено  като законосъобразно.АНО правилно е определило и следващите се наказания за извършеното от жалбоподателя нарушение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ** . на Началник РУП към ОД МВР Б**, РУ-М.Търново с което на Л.Н.Х., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***  нарушение на чл. 150 от ЗДвП на основание  чл.177 ал.4 пр.1 вр.чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание-- Глоба в размер на 500лв ,за нарушение на чл.147,ал.1 от ЗДвП  на основание чл.185 от ЗДвП е наложено наказание- Глоба в размер на 20лв.

 

          НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б** в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: