ПРОТОКОЛ

 

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 25.03.2015 год.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело № 32  по описа за 2015 год.

докладвано от съдията Петков

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Стоянов.

Обвиняемата Б.П., редовно призована, се явява лично, заедно с упълномощен представител адв.К.Я..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Я.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемата П. : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемата:

Б.В.П., родена на ***г. гр.**, живуща ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ЕГН:**********.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №  32/2015г. с обвиняемата Б.В.П. и нейния защитник адв.К.Я. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн. чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемата Б.В.П. се признава за виновна в това, че на 18/19.01.2015 г. от къща в с.Бръшлян, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, използвайки техническо средство – лост, отнела чужди движими вещи – сумата от 160лв. от владението на ** без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои – като до приключване на производството вещта е възстановена – престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр.чл.194 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемата П. виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр.чл.194 ал.1 от НК,  на  обвиняемата се налага наказание при условията на чл.54 от НК - ЛОС за срок от три месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от три години.

          Разноски по делото  няма.

Щети от престъплението – няма.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

ПРОКУРОР:                                                    ЗАЩИТНИК:                                                    

/Райко Стоянов/                                                    /адв.К.Я./   

                                                                                         

                                                                          Обвиняема :

                                                                          /Б.В.П./   

                                                                 

Адв.Я.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моята подзащитна доброволно, същата е запозната с него, наясно е с правните последици.

Обвиняемата П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

          СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  299-09/2015г. по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 14/2015г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемата Б.В.П. и нейния защитник адв.К.Я., съгласно условията на което обвиняемата Б.В.П., родена на ***г. гр.**, живуща ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за  ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр.чл.194 ал.1 от НК, а именно в това, че:  На 18/19.01.2015 г.  от къща в с.Бръшлян, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, използвайки техническо средство – лост, отнела чужди движими вещи – сумата от 160лв. от владението на ** без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои – като до приключване на производството вещта е възстановена – престъпление по чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр.чл.194 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемата П. виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

НАЛАГА на основание чл.197 т.3, вр.чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр.чл.194 ал.1 от НК и при условията на чл.54 от НК на  обвиняемата Б.В.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното наказание ЛОС,  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

          Разноски по делото  няма.

Щети от престъплението – няма.

 

            На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 32/2015г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 09.55ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: