Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

          ,                23.10.2012 година,                    град **,

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД,      ГРАЖДАНСКИ  СЪСТАВ

 

На втори октомври                                    две хиляди и дванадесета година:

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 31 по описа за 2012 г. на РС- **,

за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по общия исков ред с особеното основание за допустимост по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК.

Образувано е по повод подадена искова молба с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл.262 ал.2 вр.чл.79 ал.1  предлож.2  от ЗЗД от Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** Т** със съдебен адрес: град ***, ул.»***» № 9 –адв.*** и адв.К.Т.,***, против  И.Т.Т.,***, живущ *** чрез адв.С.П. ***.

Ищецът твърди, че през месец август 2010г. дал на ответника пчелен мед на стойност 550 лева. На 27.04.2011г. превел на ответника по банков път сумата от 2000 лева по силата на сключен между страните  договор за изработка и доставка на 50 броя пчелни отводки на стойност 2550 лева. Твърди, че ответникът следвал да изработи и достави поръчаните пчелни отводки до месец май 2011г., но въпреки многократните разговори по телефона с ответника, същият не изпълнил задължението си по така сключения договор. Така също твърди, че поради неизпълнението на сключения договор за изработка на пчелни отводки поканил ответника да му върне в едноседмичен срок от поканата сумата в размер на 2550 лева, като заявил че оттегля поръчката си за пчелните отводки. Моли съда да приеме за установено, че ответника му дължи сумата в размер на 2550 лева, която му е заплатил за поръчани от него и недоставени от ответника 50 броя пчелни отводки за кошери, която поръчка ищецът е оттеглил. Посочено е, че първоначално вземането е било предявено срещу ответника по реда на заповедното производство, във връзка с което по  ч.гр.д. №5/2012г. е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, срещу която ответникът е възразил.Претендира направените по делото разноски и адвокатски хонорар.

По делото в законоустановения срок по чл.131 от ГПК от ответника е постъпил писмен отговор с вх.№ 546/17.05.2012г., с който изразява становище, че предявеният иск е изцяло неоснователен. Относно изложените в исковата молба фактически твърдения, че дължи на ищеца сумата от 2550 лева, ответникът оспорва същите изцяло. Оспорва твърдението, че между страните е бил сключен договор за изработка и доставка на 50 броя пчелни отводки за кошери. Оспорва, че ищецът е оттеглил поръчката си. Потвърждава, че е получил от ищеца през месец август или септември 2010 г. пчелен мед на стойност 550 лева и че е получил по банков път сумата от 2000 лева. Излага различна от ищеца фактическа обстановка, като твърди че през месец април 2011г. бил потърсен по телефона от ищеца с молба да му изработи 50 броя пчелни отводки на стойност 2550 лева, като от стойността на пчелните отводки се приспадне сумата от 550 лева - стойността на получения от ответника пчелен мед. След като обяснил, че за изработката са нужни минимум 30 дни, постигнали съгласие, и в изпълнение на уговореното, ответникът започнал да подготвя пчелните майки за пчелните отводки, в които да бъдат поставени. На 27.04.2011г. получил по банков път сумата от 2000 лева, а до края на същия месец провели многократни телефонни разговори, в които ищецът настоявал спешно да получи поръчаните пчелни отводки. Поради техническата невъзможност за изпълнение в извън първоначалния посочен 30 дневен срок, по предложение на ответника, постигнали съгласие вместо поръчаните пчелни отводки, ответникът да му достави готови пчелни семейства тип „фарар”, ведно с кошерите със средна цена на пчелно семейство – 80 лева или на обща стойност 4000 лева, като ищецът му доплати сумата от 1450 лева. Твърди, че съгласно уговореното на 06.05.2011г. се снабдил с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на пчелните семейства до село ***, като на 07.06.2011г. от село К** заедно със сина си *** и с  *** натоварили на собственото му МПС –джип „Мицубиши” с рег.№ *** общо 56 броя пчелни семейства с кошерите, като 50 броя от тях доставили на пчелина на ищеца в местността „Равадиново”, село ***. По молба на ищеца останал да нощува три дни в дома му в село ***, за да му помага, след което заедно с ищеца отишли до село С** и взели от там лицето ***, за да го учи на пчеларство. Твърди, че бил настанен заедно със *** във фургон на пчелина на ищеца, като работил на пчелина и същевременно обучавал *** до 10.07.2011г.  От 11.07.2011г. до 24.07.2011г. пребивавал в дома на ищеца, тъй като заедно с ищеца и лицето *** били наети да покриват покрива на друго лице от селото, след което си заминал за село К**. След известно време бил потърсен от ищеца с молба да му помогне при ваденето на меда, на която молба се отзовал и извадили 20 тенекии пчелен мед и 20 кг. пчелен прашец. Излага, че преди доставката на посочените по-горе пчелни семейства, през месец септември 2010г. в присъствието на лицето *** бил доставил на ищеца 13 броя пчелни семейства със средна цена на пчелно семейство 65 лева или на обща стойност 845 лева, която сума не му била заплатена. Заявява, че на 20.03.2011г. дал на ищеца в присъствието на *** и *** 300 броя восъчни основи,които ищецът не му е върнал. Заявява, че след приспадане на сумата в размер на 2550 лева, ищецът му дължи сумата в размер на 2295 лева, представляваща остатък за доплащане на доставените на ищеца общо 63 броя пчелни семейства, сумата в размер на 2000 лева, представляваща възнаграждение за положения от него труд във пчелина, както и връщане на 300 броя восъчни основи. С оглед на изложеното, заявява възражение за прихващане спрямо ищеца, което оценява на 6 845 лева. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли предявения иск за сумата от 2550 лева, представляващ парично вземане по договор за изработка на пчелни отводки като погасен чрез прихващане спрямо ищеца в размер на  6845 лева до размера на претендираната от ищеца сума. Претендира присъждане на направените разноски и  адвокатско възнаграждение.

Съдът е приел за разглеждане направеното с писмения отговор на ответника възражение за прихващане, приел е ангажираните от страните писмени доказателства, служебно е изискал и приобщил към делото ч.гр.д.№ 5/2012г. по описа на съда и е събрал в хода на съдебното дирене устни доказателства. Съдът е приел и заключението на вещото лице  по назначената по делото САТЕ, както и заключението на в.л. по допълнително поставените му въпроси.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

През месец април 2011г. ответникът бил потърсен по телефона от ищеца с молба ответникът да изработи и да му достави 50 броя пчелни отводки.  След като ответникът обяснил на ищеца, че за изработката на пчелните отводки са нужни минимум 30 дни, постигнали съгласие и сключили устен договор за изработка и доставка на 50 броя пчелни отводки за сумата от 2550 лева. Тъй като през месец септември 2010г. ответникът бил закупил мед от ищеца на стойност 550 лева, която сума не била заплатена, тази сума в размер на 550 лева била приспадната от договорената сума в размер на 2550 лева, а остатъкът в  размер на 2000лв. бил преведен от ищецът на ответника на 27.04.2011г по банков път. изпълнение на уговореното, ответникът започнал да подготвя пчелните майки за пчелните отводки, в които да бъдат поставени. До края на същия месец провели многократни телефонни разговори, в които ищецът настоявал спешно да получи поръчаните пчелни отводки. Поради техническата невъзможност за изпълнение в извън първоначалния посочен 30 дневен срок, по предложение на ответника, страните постигнали съгласие вместо поръчаните пчелни отводки, ответникът да достави  на ищеца готови пчелни семейства тип „Фарар”, ведно с кошерите на обща стойност 4 000 лева, като при доставката ищецът следвало да доплати сумата в размер на 1450 лева, а в последствие да прехвърли пчелите в собствените си кошери и да върне кошерите на ответника.

 В изпълнение на уговорката на 07.05.2011г. ответникът заедно със свид. *** и С** Т. натоварили на колесар, собственост на ответника, теглен от джип „Митцубиши” с рег.№ ***,  56 /петдесет и шест/ броя кошери система „Фарар” с пчелни семейства, които превозили  от с.К**, общ.С** до пчелина на ищеца, находящ се в местността „Радешково” в землището на село ***. Там заедно с ищеца разтоварили кошерите и ги оставили на предварително определените от ищеца за тях места. По молба на ищеца ответникът останал да работи на пчелина на ищеца. След три дни в пчелина пристигнал и св.Ж.*** за да се учи на пчеларство. Ответникът и св.*** били настанени във фургон, намиращ се до пчелина на ищеца. Ответникът работел на пчелина и обучавал св.***  до 10.07.2011г., през който период вадели пчелен прашец, който ищецът продавал. През месец август 2011г. ответникът бил потърсен от ищеца с молба да му помогне при ваденето на пчелния мед, на която молба ответникът отговорил положително и заедно със св.*** работил на пчелина около 1 месец.

Установи се също, че през месец март 2011г. в присъствието на св.К.Д** и св.*** ответникът е дал на ищеца 300 броя восъчни основи, които до момента ищецът не му е върнал или заплатил.

Изложената фактическа обстановка се установи от събраните по делото писмени и устни доказателства : издаденото на 06.05.2011г. ветеринарномедицинско свидетелство, необходимо за придвижването на пчелните семейства, служебна бележка, издадена от кметство село К**, служебна бележка, издадена от ГПУ-**, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели – св.П, св.***, св.Н**, св. Златев и от заключението на вещото лице.

Обстоятелството, че ищецът се е съгласил вместо пчелни отводки ответникът да му достави пчелни семейства ведно с кошерите, се установява от свидетелските показания на св.П, който заявява, че ищецът два пъти му се е обаждал по телефона с молба по-бързо да му бъдат закарани пчелните семейства и че при доставката ищецът е присъствал лично, нямал е никакви възражения, дори напротив – бил е благодарен. Това се установява и от показанията на св.Н** и св.***. От свидетелските показания, събрани в хода на съдебното дирене, се установи, че ищецът е искал да добива пчелен прашец и мед, и че отводките не могат да му послужат за това, и именно затова е поискал ответникът да му достави пчелни семейства. От показанията на св.Н**, св.П и св.*** и от приложените писмени доказателства се установява, че ответникът е доставил на пчелина на ищеца пчелните семейства ведно с кошерите система „Фарар”.

Обстоятелството, че през процесния период на пчелина на ищеца е имало кошери система „Фарар”, че се е добивало пчелен прашец и мед, както и че ответникът с помощта на св.*** е извършвал тази дейност, се установи от показанията на св.Н** и св.***. От ветеринарномедицинското свидетелство за животни, удостоверяващо здравословното със**ие на пчелните семейства, се установи, че пчелните семейства са били здрави при доставянето им на пчелина.

Съдът кредитира показанията и разпитаните по делото свидетели, като счита, че те не са заинтересовани от изхода на спора. Описват отношенията между страните, така както са се случили във времето и са точни, последователни и безпристрастни в преценките си.

От заключението на в.л. по приетата по делото и неоспорена от страните САТЕ се установява, че към месец април 2011г. пазарната стойност на едно пчелно семейство е  80  лева /, че пазарната стойност на един кошер е 70 лева, че пазарната стойност на една восъчна основа е 0.80 лева /или стойността на 300 броя восъчни основи е 240 лева/ и че месечното възнаграждение на един пчелар за положения от него труд през 2011г. е 450 лева. По този начин задължението на ищеца към ответника възлиза общо на сумата в размер на 9090 лева, представляваща стойността на: 50 броя пчелни семейства в размер на 4000 лева, 50 броя кошери тип „Фарар” в размер на 3500 лева, 300 броя восъчни основи  в размер на 240 лева и възнаграждение в размер на 1350 лева за положен труд за срок от три месеца.

При така установеното от фактическа страна съдът достигна до следните правни изводи:

Предявеният иск за приемане на установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 2550лв., представляваща обезщетение за неизпълнено от ответника задължение по договор за изработка на пчелни отводки, е неоснователен и недоказан. Въз основа показанията на разпитаните по делото свидетели, съдът приема, че първоначално сключеният между страните договор за изработка на 50 броя пчелни отводки  на стойност 2550  лева впоследствие по взаимно съгласие на страните е бил прекратен, като страните са сключили нов устен договор за поръчка, съгласно който ответникът се е задължил да достави на ищеца  50 броя пчелни семейства и кошери тип „Фарар” на стойност 4 000 лева, като страните се съгласили платената на 27.04.2011г. от ищеца на ответника по банков път сума в размер на 2000лв. и дължимата от ответника на ищеца сума в размер на 550 лева, представляваща незаплатената цена на закупения от ответника през 2010г. мед, да се считат за платена по този договор за поръчка част от договорена цена, а ищецът се задължил да доплати на ответника остатъкът  до договорената цена в размер на 1450 лева. Въз основа показанията на разпитаните по делото свидетели, съдът приема, че ответникът е изпълнил точно задължението си по договора за поръчка, като в  договорения срок е доставил на пчелина  на ищеца 50 броя пчелни семейства и кошери тип „Фарар”. Макар ищецът да отрича това обстоятелство, съдът дава вяра изцяло на показанията на св.П, който е категоричен, че ищецът е дал поръчка за пчелни семейства и кошери, че ищецът лично е приел доставянето на пчелните семейства и кошерите и че ищецът е останал доволен от изпълнението на поръчката. От събраните по делото писмени и устни доказателства, съдът приема, че категорично и безспорно в хода на съдебното дирене се доказаха  възраженията на ответника, че договора за поръчка е изпълнен в срок и съобразно поръчаните от ищеца пчелни семейства и кошери система „Фарар”. Предвид това следва да се приеме, че ответникът е изпълнил задълженията си по чл.284, ал.1 от ЗЗД, като своевременно е уведомил доверителя за изпълнението на поръчката.

При договора за поръчка довереникът, наред със задължението да извърши правните действия, предмет на поръчката, има и задължение да предаде на доверителя всичко, което е получил в изпълнение на поръчката, както и да му предостави и сметка – чл.284, ал.2 от ЗЗД. Съдът приема, че 50-тте броя пчелни семейства  и кошери тип „Фарар” са доказани и представени на ищеца, поради което приема, че поръчката е изпълнена, ответникът е изпълнил и другото си основно задължение по договора за поръчка, а именно – дал е сметка на доверителя. В тази връзка е заключението на в.л. по приетата по делото и неоспорена от страните САТЕ, че към месец април 2011г. пазарната стойност на едно пчелно семейство е  80  лева / или стойността на 50 пчелни семейства е 4000 лева/, че пазарната стойност на един кошер е 70 лева/или стойността на 50 кошера е 3500 лева/.  Ответникът не оспорва факта, че е получил от ищеца процесната сума от 2550лв. , представляваща част от паричното му вземане на основание сключения между страните устен договор за поръчка  на 50 броя пчелни семейства и кошери тип „Фарар” на стойност 4 000 лева.

Съдът счита, че поради развалянето по взаимно съгласие на устния договор за изработка на 50 броя пчелни отводки на стойност 2550 лева  и сключването на нов устен договор между страните за поръчка  на 50 броя пчелни семейства и кошери тип „Фарар” на стойност 4 000 лева, по който страните са постигнали съгласие получената по банков път от ответника сума в размер на 2000 лева и дължимата за закупен мед през 2010г. сума в размер на 550 лева да се считат за част от платената от ищеца на ответника цена от договора за поръчка на пчелни семейства и точното изпълнение от страна на ответника на така сключения между страните договор за поръчка на 50 броя пчелни семейства и кошери тип „Фарар” на стойност 4 000 лева, се явява дадена на договорно  основание и поради точното изпълнение от страна на ответника на договорните му задължения, за ищеца не съществува вземане по отношение на ответника за сумата от 2550 лева, представляваща обезщетение за неизпълнено от ответника задължение по договор за изработка на пчелни отводки.

Искът за приемане на установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 2550 лева, представляваща парично вземане по договор за изработка на пчелни отводки, се явява неоснователен и недоказан и следва да се остави без уважение.

Ответникът е претендирал заплащане на направените по делото разноски, представляващи 700 лв. договорено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие и 250 лева заплатено възнаграждение за вещо лице. Видно от представения по делото договор за правна защита, ответникът се е договорил да заплати договореното адвокатско възнаграждение след приключването на делото.

С оглед разпоредбата на чл.78, ал.3 от ГПК и чл.7 ал.2 т.2 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ищецът следва да бъде осъден да заплати направените от ответника разходи в размер общо на 543 лева, представляващи адвокатско възнаграждение в размер  на 293 лева на основание чл.7 ал.2 т.2 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения и 250 лева заплатено възнаграждение за вещо лице.

 Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

Отхвърля  иска на Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** Т** със съдебен адрес: град ***, ул.»***» № 9 –адв.*** и адв.К.Т.,***, против  И.Т.Т. ***, за приемане на установено, че И.Т.Т.  дължи  на Т.Г.Г. с ЕГН **********  сумата в размер на 2550 лева, представляваща парично вземане по договор за изработка на пчелни отводки и за която сума е била издадена заповед № 6/11.01.2012 за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по  ч.гр.д. №5/2012г., като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** Т** със съдебен адрес: град ***, ул.»***» № 9 –адв.*** и адв.К.Т.,***, ДА ЗАПЛАТИ на  И.Т.Т. ***, представляван от адв.С.П. ***, сумата в размер общо на 543.00 лв./петстотин четиридесет и три лева/, представляващи адвокатско възнаграждение в размер  на 293.00 лева на основание чл.7 ал.2 т.2 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения и 250 лева заплатено възнаграждение за вещо лице.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-***.

         След влизане в сила препис от решението да се предостави служебно на съдията- докладчик по ч.гр.д.№ 5/2012г. по описа на съда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :