Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 15.06.2018 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети юни                                                                  2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №31 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Х.С.А., ЕГН:********** , притежаваща паспорт № **, с настоящ адрес *** и съдебен адрес *** чрез адв. П.Д. против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.4,т.2 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

Изделия от злато - 229 грама, проба 22 карата, както следва:

Гривни - 11 броя, 226 грама,

Монети - 2 броя – З грама

с пазарна стойност 16030лв./ шестнадесет хиляди и тридесет/лева.

 

Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

        Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение  № **. съставен от Е.Е.М.-Б. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново“ за това,че на **на трасе вход е пристигнал пътуващ от **лек автомобил марка "**. управляван от С. **, български гражданин, ЕГН: **********, с документ за самоличност № **г.. В автомобила са пътували пътниците Х.С. **. ЕГН:**********; **. ЕГН: ********** и **. ЕГН: **********. След приключване на паспортния контрол актосъставителят е попитал шофьора и пътниците дали имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, акцизни стоки или валутни ценности, на което е получил отрицателен отговор. Инспектор Б. е забелязала, че пътничката Х.С.А. е нервна, което я е накарало да провери личния й багаж. При проверката на дамската й чанта, Б. открила 1 /една/ кутия, съдържаща недекларирани изделия от жълт метал, наподобяващи злато. При претегляне със служебна везна модел BIMCO. В711, сер. № 712017. било установено, че общото количеството на изделията от жълт метал, наподобяващи злато е 229/двеста двадесет и девет/ грама . а именно:

- Гривни от жълт метал, наподобяващ злато - 11 броя - 226 /двеста двадесет и шест/ грама

-Монети от жълт метат, наподобяващ злато - 2 броя - 3 /три/ грама.

За извършените контролни действия е съставен протокол за извършена митническа проверка № **. Недекларираните изделия са иззети с разписка № **.

На въпроса чии са изделията, пътничката Х.С. ** заявила, че са нейни.

В жалбоподателката Х.С. ** са били открити и доброволно предадени 300 /триста/ евро. задържани с Разписка № **г. за обезпечаване на дължими суми но съставения акт. Действията са удостоверени с протокол за личен преглед № **г.

       С цел установяване вида, пробата и грамажа на изделията от жълт метал е извършена експертиза наш вх.№ **. от бижутер **. Установено е. че изделията представляват златни изделия с проба 916-22 карата и такава изработка към 15.10.2017 г. е 70 лева за един грам. Задържаните изделия представляват бижута в готов вид за търговска цел, описани както следва:

Гривни - 11 броя - 226 грама.

Монети - 2 броя - 3грама.

Пазарната стойност на горепосочените изделия от злато- 22 карата е общо нетно тегло 229/двеста двадесет и девет / грама . е в размер на 16030лв./ шестнадесет хиляди и тридесет/ лева.

   Х.С. ** не е декларирала пренасяните от нея златни изделия съгласно разпоредбите на чл.14а. ал.1 от Валутния закон и чл. 4, т. 2, чл. 5. ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митническите регистри по чл. 10а от ВЗ .

 

       Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.4,т.2 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г . Актът  е подписан от нарушителя.

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

 

          При проверка на акта и НП съдът  не откри допуснати от АНО нарушения на материалния и процесуалния закон. Съгласно действащото законодателство — чл.4, т.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г.. при пренасяне през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид. както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни, бижута и аксесоари от сплави на златото не се декларират, ако размерът им е до 60 грама. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.5. ал.1 от Наредба № Н-1. се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9. ал.1 от същата наредба с декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите.

     За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани актосъставителката Б. и по искане на защитата на жалбоподателката бяха допуснати до разпит св.**съпруг на жалбоподателката и **-баща на жалбоподателката.Св.Б. заявява,че когато е попитала пътниците в автомобила дали имат нещо за деклариране никой от тях не е отговорил че имат нещо за деклариране. Едва след като тя е намерила златото в чантата на жалбоподателката,същата е отговорила,че златото е общо на всички пътници в автомобила.По отношение на показанията на св. **съпруг на жалбоподателката и **-баща на жалбоподателката съдът от една страна не кредитира техните показания,тъй като са близки родственици на жалбоподателката и се опитват да я оневинят.От друга страна и двамата свидетели заявяват,че  са чули как митничарката ги запитва дали имат нещо за деклариране,но са отговорили ,че нямат нищо за деклариране,както и не са заявили ,че носят злато което е общо и на четиримата пътници в автомобила.

             Предвид горното съдът намира,че на **” Х.С. ** не е декларирала пренасяните от нея златни изделия съгласно разпоредбите на чл.14а. ал.1 от Валутния закон и чл. 4, т. 2, чл. 5. ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митническите регистри по чл. 10а от ВЗ,поради което и НП следва да бъде потвърдено.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №** Началник на Митница Бургас, с което на Х.С.А., ЕГН: ********** , притежаваща паспорт № **, с настоящ адрес *** и съдебен адрес *** чрез адв. П.Д. за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.4,т.2 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

Изделия от злато - 229 грама, проба 22 карата, както следва:

Гривни - 11 броя, 226 грама,

Монети - 2 броя – З грама с пазарна стойност 16030лв./ шестнадесет хиляди и тридесет/лева.

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: