Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 03.06.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и ДЕВЕТИ МАЙ                                                  2019година                                     

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 31 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на А.П.А., ЕГН **********, паспорт *, с адрес гр.* против наказателно постановление №1016/09.11.2018г. на  Зам.Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1  от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  2934.00 /две хиляди деветстотин тридесет и четири лева/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: Бутилки под налягане с газ фреон 134А, в разфасовка от 13,6кг.- 6 броя,с обща митническа стойност 1467.00лева

          Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя не се явява.В молба пледира за отмяна на НП.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № * г. по описа на Митница Бургас, съставен от С.Т.Н. - на длъжност старши митнически инспектор в МП ..Малко Търново"  за това ,че на 03.06.2018г. около 00.30 ч. на МП „Малко Търново“, на трасе „вход“, е пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България автобус марка ..*” с български per.№ *управляван от лицето А.П.А.. След приключване  на паспортния контрол актосъставителят е попитал водача на превозното средство и екскурзовода
водещ пътуващите туристи дали някой ще обявява нещо за деклариране - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получени отрицателни отговори актосъставителят, съвместно с митническият служител Войко Харбалиев на основание чл.16, ал.1, т. 1 от ЗМ са пристъпили към проверка на автобуса и багажа на пътниците. В хода на контролните
действия в багажното отделение за инструменти, намиращо се от дясната страна на автобуса са установили наличието на стока, недекларирана по установения ред . а именно:

- Бутилки под налягане с газ фреон 134А. в разфасовка от 13.6кг,- 6 броя
           На основание чл. 16. ал. 1, т. 5 от ЗМ е снето писмено обяснение от А.П.А., в което той е обявил че пренася стоката.

Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № 0125768/03.06.2018г. За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М 1709 от 03.06.2018г.

За целите на административнонаказателното производство, Комисия, определена  със Заповед № ЗМ-1000-423/30.05.2018г. на Началника на Митница Бургас е приета митническа стойност на недекларираната стока общо в размер на 1467.00 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и седем лева/, определена на основание чл. 74, пар. 2, буква „б" от МКС. съгласно договорната
стойност на „сходни стоки“, допуснати до свободно обръщение в приблизително същия момент.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан с възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „превозени” от жалбоподателя А..

Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер", посочена в чл.1, т. 21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446
от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на
деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от
28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

 

А.П.А.   не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи пренесената от него стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „*“ има указателни табели, на които на шест езика са указани нормите за безмитен внос на стоки, внасяни от пътниците. Той е бил длъжен да декларира пренасяната от него стока, за което му  е била предоставена възможност, но не е сторил това.

За изясняване на фактическата обстановка по делото бе разпитан актосъставителят Н.,който потвърждава изложените в НП обстоятелства.

Предвид горното съдът намира,че на 03.06.2018г. на МП „Малко Търново“ А.П.А.,като е
превозил през държавната граница на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи стоки подробно описани в обстоятелствената част на настоящото постановление, виновно е осъществил състава на чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците.

Съдът намира ,че АНО правилно е приложил и материалния закон като е определил глобата в предвидения в закона размер.Количеството на пренесената стока е твърде голямо за да се приеме ,че е за лична употреба.

 

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*.  на  Зам. Началник на Митница Бургас, с което на  А.П.А., ЕГН **********, паспорт *., издаден от МВР * за нарушение на  чл. 233, ал. 1  от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  2934.00 /две хиляди деветстотин тридесет и четири лева/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: Бутилки под налягане с газ фреон 134А, в разфасовка от 13,6кг.- 6 броя,с обща митническа стойност 1467.00лева .

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                              

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: