Р Е Ш Е Н И Е 

                             гр. Малко Т**                  28.06.2011 г.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд                                                             наказателен състав

в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и седми юни през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                             Председател : Мария Москова

при участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 30 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от Л.М.М. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № ** г. на Началник ОО “КД-ДАИ” гр.Б**, с което на жалбоподателят за нарушение на чл.15 § 7 б.”а” от Регламент 3821/85 във вр. чл.78 ал.1 т. 2 от ЗАвП била наложена глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП. Жалбоподателят излага доводи за материална незаконосъобразност на атакуваното НП, поради което моли за отмяната му.

Жалбоподателят, редовно призован, поддържа в с.з..жалбата.

          Ответникът ИА “Автомобилна администрация” гр.Б**, редовно призован, не изпраща представител в с.з. и  не изразява становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 9.03.2011 г. около 16.40 ч. на разклона за село Б** до КГП „**” по посока на движението гр.Малко Т** – гр.Б**, актосъставителят –св.Д.Ш.  и св.К.Д. /инспектори към ОО “КД-ДАИ” гр.Б**/ спрели за проверка   автобус марка “**” с рег.№  С 0724 НА, собственост на „Ейч би лизинг” ООД  и управляван от жалбоподателят М., с който се извършвали международни превози на пътници по редовна автобусна линия от гр.И**, РТ** до гр.Д**, Рбългария. При извършената проверката водачът не представил на контролните органи тахографски листи за предходени периоди, както следва– за 12.02.2011г., за 16, 17 и 18.02.2011г., за 21.02.2011г. и за 03, 04 и 05.03.2011г. На място, в присъствието на жалбоподателят бил съставен  и връчен лично АУАН с рег.№109655/0**. , като актосъставителят приел, че с деянието си водачът М. е осъществил състава  на чл.15 § 7 б.”а” от Регламент 3821/85 във вр. чл.78 ал.1 т. 2 от ЗАвП.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти. Свидетелските показания на разпитаните по делото служители на ОО “КД-ДАИ” гр.Б** - св.Ш. и св.Д. са  безпротиворечиви по отношение на основните факти, логични, последователни и взаимно допълващи се, кореспондират и с писмените доказателствени средства приобщени по делото, поради което и съдът ги цени за обективно верни.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирано  лице и е процесуално допустима. Преценена по същество, тя е основателна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

Въз основа на така съставения АУАН с рег.№109655/0**., било издадено и атакуваното НП № ** г. на Началник ОО “КД-ДАИ” гр.Б**, редовно връчено на жалбоподателя. В НП е възприета същата фактическа обстановка и дадена същата правна квалификация на установеното нарушение, за което АНО наложил на жалбоподателят глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП.

Представеното делото заверено копие на Заповед № РД-08-511/21.12.2009г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, доказва материалната компетентност на АНО по отношение на Началника на ОО“КД-ДАИ”-гр.Б**, комуто са надлежно делегирани правомощията на наказващ орган за нарушения по ЗАвП.

С обжалваното НП на жалбоподателя М. е наложена на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.15 §7 б.”а” от Регламент 3821/85 г. във вр. с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвП,а именно : за това,че на 9.03.2011 г. около 16.40 ч. на разклона за село Б** до КГП „**” по посока на движението гр.Малко Т** – гр.Б**, извършва международен превоз на пътници по редовна автобусна линия от гр.И**,РТ** до гр.Д**, Рбългария,с автобус марка “**” с рег.№  С 0724 НА, собственост на „Ейч би лизинг” ООД, като при проверката не представя тахографски листи за предходен период – за 12.02.2011г., от 16-18.02.2011г., за 21.02.2011г. и от 03-05.03.2011г. АНО е ангажирал административно наказателната отговорност на М., приемайки, че последният е осъществил състава на  чл.15 § 7 б.”а” от Регламент 3821/85 във вр. чл.78 ал.1 т. 2 от ЗАвП. Към момента на установяване на нарушението и към момента на издаване на НП обаче е действала нормата на чл.93в ал.17 т.1 ал.1 от ЗАвП /нов, обнародван в ДВ бр.17/17.02.2011г./, съгласно която състав на административно нарушение съставлява непредставянето от водача при проверка от контролните органи на тахографски листи  от текущия ден и от тези от предходните 28 календарни дни. Събраните в хода на производството гласни доказателства, както и косвено писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването на съставомерно деяние, осъществяващо състава на чл.93в ал.17 т.1 ал.1 от ЗАвП /нов, обнародван в ДВ бр.17/17.02.2011г./  Незаконосъобразно административният орган е квалифицирал нарушението  от 0**.  като такова по смисъла на чл.15 § 7 б.”а” от Регламент № 3821/85 г. вр. с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвП и на тази основа неправилно е наложил санкция на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП,  а не следващата се  санкция - на основание чл.93в ал.17 т.1 ал.1 от ЗАвП, поради което и издаденото НП противоречи на материалния закон. Правилното приложение на материалния закон при решаването на делото по същество обуславя  отмяна на НП по гореизложените съображения.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И   :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № ** г. на Началник ОО “КД-ДАИ” гр.Б**, с което на Л.М.М. с ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на 1 500.00 лева на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП  за нарушение на чл.15 § 7 б.”а” от Регламент 3821/85 във вр. чл.78 ал.1 т. 2 от ЗАвП, като НЕПРАВИЛНО.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б** в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                          Районен съдия :