П Р О Т О К О Л

                                           Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  13.03.2015г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  тринадесети  март,  две хиляди и петнадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКЪР ИСКЪРОВ

             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело  № 30    по описа за 2015 год.

докладвано от съдията Искъров

            На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За РП- Малко Търново, прокурор Стоянов.

Обвиняемият Б.А.Б., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас.

Явява се адв.Е.Т. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача П.О., редовно уведомен..

            Прокурора: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски  език и от турски на български език.

Адв.Т.: Съгласна съм да назначите П.О. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА П.О. в качеството на преводач по НОХД № 30/2015г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на турски език и от турски  на български език, който език е роден и разбираем за обвиняемия, като му определя възнаграждение  в размер на 50 лева, платими от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

П.И.О. 47г.  българин,  български гражданин,  от гр.Бургас, заклет преводач от български език на турски език и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.     Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия по документи от делото и данни заявени от него /чрез преводача/.

Б.А.Б. роден на ***г. в  гр.**, живущ с.**, турски гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан.

 

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 30/2015г. с обвиняемия  Б.А.Б. и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият   Б.А.Б. се ПРИЗНАВА за  виновен  в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 10.03.2015 год., на ГКПП- Малко Търново, пред граничен полицай ** съзнателно се е ползвал от преправен документ / чрез промяна на данните и снимката отпечатани от персонализиращата му страница / - български задграничен паспорт № ** издаден на **. от ОД МВР- П**, принадлежащ на лицето ** с ЕГН:**********,  когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия виновно, по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54 от НК, на обвиняемия се налага наказание ЛОС за срок от една година. На на основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното наказание се отлага  за срок от три години.

На основание чл.189 ал.3 от НПК разноските по делото в размер на 218.07лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.

Вещественото доказателство – български задграничен паспорт № ** издаден на **. от ОД МВР- П**, принадлежащ на лицето ** с ЕГН:**********,  се отнема  в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Адв.Тончевв: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Обвиняемият / чрез преводача/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

Прокурор:                                                                 Обвиняем:                            

/ Райко Стоянов /                                                     / Б.А.Б. /

 

                                                          

Защитник:

/Адв.Е.Т./

 

 

Преводач:

/ П.О. /

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  №299-44/2015 по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 33/ 2015г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия Б.А.Б. и неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което обвиняемият Б.А.Б. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че:

На 10.03.2015 година на ГКПП- Малко Търново, пред граничен полицай ** съзнателно се е ползвал от преправен   документ /чрез промяна на данните и снимката отпечатани от персонализиращата му страница / - български задграничен паспорт  № ** издаден на **. от ОД МВР- П**, принадлежащ на лицето ** с ЕГН:**********,  когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. 

Деянието е извършено от обвиняемия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Б.А.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание ЛОС,  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК -вещественото доказателствобългарски задграничен паспорт № ** издаден на **. от ОД МВР- П**, принадлежащ на лицето ** с ЕГН:**********.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер 218.07 лева се възлагат в тежест на обвиняемия Б.А.Б..  

На основание чл.189 ал.2 от НПК, разноските за преводач в съдебното производство в размер на 50 лева остават за сметка на съда.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 30/2015г.

 

Препис от определението да се връчи на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 11:15 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: