Р Е Ш Е Н И Е №

 

                                             гр. Малко Търново, ................2009г.

 

                                              В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и девета година в състав :

Председател : Мария Москова

                                                                                   Съдебни заседатели  :

при секретаря М.Д. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдия Мария Москова гр.д.№ 29 по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Предявен е иск с правно основание чл. 93, ал. 2 от ЗЗД от И.Д.К. ЕГН **********,***, против Община **********с адрес: гр.*****, ул.*****” **, област *****.

Ищецът твърди, че на ***. е участвал в конкурс за закупуване на ***с площ от ***., ***по плана на село ***** община **********в рамките на процедура за продажба на имоти – частна общинска собственост, открита със Заповед *****. на кмета на община *****, като е закупил тръжни документи и е внесъл депозит в размер на  1 500.00 лева за участие в конкурса. След провеждането на конкурса бил устно уведомен от началник отдел «Общинска собственост» при общината, че е одобрен за купувач на гореописания имот, като Заповед за определяне на купувач не му била връчена. Междувременно установил, че  имота, за който участвал в конкурса, частично бил зает от трети физически лица, поради което потърсил съдействие от ответната община за освобождаването на имота. Провокиран от бездействието на община *****, на ***. подал молба до кмета на общината, с която описал горните факти и заявил, че при така стеклите се обстоятелства, оттегля кандидатурата си, поради което желае да му се върне внесеното за участие в конкурса капаро в размер на  1500.00 лева. На ищеца не бил върнат платения депозит. Моли да бъде осъдена община **********да му заплати сумата от  1 500.00 лева, съставляваща платен от ищеца депозит за участие в конкурс на отпаднало основание, както и законната лихва върху исковата претенция от деня на завеждането на настоящия иск до окончателното плащане на сумата, ведно с направените по делото съдебно-деловодни разноски. Ангажира доказателства.

Ищецът, редовно призован, не се явява лично в съдебно заседание.

В законоустановения срок ответната страна – община **********е депозирала писмен отговор, с който оспорва изцяло като неоснователен предявения от ищеца К. иск. Твърди, че процедурата за провеждане на конкурса е открита със заповед *****. на кмета на община *****, издадена в изпълнение на Решение ***. на Общински съвет град *****. Конкурсът за продажба на ******на село ***** община **********се е провел на  ***. и единственият кандидат, подал оферта, бил ищецът по настоящето дело К.. За провеждането на конкурса, Комисията, назначена със заповед от кмета, е съставила протокол за проведен конкурс и е предложила на кмета да сключи договора за продажба с К.. Със заповед *****. на кмета на общината, ищецът И.К. бил определен за купувач на гореописания имот. Заповедта била обявена на И.К. по телефона, както и самият ищец  твърди в исковата си молба. Твърди, че след изготвянето на заповедта, началника на отдел «Общинска собственост» се е свързала с ищеца по указания от него начин с цел да уредят плащането и документите по проведения конкурс. Твърди, че тази заповед е обявена както в интернет, така и в сградата на общинска администрация град *****, така и в кметството в село *****. Излага твърдението, че следва да се приеме, че след като е влязла в законна сила заповедта за обявяването на купувач и в определения срок последният не е внесъл цената на имота, следва да се приеме, че лицето се е отказало да заплати предложената цена, при което това лице губи внесения депозит съгласно т.10 от Ред и условия за провеждане на конкурса. При така изложената фактическа обстановка, счита че в хода на финализирането на процедурата К. се е отказал да закупи имота, като  заплати сумата от 15 000.00 лева и твърденията на същия, че имота бил частично зает от трети лица са несъстоятелни, тъй като подобно обстоятелство не е отразено нито от експертната оценка, огледа на вещите лица  и от документите за имота /акт за собственост, скица и др., / включително и подписана от ищеца  като кандидат в провеждането на конкурс декларация – образец 2, че е провел оглед на имота на място, запознат е с местоположението и състоянието на имота /. Моли иска да бъде отхвърлен като неоснователен, както и да се присъдят направените разноски. Ангажира доказателства.

Ответната страна, редовно призована, в съдебно заседание чрез процесуален представител адв.Тончева оспорва предявения иск.

По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна :

Със заповед *****. на кмета на община *****, във връзка с Решение ***. на Общински съвет град *****, е била открита процедура за провеждане на конкурс на ***. за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляваща ***с площ от ***., ***/ АОС № ***./ по плана на село ***** община **********при начална цена 15 000 лева. В конкурса участвал ищецът по настоящето дело К., като ведно с подадената молба за участие в конкурса  представил квитанции за закупени конкурсни книжа с приходен касов ордер № ***/***., квитанция за внесен депозит за участие в конкурс в размер на 1 500 лева с приходен касов ордер ***/***., декларация по образец  за липса на данъчни задължения, декларация, че е запознат с местоположението и състоянието на недвижимия имот и запечатана в плик оферта. Конкурсът за продажба на ******на село ***** община **********е  приключил на  ***. с подписването на протокол за проведен конкурс от Комисията, назначена със заповед ***** на кмета на общината, и предложение до кмета да сключи договора за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляваща ***с площ от ***., ***по плана на село ***** община **********с К. -   единственият кандидат, подал  оферта,  отговаряща на конкурсните условия с предложена от него цена от 15 000 лева.

Със заповед *****. на кмета на общината, ищецът по настоящето дело И.К. бил определен за купувач на гореописания имот. Заповедта била обявена на И.К. по телефона от свид.***** – началник отдел «Общинска собственост» в община *****, непосредствено след провеждането на конкурса и същият бил поканен по телефона да се яви  и да заплати продажната цена – факт, по който страните по делото не спорят.

От приложената по делото молба с вх.№ ***/***. до кмета на общината се установява, че на ***. ищецът заявил, че оттегля кандидатурата си, поради което желае да му се върне внесеното за участие в конкурса капаро в размер на  1500.00 лева, твърдейки, че като след като бил одобрен за купувач на ***в ***на село ***** за което бил уведомен устно от  началник отдел «Общинска собственост» в община *****, установил, че имота е частично зает от трети физически лица, включително с постройка.

Заявлението на К., че се оттегля кандидатурата си от участие в конкурса и желае да му се върне депозита, е направено на ***., т.е. след приключването на конкурса и след поканата да заплати продажната цена –факт, по който страните не спорят.

Ответната страна община **********не е върнала на ищеца сумата от 1 500 лева, дадена от него като депозит за участие в конкурса.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна  предявеният иск за неоснователен:

  Тръжната гаранция има двойствена функция – служи за депозит и за задатък при сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба. Конкурсът за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост е своебразен способ за продажба, като процедурата по него се изчерпва с подписване на  протокол за провеждането му.  До приключването на конкурса тръжната гаранция служи за депозит и е предназначена да предпази предложителя на конкурса от оттегляне на офертата от участника в конкурса преди приключването му. В случай, че спечелилият конкурса след покана   не изпълни задължението си да заплати продажната цена, внесеният депозит не се връща връща / чл.62 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община **********/.

След провеждане на конкурса възниква задължение за сключване на договора за продажба, с който се прехвърлят вещните права върху недвижимия имот – предмет на конкурса. В конкретния случай такъв договор е следвало да бъде сключен между И.К. *** *****. Спрямо задължението за изпълнение на конкретния договор за покупко-продажба внесената конкурсна гаранция служи като задатък. В случай на неплащане на цената от купувача, депозитът не се връща, т.е. организаторът на конкурса може да иска усвояването на тръжната гаранция. цена / чл.62 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община *****, във връзка с чл.93 ал.2 от ЗЗД /. Правото на община **********да задържи депозита възниква от неизпълнението на ищеца на задължението му за заплащане на продажната цена / чл.62 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община **********/.

По делото се събраха достатъчно доказателства, от които е видно, че договорът не е бил сключен по вина на ищеца в настоящото производство- същия  не е заплатил продажната цена, като се е отказал от сделката след приключването на конкурса и е поискал да му бъде върнат депозита. В тази връзка, съдът намира твърдението на ищеца, че след като бил обявен за купувач, установил частично заемане на имота от трети физически лица, включително и постройка, поради което не е заплатил продажната цена  за неоснователно и недоказано.

В този ред на правните съждения, за съда се налага извода, че предявения иск е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Съдът не се произнесе за разноски по делото, тъй като нито една от страните  не е представила списък на разноските в последното заседание и съгласно чл.80 от ГПК и същите нямат право да обжалват решението в частта му за разноските.

 

Воден от горните съображения, съдът

 

  Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.К. ЕГН **********,***   против Община **********с адрес: гр.*****, ул.*****” **, област *****, с който се иска осъждането на ответната страна да заплати на ищеца на основание чл.93 ал.2 от ЗЗД, сумата от  1 500.00 лева, съставляваща платен от ищеца депозит за участие в конкурс на отпаднало основание, както и законната лихва върху исковата претенция от деня на завеждането на настоящия иск до окончателното плащане на сумата, ведно с направените по делото съдебно-деловодни разноски, като неоснователен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                           Районен съдия :