Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.**, 11.10.20**г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на дванадесети  септември през две хиляди и тринадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 29 по описа за 20** г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Н.К.Г. ЕГН: **********,с постоянен адрес: гр.Б***,ж.к”***” бл.**,** с адрес за кореспонденция: гр.Б***,ул.”** чрез адв. Н.Д.-***, против Ж.Т.К. ЕГН ********** с постоянен адрес:***, с която се иска да бъде осъдена ответницата да му предаде владението на недвижим имот, находящ се в село ** община **, ул.”**, съставляващ дворно място с площ от 560/650 кв.м.ид.ч. от УПИ VІІ-*** в кв. 10 по плана на селото, ведно с построената в дворното място двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65кв.м. Ищецът твърди, че процесния имот е негова собственост по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/**.**.***г. на РС при РС-**. Излага, че на 09.06.2009г. е сключил с ответницата предварителен договор за покупко-продажба на процесния недвижим имот, по силата на който се е задължил да прехвърли собствеността на имота на ответницата в срок до 07.01.2010г. срещу задължението в уговорения срок ответницата да му заплати цената от 15 500лева. Твърди, че при подписването на предварителния договор, е допуснал ответницата в имота и че същата продължава да владее имота и до настоящия момент. Твърди, че така сключения между страните предварителен договор за покупко –продажба на процесния имот е бил прекратен на 07.01.2010г. – с изтичането на уговорения в него срок за сключване на окончателен договор, съгласно чл.4 изр.второ от договора и въпреки многократните устни покани до ответницата да освободи имота, същата отказва да освободи  имота. Твърди, че и след като е поканил писмено с нотариална покана акт № ** т.І рег.№ 1**7 от 07.02.20**г. на нотариус В.Дралчева с рег.№491 на НК и район на действие- РС-Б***, ответницата е отказала да освободи имота. Ангажира писмени доказателства. Направил е доказателствено искане да бъдат допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане за доказване на обстоятелствата, че ответницата осъществява фактическа власт върху имота му и че отказва да му предаде владението върху имота. 

По делото в законоустановения срок по чл.**1 от ГПК е постъпил писмен отговор с вх.№ 575/15.05.20**г.  от ответницата К., с който ответницата взема становище по предявения иск като допустим, но неоснователен. Оспорва правото на собственост на ищеца, като твърди, че сделката за продажбата на процесния имот, сключена между покойнния й баща Т** К. К** и ищеца, и обективирана  в НА № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-**,  е  била сключена под принуда и че е привидна – прикрива дарение, поради което счита, че е нищожна на основание чл.** ал.2 от ЗЗД и чл.17 от ЗЗД. Твърди, че заедно със съпруга си е взела паричен заем на 08.06.2009г. от ищеца в размер на 8000лева, който се задължила да върне на ищеца ведно с лихва в размер на 7200 лева, във връзка с което на 09.06.2009г. сключила с ищеца предварителния договор за покупко-продажба на процесния имот. Твърди, че сумата по предварителния договор е изплатила на части на ищеца, поради което счита, че е изпълнила задълженията си към ищеца и че осъществява на годно основание фактическата власт върху процесния имот.Ангажира писмени доказателства. Направила е доказателствени искания производството по делото да бъде спряно на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК във връзка с образуваните прокурорски преписки № 870/2012г. по описа на РП-** и  вх.№ 12890/2012г. по описа на РП-Б***, да бъде отведен съдебния състав на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК предвид обстоятелството, че съдията-докладчик е изслушал сделката за продажбата на процесния имот, да се открие производство по оспорване на официален документ – НА № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-** и да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане трима свидетели, с показанията на които ще се доказва привидността на договора, с който ищеца се легитимира като собственик на имота.

С разпореждане № 129/16.05.20**г., постановено в з.с.з., съдът, с оглед преценката по чл.229 ал.1 т.5 от ГПК, е изискал от РП-** преписката с рег.№870/2012г., а с разпореждане № **0/17.05.20**г. е изискал информация от РП-Б*** по преписката, образувана по жалба с вх.№12890/2012г.

С определение № 51/12.06.20**г. съдът е оставил без уважение искането на ответната страна за спиране на производството по делото, отвод на съдията-докладчик и откриване на проиводство по оспорване на официален документ -НА № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-**, като неоснователни.

В с.з.,ищецът, редовно призован, не се явява, същият се представлява от надлежно упълномощен адв.Н.Д., чрез когото поддържа исковата претенция.

В с.з., ответницата, редовно призована, не се явява, същата се представлява от надлежно упълномощена  адв.П..

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран  с иск за предаване на владението по реда на чл.108 от ЗС.

По допустимостта:

Така предявения иск се явява родово и местно подсъден на настоящия районен съд. Искът е процесуално допустим, поради което следва да бъде разгледан по съществото си в настоящото гражданско съдопроизводство.

По основателността:

Видно от приложения по делото нотариален акт за покупко-продажба  № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-**, ищецът Н.Г. е закупил на 08.06.2009г.  от Т** К. К** /баща на ответницата/  недвижим имот, находящ се в село ** община **, ул.”**, съставляващ дворно място с площ от 560/650 кв.м.ид.ч. от УПИ VІІ-184 в кв. 10 по плана на селото, ведно с построената в дворното място двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65кв. за сумата от 3500.00 лева, която е заплатил на продавача изцяло и в брой преди подписването на нотариалния акт/л.6/.

 На следващия ден - 09.06.2009г. ищецът Н.Г. е сключил с дъщерята на К** - ответницата Ж.К. предварителен договор за покупко-продажба на процесния недвижим имот, по силата на който се е задължил да прехвърли собствеността на имота на ответницата К. в срок до 07.01.2010г. срещу задължението в уговорения срок ответницата да му заплати цената от 15 500 лева, като на същата дата е допуснал ответницата във владение на имота/л.10/.

Видно от удостоверение за наследници № 61/25.02.2011г. на община **, Т** К. К** е починал на 19.02.2011г. , а дъщеря му Ж.К. – ответницапо настоящето дело, е единствения му законен наследник  /л.24/

С нотариална покана акт № 47 т.І рег.№ 1**7 от 07.02.20**г. на нотариус В.Дралчева с рег.№491 на НК и район на действие- РС-Б***, ищецът Н.Г.  поканил писмено  ответницата Ж.К. да освободи имота, тъй като не е изпълнила задължението си да му заплати уговорената сума и  съгласно разпоредбата на чл. 4 от предварителния договор, същия се счита за прекратен от  07.01.2010г. Страните не спорят, че и към настоящия момент ответницата К. е във владение на процесния имот.

Съобразно константната практика на върховните съдилища, за да се уважи иск с правно основание чл. 108 ЗС, следва да са установят и докажат и трите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 108 ЗС, а именно: ищецът да е собственик на имота, имота да се владее от ответника и владението на последния да се осъществява без правно основание за това. Горните три предпоставки са подредени по степен на важност, като наличието на първоначалната, предполага задължителното изследване на следващата, докато се установи наличието на всичките.

По отношение на твърдението на ответницата К., че НА № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-**  не отразява действителната воля и намеренията на К** и Г. - лицата, сключили сделката за покупко-продажбата на процесния имот ,  по  делото не се събраха никакви доказателства в тази насока. Липсват писмени доказателства, изходящи от ищеца Г., а по  делото  не се събраха гласни доказателства, които да докажат твърдението на ответницата К. , че изразеното в нотариалния акт съгласие за покупко-продажба на процесния имот е привидно.  По делото не се събраха и доказателства, че  сключената между бащата на ответницата - К** и ищецът Г. сделка за покупко-продажба на процесния недвижим имот е симулативна и прикрива обезпечение на паричен заем, даден от ищеца Г. на ответницата Ж. К. и съпруга и св.Ст.К** . Съдът не кредитира показанията на св.С** К** и на св.Л** К., тъй като същите са близки роднини на ответницата / първият е съпруг, а втора - свекърва на ответницата/, поради което са заинтересовани от крайния изход на делото, а показанията на св.К** представляват преразказ на чути изявления на Ж. и С** К**и.  От показанията на разпитаните по делото св.С** К** и св.Л** П., се установява, че същите поддържат тезата на ответницата с цел да постигнат благоприятен за нея и за себе си резултат. От представения по делото предварителен договор за покупко-продажба на процесния имот, сключен между ищеца Г. и ответницата Ж.К., се установява  наличието на уговорка за бъдещо закупуване на процесния имот от страна на ответницата след заплащане на уговорената в него цена. Фактът на подписването на този договор от страните по делото води до извода, че те са били наясно, че Н.Г.  е собственик на имота. Нежеланието на ответницата Ж.К. да заплати  на ищеца договорената  продажна цена в размер на 15 000.00 лева се установява от показанията на св.В.Атанасов, чиито показания съдът цени като правдиви и достоверни, с оглед на обстоятелството, че св.Атанасов е единственото незаинтересовано от изхода на делото лице, което е присъствало лично и непосредствено е възприело проведения в магазина на бащата на ищеца разговор на ищеца със съпруга и свекървата на  ответницата.  Ето защо  настоящият съдебев състав намира , че покупко-продажбата, извършена с НА № *** т.ІІ рег.№ *** дело № ***/0*.0*.20**г. на РС при РС-**, е напълно самостоятелна и валидна правна сделка и съответно е породила своите правни последици - легитимира ищеца Г. като собственик и титуляр на спорното право, т.е. първата предпоставка за уважаване на предявения иск по чл.108 от ЗС е наалице.

Страните не спорят, а и от събраните по делото доказателства – показанията на разпитаните свидетели и изявлението на отвотницата, безспорно се установи, че ответницата К. е във владение на процесния имот и към настоящия момент, поради което съдът намира, че е налице и втората предпоставка за уважаването на иска по чл.108 от ЗС. 

От събраните по делото доказателства, също така безспорно се установи, че между  страните по делото, е бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на процесния имот и че ответницата не е изпълнила задължението си да заплати  на ищеца уговорената продажна цена. Съгласно разпоредбата на чл.4 от подписания между страните предварителен договор за покупко-продажбата на процесния имот, с изтичане на уговорения в него срок – 07.01.2010г. за сключване на окончателен договор,  предварителния договор се счита за прекратен. Условията и сроковете за прекратяването на предварителния договор са уговорени и приети от страните предварително, а с изпращането на нотариална покана до отоветницата, ищецът ясно и недвусмислено  е показал, че не желае да продължава занапред договорните си отношения с ответницата.Ето защо твърдението на ответницата, че осъществява владение върху процесния имот на годно основание, е неоснователно. При тези обстоятелства, съдът намира, че и третата предпоставка за уважаването на иска по чл.108 от ЗС е налице.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответницата следва да заплати на ищеца направените от последния  разноски общо в размер на 884.90 лева, от които 720.00 лева с ДДС  възнаграждение за адвокат  и заплатена д.т. в размер на 164.90 лева. 

         Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

                  

ОСЪЖДА   Ж.Т.К. ЕГН ********** с постоянен адрес:***, ДА ПРЕДАДЕ  на Н.К.Г. ЕГН: **********,с постоянен адрес: гр.Б***,ж.к”***” бл.**,вх.1,ет.1,ап.** с адрес за кореспонденция: гр.Б***,ул.”** чрез адв. Н.Д.-***, ВЛАДЕНИЕТО върху недвижим имот, находящ се в село ** община **, ул.”**, съставляващ дворно място с площ от 560/650 кв.м.ид.ч. от УПИ VІІ-184 в кв. 10 по плана на селото, ведно с построената в дворното място двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 65кв.м.

ОСЪЖДА   Ж.Т.К. ЕГН ********** с постоянен адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ  на Н.К.Г. ЕГН: **********,с постоянен адрес: гр.Б***,ж.к”***” бл.**,вх.1,ет.1,ап.** с адрес за кореспонденция: гр.Б***,ул.”** чрез адв. Н.Д.-***, сумата в размер на 884.90 лева, предсатвляваща разноски по делото, от които 720.00 лева с ДДС  възнаграждение за адвокат  и заплатена д.т. в размер на 164.90 лева

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.                     

 

Районен   съдия: