Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        12.07.2017г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на пети юли  през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 29 по описа за 2017год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

       Производството е по реда на чл.422 вр. чл.415 от  ГПК и е образувано  по предявен иск от„ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б** К**, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 против Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16 с която е предявен установителен иск по реда на чл.422  вр.чл.415 от ГПК,   за приемане на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземането в размер на 1520,09 лв., представляващи стойността на консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия, начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода 03.11.2015г. - 19.12.2016г., 74,44 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 15.01.2016г. -09.02.2017г., както и законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда - 10.02.2017г., до окончателното изплащане на задължението,да  заплати присъдените в заповедта за изпълнение по ЧГД 7/2017г. разноски в размер на 188,23 лв. както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната Всестранна кооперация „Илия Бояджиев”.В съдебно заседание председателят на ответната кооеперация не признава иска .Моли съда същият да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Прави доказателствени искания.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

    Ищцовото дружество твърди,  че в качеството си на краен снабдител, съгласно разпоредбата на чл. 98а от Закона за енергетиката, продава електрическа енергия на клиентите си при публично известни общи условия. Действащите общи условия през процесния период са Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-13/Ю.05.2008г. и влезли в сила на 27.06.2008г. Съгласно чл. 35, ал. 1 от общите условия същите влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изричното         им писмено приемане от потребителите.

    По силата на чл. 7, т. 1 от общите условия ищцовото дружество е поело задължение да снабдява с електрическа енергия следните обекти на ответника :

ИТН 2718837, находящ се в с. Визица, Пивница.

ИТН 2718809, находящ се в гр. Малко Търново.

ИТН 2718835, находящ се в с. Бяла Вода,обл. Бургас, Пивница.

ИТН 2718819, находящ се в с. Граматиково.

ИТН 2741894, находящ се в с. Заберново.

ИТН 2718799, находящ се в гр. Малко Търново,ул. 1 -ви май, Магазин.

ИТН 2718844, находящ се в с. Младежко.

ИТН 2718808, находящ се в гр. Малко Търново.

ИТН 2718820, находящ се в с. Граматиково.

ИТН 2718821, находящ се в с. Граматиково.

ИТН 2718795, находящ се в гр. Малко Търново, Супер Маркет.

ИТН 2718850, находящ се в гр. Малко Търново.

EVN

ИТН 2718800, находящ се в гр. Малко Търново, Коопсервиз.

ИТН 2718833, находящ се в с. Бръшлян, Магазин.

ИТН 2718794, находящ се в гр. Малко Търново, Ресторант.

ИТН 2718791, находящ се в гр. Малко Търново,ул. Велека.

ИТН 2718816, находящ се в гр. Малко Търново, Супер Маркет.

ИТН 2718839, находящ се в с. Заберново.

ИТН 2718813, находящ се в гр. Малко Търново, жк. Изток, Магазин.

ИТН 2718849,      находящ се в        гр. Малко Търново,     Аптека.

ИТН 2718812,      находящ се в        гр. Малко Търново,     Кафе Аператив.

ИТН 2718815,      находящ се в        гр. Малко Търново,     Казан за ракия.

ИТН 2718806,      находящ се в        гр. Малко Търново,     Канцеларии.

ИТН 2718796,      находящ се в        гр. Малко Търново,     Сладкарница.

ИТН 2718811,      находящ се в        гр. Малко Търново.

ИТН 2718830, находящ се в с. Стоилово.

         За Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" е открит клиентски номер 1000098453.

        Ответникът от своя страна, съгласно чл. 11, т. 1 от общите условия се е задължил да заплаща всички свои задължения, свързани със снабдяването с електрическа енергия, в сроковете и по начините, определени в същите - чл. 18, ал. 1 и ал. 2.

       Съгласно чл. 27, ал. 1 от общите условия при неплащане в срок на дължими суми клиентът дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

       Според разпоредбата на чл. 104а от ЗЕ потребителите на крайния снабдител използват разпределителните мрежи, към които са присъединени. Обектите на Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" са присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, на чиято лицензионна територия е разположен.

 

       В изпълнение на задълженията си по общите условия за периода 03.11.2015г. - 19.12.2016г. ищецът е доставил до обекта на ответника ел. енергия и е предоставил мрежови услуги на обща стойност 1834,69 лв., които до този момент не са заплатени. Поради забава в заплащане на горепосочената главница Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" дължи законна лихва в общ размер от 76,97лв. за периода 15.01.2016г. - 09.02.2017г. Законна лихва за забава се дължи по всяка една фактура отделно за период от датата на падежа на същата до датата на образуване на настоящото производство. Издадените фактури, техният падеж и период, както и размерът и периодът на дължимата лихва за забава, са подробно описани в приложения препис - извлечение от клиентската сметка на ответника.

      На дата 20.02.2017г. ответникът е заплатил сума в размер на 318,10лв. с която е погасил задълженията си по три от процесиите фактури, а именно фактура с номер ФЕ 1164609825 в размер на 164,28лв. и лихва в размер на 1,83лв., фактура с номер ФЕ 1164610369 в размер на 14,41лв. и лихва в размер на 0,16лв. и фактура с номер ФЕ 1164611461 в размер на 135,91лв. и лихва в размер на 1,51лв.

     Останалите  фактури са неизплатени.

 

Според заключенията на изслушаните по искане на ищеца и ответника съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи процесните суми за които претендира ищеца са дължими от ответника.

         С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1520,09 лв., представляващи стойността на консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия, начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода 03.11.2015г. - 19.12.2016г.,

По отношение на акцесорната претенция за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от подаване на заявлението до окончателното изплащане на задължението, съдът намира, че на осн. чл. 86 от ЗЗД ответника дължи на ищеца и обезщетение за забавено плащане върху тази част от главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 10.02.2017г  до окончателното й изплащане,както и 74,44 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 15.01.2016г. -09.02.2017г.

При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ищцовото дружество направените от него разноски по делото, в размер на 300лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,75лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за извършени експертизи в размер на 300лв.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че за „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б*** К***, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 по отношение на Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16 съществува  вземане за сумата в размер общо на  1520,09 лв., представляващи стойността на консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия, начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода 03.11.2015г. - 19.12.2016г., 74,44 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 15.01.2016г. -09.02.2017г., както и законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда - 10.02.2017г., до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА Всестранна кооперация „Илия Бояджиев" с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16 да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б*** К**, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 сумата от 300лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,75лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за извършени експертизи в размер на 300лв. както и сумата в размер на 188,23 лв. представляваща разноски в заповедта за изпълнение по ЧГД 7/2017г. по описа на МТРС.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: