Р Е Ш Е Н И Е

 

              /07.06.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На шести юни                                                               2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №29 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.Д.Х. с ЕГН ********** ***,,неосъждан,неженен работи в дърводобива, български гражданин, за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият Х.  , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

           

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият  Г.Д.Х. с ЕГН **********, е родом от гр. К**, живеещ в с. Г**. Той раб** в дърводобива из горите около селото и за целта се нуждаел от трактор, с който да извлича дървесните трупи. По Интернет си харесал процесния трактор **с горния номер на рамата, той се намирал в едно село да гр. М**. Х. закупил трактора за сумата от 3500 лв. и с камион го докарал до Г**. Още при покупката тракторът не бил регистриран и съответно нямал регистрационни номера.

С машината си Х. раб** само в гората, много рядко излизал на асфалтовия път. На **г. му се наложило да извърши лек ремонт  и затова отпътувал към Г**. На асфалтовия път на км **бил спрян от наряд на РУ МВР ** в състав свидетеля **. Като видели, че тракторът няма рег. табели, те извършили проверка в масивите на КАТ и установили, че машината не е регистрирана. Заради това св. А** съставил АУАН на обвиняемия.

При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Х.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно- ,  че  на **г. около 14,00 часа на второстепенен път **на км **в местността **до с. Г**, община **,  е управлявал  МПС трактор **с рама № **, което МПС не е било регистрирано по съответния ред

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Х.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

   ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Д.Х. с ЕГН **********с***,,неосъждан,неженен работи в дърводобива, български гражданин за ВИНОВЕН в това,   че  на **г. около 14,00 часа на второстепенен път **на км **в местността **до с. Г**, община **,  е управлявал  МПС трактор **с рама № **, което МПС не е било регистрирано по съответния ред престъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: