Р Е Ш Е Н И Е 

 

№                                                       09.06.2011г.                                         гр. Малко Тър**о

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪР**СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                        НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

На втори юни две хиляди и единадесета  година

В публично заседание, в следния състав:

                                                               Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:Райко Стоя**

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 29 по описа на РС –Малко Тър**о за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

      

Производството е по реда на чл.375 и сл. НПК и е образувано по повод поста**ление за освобождаване от наказателна отговорност с предложение за налагане на административно наказание. на прокурор при РП-Малко Тър**о, с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия К.С.И.,  с ЕГН **********,***»**, да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78а НК.

В съдебно заседание за РП – Малко Тър**о, редовно уведомена,  се явява прокурор Стоя** и поддържа така внесеното поста**ление.

Подсъдимият И., редовно призован, се явява лично , ведно с адв.Б**, редовно упълномощен още в хода на д**то производство, признава изцяло изложената в поста**лението фактическа обста**ка, дава обяснения за случилото се, признава се за ви**ен и изразява съжаление. Адвокатът пледира за прекратяване на наказателното производство и налагането на административно наказание в размер към минимума с оглед трудовите доходи на подсъдимия, за което ангажира писмени доказателства.

От събраните в хода на наказателното производство доказателства - матери**те по д** производство  ПД **. по описа на  РУП-Малко Тър**о, приложени и приети по делото, се уста**ява следната фактическа обста**ка:

Подс.И.  и ** **  на 26.05.2010г. около 09.30 часа били в ресторант „Резвая” , находящ се в центъра на град Малко Тър**о. Излизайки от заведението около 09.40 часа подс.И. видял св.В** Г**, който в този момент паркирал личния си микробус „Форд” с рег. ** пред банкомата на „Уникредит Булбанк”, находяща се в непосредствена близост до вратата на ресторанта. Към св.Г** първо се приближил ** и без повод започнал да нанася удари по свидетеля. В този момент се приближил и подс.И., който също без да е бил предизвикан от св.Г**, започнал да нанася удари по последния. При виковете на пострадолото лице, от намиращото се на около 20 метра от инцидента полицейско управление на МВР –Малко Тър**о, излезли полицаите св.Х** и Я**. Свидетел на инцидента станал и намиращия се в този момент в непосредствена близост св.З** – служител на община Малко Тър**о. Виждайки униформените полицаи, ** и подс.И. побягн** с цел да се укрият в различни п** в последствие били задържани от полицаите св.Х** и Я** и отведени в сградата на РУП-Малко Тър**о. На другия ден – 27.05.2010г. св. Г** посетил отделение по съдебна медицина при „МБАЛ-Бургас”, където бил прегледан от д-р Парасков и му било издадено приобщеното като доказателство по делото съдебномедицинско удостоверение № 269/27.05.2010г., в което се сочи, че е получил оток на клепачите на лявото око, кръвонасядане с оток на лява буза, кръвонасядане с оток и рана на лява ушна мида, избиване на трети долен ляв зъб и кръвонасядане на венеца и долната устна. От посочените увреждания е причинено временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Уврежданията е възможно да са получени по време и място, както съобщава п**:  в резултат на удари с юмруци.

По образуваното ДП № **. по описа на РУП-Малко Тър**о срещу подсъдимия по настоящето дело И. и ** Ю** **, са били назначени съдебно-медицински експертизи, видно от които  св.Г** получил лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Наказателното производство по отношение на ** Ю** **  за извършеното от него престъпление, е приключило , като същият е **ХД № **. по описа на съда, с влязло в законна сила споразумение.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост подс.И. е **  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

От изложената фактическа обста**ка е видно, че от обективна и субективна страна подс.И. е осъществил състав на престъпление по  чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК , а именно : на 26.05.2010г. в съучастие с ** Ю** **, като извършител по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на В** Б** Г**, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота

В хода на съдебното следствие подс.И. признава фактическата обста**ка, признава вината си и изразява съжаление за стореното.

 

ПРАВНА КВ**ФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

С оглед така приетата за уста**ена по делото фактическа обста**ка съдът намира, че подс.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК , тъй като  на 26.05.2010г. в съучастие с ** Ю** **, като извършител по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на В** Б** Г**, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди е било ре**зирано от подс.И. в съучастие с осъдения **  посредством активни му действия– чрез нанасяне на удари с юмруци по лицето на св.Г**  без повод, в резултат на което причинил на св.Г** в съучастие с ** лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето – обстоятелства, които са надлежно уста**ени както чрез свидетелски показания, обяснения на подсъдимия, така и от изготвените медицински експертизи.

За да се възведе отговорност за престъпление, извършено по хулигански подбуди е необходимо обективно да са н**це непристойни действия, извършени с цел демонстрация срещу общоприетите норми за поведение, изразяващи се в грубо нарушаване на обществения ред. Принципно е възможно кв**фициране като такова и на деяние извършено по лични мотиви, но и в този случай деецът следва да съзнава, че действията му по съществото си нарушават правопорядъка и изразяват неуважение, и то явно, към обществото. От събраните доказателства по делото за развилата се ситуация и действията на подс.И. по категоричен начин се налага извода, че деянието е извършено, за да се демонстрира по този начин  явното си неуважение към обществото. Ан**зът на н**чните доказателства води до извода, че действията на подсъдимия, които между другото  са стан** и публично достояние, са били продиктувани  от хулигански подбуди, а не от лични съображения.

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по см. на чл. 11, ал. 2 НК. Съображенията на съда за това са следните:  Безспорна и последователна е съдебната практика, че при съизвършителство всеки от съучастниците отговаря за причинения с общи усилия престъпен резултат./Р № 504/ 18.02.1997 г- на ВКС по н.д. № 75/ 1996 г., І н.о., докл. с. Н. Филчев/. Когато не може да бъде разграничено кой от дейците какви удари е нанесъл на жертвата и двамата отговарят за причинения общ престъпен резултат.  Кой от подсъдимите с какви удари е действал и с какво ги е нанесъл е без значение отн**стта е съизвършителска; важното е тази дейност да е част от престъпното деяние за осъществяване на общия престъпен резултат./Р №58/ 02.12.1983 г. по н. д. № 527/ 83 г., ІІ н.о./. В този смисъл съдът  приема, че поради общността на умисъла не е необходимо персонифициране/ разграничаване/ на действията на дейците/ Р № 293 /2002 г., ІІІ н.о. на ВКС/. Видно е от  заключенията на вещото лице, от назначените по делото СМЕ по писмени данни, че ударите в областта на главата и тялото на п**жество и не могат да бъдат причинени от един единствен удар. Още повече, че и двамата – подс.И. и осъденият **, са били видени да нанасят ед**ременно удари на пострад**тя, т.е. уврежданията на Г** са в резултат на съвместни, задружни и противоправни действия на двамата - настоящият подсъдим и осъденият **. Предвид което съдът намира, че кв**фикацията на деянието във връзка с чл.20, ал.2 от НК е правилна и е н**це съучастие при условията на съвместно /съчетано/ съизвършителство, поради което не е необходимо разграничаване на действията на двамата подсъдими в извършване на деянието.

Към момента на осъществяване на процесното деяние И. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обос**ава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК  е предвидено наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация. К.И. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване на инкриминираното деяние, като спрямо лицето целите на чл.36 от НК  успешно  могат  да  бъдат  постигнати  чрез налагане на административно наказание. Н**це са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Иван Куцаров.

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с отн** по-ниска степен на обществена опасност от остан**те от същия раздел, с ниска степен на обществена опасност е и самият обвиняем предвид липсата на други предходни простъпки, както и с оглед искреното му съжаление за стореното, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи. От друга страна, съдът взе предвид, имущественото състояние на обвиняемия, за което в хода на съдебното следствие се представиха и приеха по делото писмени доказателства  и по-точно обстоятелството, че същият е общ работник с трудово възнаграждение в размер на 346лв.. Предвид посочените обстоятелства и на ос**ание чл.78а ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор административно наказание “глоба” в размер на предвидения в закона минимум от 1000 /хиляда/ лева.

 

Мотивиран от горното и на ос**ание  чл.378, ал.4 от НПК Малкотър**ският районен съд

 

Р       Е      Ш       И :

    

ПРИЗНАВА К.С.И. с ЕГН ********** - роден на *** ***, ** гражданин, ** образование, ** **, живущ:***,  за ВИ**ЕН в това, че  на 26.05.2010г. в съучастие с ** Ю** **, като извършител по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на В** Б** Г**, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, поради което го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА  на ос**ание чл.78а, ал.1 НК административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред БОС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: