Р Е Ш Е Н И Е

 

              /08.04.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  втори април                                                           2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 29 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  П.Д.Д. ЕГН ********** живущ ***,кс“**,работи,неосъждан,реабилитиран,български гражданин , женен, средно образование  , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                   Обвиняемият Д.   , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият П.Д.Д. е бил правоспособен водач и се води на отчет в ОДМВР Бургас . На 27.05.20108 год. му е било издадено свидетелство за правоуправление № ** , което е било валидно до 26.05.2018 год. На 06.10.2010 год. свидетелството на обвиняемия Д. е било отнето на основание чл. 171 т. 4 от Закона за движение по пътищата . „изземва се свидетелството на основание чл. 157 ал 4 от ЗДП“ а именно „водач на когото са отнети контролните точки губи придобитата си правоспособност и е длъжен да върне свидетелството си за правоуправление. По тази причина считано от 06.10.2010 год. обвиняемият Д. е неправоспособен водач. На 14.05.2014 год. обвиняемият Д. *** МПС като неправоспособен водач , като за нарушението е издадено наказателно постановление № 14- 0346 000089 /12.06.2014 год. , , което е връчено на обвиняемия Д. на 30.06.2014 год. и е влязло в сила на 07.07.2014 год. .

На 3.09.2014 год.  свидетелят ** - младши полицейски инспектор при РУП на МВР Малко Търново спрял в района на местността ** лек автомобил с per **. Автомобилът бил управляван от обвиняемия П.Д..При извършената проверка и е установено , че обвиняемият не притежава свидетелство за правоуправление На обвиняемия бил съставен АУАН № **.

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

    

        При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Д.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че  на 03.09.2014 год. около 16.50 на главен път **“ е управлявал МПС лек автомобил марка ** м без съответно свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му с НП № **. влязло в сила на 07.07.2014 год. . за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление .

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан /реабилитиран/..

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Д.      от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

           ПРИЗНАВА обвиняемия П.Д.Д. ЕГН ********** живущ ***, за ВИНОВЕН в това,   че   на 03.09.2014 год. около 16.50 на главен път **“ е управлявал МПС лек автомобил марка ** м без съответно свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му с НП № **. влязло в сила на 07.07.2014 год. . за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: