П Р О Т О К О Л

06.06.2018 година                                                                Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                     наказателна колегия        

На шести   юни                                                                                 2018 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                               Съдебни заседатели:   

 

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Райко Стоянов         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 28  по описа за 2018 година                      

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Стоянов.

Подсъдимият С.Е.С., редовно призован, се явява лично и с адв.**, редовно упълномощен.

 

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ **.  за подсъдимия С.С..

 

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Х**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват лицата по чл.247 б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДС. С.Е.С. роден на ***г***, български гражданин със средно образование, неосъждан, работи, с  ЕГН **********,*** к/с „**.

           

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК.

ПОДСЪДИМИЯ С.: Получил съм съобщението и другите книжа, запознат съм със съдържанието на ОА, разпореждането за насрочване на разпоредително заседание и както и съм уведомен за всички въпроси по чл.248, ал.1 от НПК, които подлежат на обсъждане в днешното съдебно заседание.

 

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248, ал.1, т.3 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ.Х**: Нямам искания за отводи.

ПОДС. С.: Нямам искания за отводи.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Х**: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.С.: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

           

СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждането на разпоредително заседание, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б ал.1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ или по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

           

АДВ.Х**: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

ПОДС.С.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

Желая да сключа споразумение в днешно с.з.

 

СЪДЪТ като взе становището на страните и материалите по делото намира следното:

 

Делото е образувано по внесен обвинителен акт за престъпление чл.343 б  ал.3 от НК и е подсъдно на МТРС. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК с оглед становището на защита и подсъдимия, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Не са налице основания делото да се гледа при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

В хода на досъдебното производство по отношение на подсъдимия не е взета МНО и съдът намира, че такава не следва да бъде вземана.

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

 

            Предвид горното, съдът

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

1. Делото е подсъдно на МТРС.

2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. По делото не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на 29 от НПК.

5. Няма основание делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се  назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

6. Няма основание за вземане на  МНО.

7. Няма искания и не се налага събирането на нови доказателства на този етап от производството;

 

Определението по чл. 248  ал.1 т. 3 и т. 6 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС-Бургас по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

СЪДЪТ като взе предвид искането на страните за разглеждане на делото по реда на чл.29 от НПК, и предвид разпоредбата на  чл.252, ал.1 от НПК,

    

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОДА НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 ОТ НПК

 Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК.

Адв.Х**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

 

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия С.С. и неговия защитник адв.Х**, с което същият се признава  за виновен в това,  че:

На **е управлявал МПС лек автомобил **след употреба на наркотично вещество – марихуана съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с протокол изх.№**. за извършена химична токсилогична експертиза на кръв във **- престъпление  по чл.343 Б, ал.3 от  НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл. 343 б  ал.3,  вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба.

На основание чл.343 г от НК на подсъдимия се налага наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК се приспада времето през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен път, считано от 09.03.2018г.

Разноски по делото за експертиза – 214.84 лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

           

 Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

/ Райко Стоянов/                                           /адв.**/    

                                                                                         

                                                                        Подсъдим:

                                                                       /С.Е.С./

 

                                                                  

Адв.Х**: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия С.Е.С. и неговият защитник адв.**, с което подсъдимият С.Е.С. роден на ***г***, български гражданин със средно образование, неосъждан, работи с  ЕГН **********,*** к/с „**, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На **е управлявал МПС лек автомобил **след употреба на наркотично вещество – марихуана съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с протокол изх.№**. за извършена химична токсилогична експертиза на кръв във **- престъпление  по чл.343 Б, ал.3 от  НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия С.Е.С. на основание чл. 343 б  ал.3,  вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК на подсъдимия наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от  8 /осем / месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК  времето през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен път, считано от 09.03.2018г.

Разноски по делото за експертиза – 214.84 лв.  на осн.чл.189 ал.3 от НПК се възлагат в тежест на подсъдимия.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 28 / 2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с., което приключи с.з. в 11.18ч.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           

                                   

                                                                        Секретар: