Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 28.04.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет  и четвърти април                                                  2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №28 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на   Ф.А.К., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, с адрес: **, , против наказателно постановление №, 559/29.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  3885/три хиляди осемстотин осемдесет и пет/лв. представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение № 396 от 21.08.2014г., съставен от И.И.И. ***, на длъжност инспектор при МП „Малко Търново” за това ,че при  извършена проверка на  21.08.2014г. при влизане на територията на Република България от Република Турция, през МП „Малко Търново”, бил селектиран за щателна митническа проверка автобус марка „**, с регистрационен № ** И.. Шофьорът и пътниците били попитани, дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получаване на отрицателни отговори се преминало към осъществяване на физически контрол. Проверката обхванала превозното средство, пътническия салон, багажното отделение и личния багаж на пътниците. В хода на проверката, извършена от митническите служители Здравко И., И.И. и Неделчо Гавраилов, в багажното отделение на автобуса били открити 2 /два/ черни сака, съдържащи гуменки и маратонки от различни марки. Пътничката от автобуса Ф.А.К. заявила, че саковете са нейни, съдържащи 90 /деветдесет/ чифта гуменки и маратонки от различни марки. Недекларираната стока е както следва:

 дамски маратонки „Nike”- 20 /двадесет/ чифта,

 гуменки “Converse all star” - 11 /единадесет/ чифта,

 дамски маратонки “Adidas” - 10 /десет/ чифта,

 дамски гуменки “Lacoste” - 16 /шестнадесет/ чифта,

 дамски гуменки “Converse all star” - 10 /десет/ чифта,

 детски маратонки „Nike”- 23 /двадесет и три/ чифта.

За направените констатации е съставен протокол за извършена митническа проверка №М 3345/21.08.2014г.

Стоката - предмет на нарушение е иззета с разписка за задържане №0003624/21.08.2014 год.

Митническата стойност на стоката - предмет на нарушение е в размер на 3855 / три хиляди осемстотин петдесет и пет лева/, определена на основание чл.31 от МК, съгласно становище от Комисия по Заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на Началника на Митница Бургас.

 

С вх.№32-99286/27.08.2014г. в Митница Бургас е постъпило възражение от Ф.А.К. като същата заявява, че описаните в АУАН различни видове маратонки и гуменки са закупени от нея за подаръци на близки и познати. В този смисъл не е нззършила нарушение на митническото законодателство и следователно АУАН е неправилен.

 

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1от ЗМ. Актът е подписан от жалбоподателя  без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Защитата на жалбоподателката прави възражение,че в акта липсва дата на извършеното нарушение.Съдът не споделя това възражение.Акта има дата на съставяне ,както и след акта също е положена датата 21.08.2014г.Освен това в НП  този пропуск е саниран,поради което съдът не споделя възражението на защитата.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.И.. Недекларираната стока  е с търговски характер по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г„ във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД. Видно от големия брой чифтове маратонки,съдът прави извода,че недекларираната стока е с търговски характер а не за лична употреба. К. не е изпълнила своето задължение да декларира по  установения ред пред митническите органи описаната по - горе стока. Тя е била наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на МП „Малко Търново” има указателни табели, на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. К. е била длъжна да декларира пренасяната от нея стока, осигурена и е била такава възможност с отправеното запитване, но е отговорила отрицателно.

 Предвид горното съдът установи, че  Ф.А.К., ЕГН **********, е превозила на 21.08.2014г. през държавната граница - МП „Малко Търново” гореописаните стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателката съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №559/29.01.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на Ф.А.К., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, с адрес: ** за  нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3885/три хиляди осемстотин осемдесет и пет/лв. представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: