Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

 

гр.Малко Търново, 28.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

Малкотърновски районен съд, граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми май през две хиляди и четиридесета година, в състав:

                                     

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д.

и прокурор Луков,

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.д. № 27 по описа за 2014г.на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

 Производството по делото е по реда на чл.549 и сл. от ГПК вр. с чл.14 от ЗЛС.

Производството е образувано по постъпила молба с вх.№ 683/28.04.2014г., подадена  от  М.Г.Я. с ЕГН ********** ***,  с искане да се обяви смъртта на лицето ** с ЕГН ********** *** Търново, видян за последно на 19.02.2008г.

Молителката, редовно призован, се явява лично в с.з. и поддържа молбата.

Заинтересованата страна – К.Г.Я., редовна призована, се явява лично.

Ответната община Малко Търново, редовно призована,  се представлява от ю.к. Ч,  който изразява становище,че  молбата е основателна.

За Районна прокуратура - Малко Търново се явява прокурор Стоянов, който изразява становище,че  молбата е основателна.

Заинтересованата страна РУП – Малко Търново в изпълнение на съдебното разпореждане е депозирала в деловодството на съда удостоверение за заведена издирвателната преписка за лицето ** с ЕГН ********** ***, заведена под № М-23/22.02.2008г. по описа на РУП-Малко Търново.

Съдът, като съобрази изложеното в молбата, изразеното становище на страните в проведеното открито с.з, събраните по делото писмени доказателства,  и обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено:

           Активната легитимация на молителката М.Г.Я. с ЕГН ********** се установява от приложеното по делото удостоверение № 309/12.05.2014г.  на община Малко Търново за родствени връзки на ** с ЕГН ********** . Видно от същото, молителката М.Г.Я.  и заинтересованата страна – К.Г.Я. са негови дъщери и законни наследници. От представените по делото удостоверения за постоянен и настоящ адрес с № 310/12.05.2014г. и № 312/ 05.05.2014г. на  община Малко Търново, се установява, че ** с ЕГН **********  е роден на ***г***, както и че постоянния му адрес и настоящия му адрес е в село Стоилово, община Малко Търново. От  приобщените по делото писмени и гласни доказателства-показанията на св.С**,  се установява, че   лицето ** с ЕГН ********** *** е било видяно на 19.02.2008г. да напуска дома си в село Стоилово, не е било намерено в последвалото местно издирване, поради което на 22.02.2008г. по молба на дъщерите му К.Г.Я. и М.Г.Я., е била образувана издирвателна преписка № М-23/22.02.2008г. по описа на РУП-Малко Търново. С оглед на обстоятелството, че  местното издирване не е довело до издирването на лицето, в законоустановения срок същото е било обявено за ОДИ с тел.№11394/29.02.2008г. на ГДНП, като до този момент няма данни за безследно изчезналото лице. 

Формалните предпоставките за обявяването смъртта на лице, са уредени в ЗЛС и те са: 1 - безвестно отсъствие на лицето, а именно лицето да е изчезнало и да няма сведения за него и 2 - безвестното отсъствие да е продължило повече от 5 години. Съгласно чл. 9 ЗЛС ако отсъствието на лицето, което е изчезнало и няма сведения за него по смисъла на чл. 8 ЗЛС, продължи повече от една година, съдът по искане на заинтересуваните или на прокурора обявява лицето за отсъствуващо. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗЛС, след като изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъствуващия, съдът по искане на прокурора или на всеки заинтересован, обявява неговата смърт. Разпоредбата на чл.14 ал.1 от ЗЛС допуска обявяването на смъртта да стане и без да е обявено отсъствието на лицето. Във всички случай следва да е налице 5 - годишният срок по ал. 1.Състоянието на неизвестност е обективен факт изразяващ се в невъзможността по никакъв начин, да се установи местонахождението на лицето, както и сведения дали е живо или е настъпила смъртта му, къде и кога.От този обективен факт на неизвестност, следва да може да се изведе предположение, че е настъпила смъртта му, поради което не може да бъде установено местонахождението му.

С оглед на установените по делото факти, съдът намира, че са налице законовите предпоставки да се обяви смъртта на ** с ЕГН ********** - баща на молителката. По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от които може да се направи категоричен извод, че ** с ЕГН **********, е починал на 19.02.2008год. в с.Стоилово.  Установяването на факта на смъртта е от съществено значение за неговите близки както в морално отношение, така в социално – правен аспект.

Предвид гореизложените мотиви и на чл.542 и сл. от ГПК от ГПК вр. с чл.14 вр. чл.16 от Закона за лицата и семейството, съдът намира че подадената молба от М.Г.Я., е основателна и доказана , поради което следва да бъде уважена.

В съответствие с разпоредбата на чл. 35 ал.1 от Закона за гражданската регистрация, въз основа на настоящия съдебен акт, следва да бъде съставен акт за смърт по последното местожителство на лицето от длъжностното лице при община Малко Търново с оглед на последното местожителство на лицето.

Воден от горното и на основание чл.14 вр. чл.16 от Закона за лицата и семейството, съдът

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

                                                   

             ОБЯВЯВА смъртта на лицето ** с ЕГН ********** *** Търново.

            РАЗПОРЕЖДА ДА СЕ СЪСТАВИ  Акт за смърт на ** с ЕГН ********** , роден на ***г*** Търново,  с постоянен адрес: село Стоилово, община Малко Търново , като за дата на смъртта се впише 19.02.2008г. и място на смъртта –село Стоилово, община Малко Търново.

          Решението не подлежи на обжалване.

 Препис от решението, да се изпрати на Община-Малко Търново, за съставяне  на акт за смърт и вписването му в съответните регистри по гражданско състояние.                                                            

                                                            

                                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ: