Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 30.04.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и четвърти април                                                 2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №27 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на К.К.Ф., ЕГН: **********, , е адрес:г***, със съдебен адрес:***, адв. Р.С., против наказателно постановление № *. на  Зам.Директор на ТД „Южна морска” Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1 е наложена глоба в размер на в размер на 1248,00 лева /хиляда двеста четиридесет и осем
лева/, представляваща 100% от митническата стойност на стоките и на основание чл.233 ал.6 вр.чл.233,ал.1 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

          Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № *.по описа на Митница Бургас, съставен от М.С.В.-на длъжност старши митнически инспектор в МП Малко Търново,  за това ,че при  извършена проверка на  06.10.2018 г., около 22:30 часа, на МП МАЛКО ТЪРНОВО, на трасе за
обработка на входящи автомобили, от Република Турция за Република Румъния пристигнал АВТОБУС, марка ..*“, с рег.№ *,управляван от българския гражданин К.К.Ф., ЕГН **********.

При пристигане на автобуса в зоната за митнически контрол, актосъставителят попитал водача и пътниците на разбираем за тях език дали имат акцизни стоки, валута,
валутни ценности и стоки в търговско количество за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори и съгласно постъпило Искане №285/07.10.2018 г. за извършване на съвместна проверка, във връзка с чл. 22 от Наредба
за ГКПП. приета с Постановление №104 на МС от 20.05.2002 г., превозното средство е отклонено за митническа проверка в халето за ЩМП. Всички пътници били учтиво
помолени да свалят личния си багаж от автобуса за проверка и същият бил
проконтролиран в тяхно присъствие на стационарна рентгенова апаратура HI-SCAN100. Проверката продължила в пътническия салон на автобуса, където зад последните седалки, под една част от пасажерските, както и в страничните багажници, била открита
недекларирана по установения ред стока подробно описана в НП.

На въпроса чия е стоката, К.К.Ф. я обявил за своя.

 Количеството стока по отделен артикул е изброено и описано в присъствието на К.К.Ф.. Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с
разписка № 0128209/07.10.2018 г. и приложен към същата опис, заверен с подпис и печат.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № ПИП 18BG1003M036037/07.10.2018 г.

За целите на административнонаказателното производство, от Комисия,определена със  Заповед № 3M-1000-423/30.05.2018 г. на Началника на Митница Бургас, е приета митническа стойност на недекларираната стока общо в размер на
1248.00 лева /хиляда двеста четиридесет и осем лева/, определена на основание чл.74. пар. 2, б. „б" от Регламент /ЕС/ № 952/2013 за стоки по позиции № 1-38, 40-58 и на
основание чл. 74. пар. 3 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 за стока по позиция № 39.

 

 

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.В.. Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с
нетърговски характер“, посочена в чл.1, т. 21, буква ,.б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/№952/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои
от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл.
143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.Стоката е огромно количество и съдът не може да приеме ,че се отнася за стока с нетърговски характер.

К.К.Ф. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока. Той е бил
наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на МП Малко Търново има указателни табели, на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че
стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Той е бил длъжен да декларира превозваната от него стока, за което му е била предоставена възможност, но не е сторил
това. Деянието е извършено виновно.

 

Предвид горното съдът намира, че на 06.10.2018 г., на МП
Малко Търново, К.К.Ф., ЕГН: **********, като е превозил през държавната граница на Р. България, без знанието и разрешението на митническите органи, стоки подробно описани в обстоятелствената част на настоящото
решение, виновно е осъществил състава на чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците.

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *. на  Зам.Директор на ТД „Южна морска” Митница Бургас, с което на К.К.Ф., ЕГН: **********, , е адрес:г***, със съдебен адрес:***, адв. Р.С. за нарушение на чл.233,ал.1 е наложена глоба в размер на в размер на 1248,00 лева /хиляда двеста четиридесет и осем лева/, представляваща 100% от митническата стойност на стоките и на основание чл.233 ал.6 вр.чл.233,ал.1 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението :

1

TESTER-EAU DE TOILETTE "BOSS NIGHT" 100 ml - Hugo

Boss

1 брой

2

TESTER-EAU DE PARFUM "LA NUIT DE L'HOMME" 100
ml- YSL

2 броя

3

TESTER-EAU DE PARFUM "POEME" 100 ml-LANCOME

1 брой

4

TESTER- EAU DE PARFUM "THIERRY MUGLER B*MEN" -
100 ml

1 брой

5

TESTER- EAU DE PARFUM "BECOUSE IT’S YOU"
EMPORIO ARMANI-100 ml

1 брой

6

TESTER- EAU DE PARFUM "STRONGER WITH YOU"
EMPORIO ARMANI - 100 ml

2 броя

7

TESTER-EAU DE PARFUM "ALLURE HOMME SPORT"
CHANEL - 100 ml

1 брой

8

TESTER-EAU DE PARFUM "COCO NOIR" CHANEL - 100 ml

1 брой

9

TESTER-EAU DE PARFUM "CHANEL № 5" - 100 ml

1 брой

10

TESTER-EAU DE PARFUM "ANGEL" THIERRY MUGLER -
50 ml

1 брой

11

TESTER-EAU DE PARFUM "MANIFESTO" YSL - 90 ml

3 броя

12

Парфюм "LA VIE EST BELLE LANCOME" - 75 ml

13 броя

13

TESTER- EAU DE PARFUM "LA VIE EST BELLE
LANCOME" - 75 ml

2 броя

14

EAU DE PARFUM "SOSPIRO ERBA PURA" - 100 ml

2 броя

15

TESTER- EAU DE PARFUM "GOOD GIRL CAROLINA
HERRERA" REF.65106157-80 ml

2 броя

16

TESTER- EAU DE PARFUM "GOOD GIRL CAROLINA
HERRERA" IT'S GOOD TO BE BAD-80 ml

2 броя

17

TESTER- EAU DE PARFUM "GOOD GIRL CAROLINA
HERRERA" COLLECTOR EDITION-80 ml

1 брой

18

TESTER- EAU DE PARFUM "212 VIP CAROLINA
HERRERA" - 80 ml

2 броя

19

TESTER- EAU DE PARFUM "TOM FORD TOBACCO
VANILLE" - 100 ml

3 броя

20

TESTER- EAU DE PARFUM "GUCCI BAMBOO" - 75 ml

2 броя

21

TESTER- EAU DE PARFUM "LADY MILLION" PACO
RABANNE - 80 ml

2 броя

 

TESTER- EAU DE PARFUM "1 MILLION PRIVE" PACO

2 броя

 

Q

22

RABANNE - 100 ml

 

23

TESTER- EAU DE PARFUM "1 MILLION" PACO RABANNE
- 100 ml

1 брой

24

TESTER- EAU DE PARFUM "CREED AVENTUS" - 120 ml

4 броя

25

TESTER- EAU DE PARFUM "CREED ORIGINAL SANTAL" -
120 ml

2 броя

26

TESTER- EAU DE PARFUM "OLIMPEA INTENSE PACO
RABANNE" - 80 ml

1 брой

27

TESTER- EAU DE PARFUM "EUPHORIA CALVIN KLEIN" -
100 ml

1 брой

28

TESTER- EAU DE TOILETTE "ULTRAVIOLET MAN" PACO
RABANNE-100 ml

2 броя

29

TESTER- EAU DE PARFUM "ALIEN THIERRY MUGLER" -
90 ml

1 брой

30

TESTER- EAU DE PARFUM "JOY CHRISTIAN DIOR" 90 ml

69 броя

31

TESTER- EAU DE PARFUM "DESIRE DOLCE&GABBANA"
- 75 ml

2 броя

32

TESTER- EAU DE PARFUM "VERCASE EROS POUR
FEMME" - 100 ml

3 броя

33

TESTER- EAU DE PARFUM "TOM FORD NOIR" - 100 ml

5 броя

34

TESTER- EAU DE PARFUM "BLACK OPIUM" YSL - 90 ml

32 броя

35

TESTER- EAU DE TOILETTE "INVICTUS" PACO
RABANNE - 100 ml

4 броя

36

СПОРТНИ ОБУВКИ ADIDAS

3 чифта

37

СПОРТНИ ОБУВКИ NIKE

10 чифта

38

Мъжка блуза с дълъг ръкав NIKE

4 броя

39

Мъжки суитчър-NIKE

4 броя

40

Спортни обувки GUCCI

14 чифта

41

Елегантни обувки GUCCI

1 чифт

42

Дамска чанта GUCCI

1 брой

43

Спортни обувки FILA

3 чифта

44

Спортни обувки PUMA

1 чифт

 

45

Спортни обувки LACOSTE

1 чифт

46

Спортен мъжки комплект LACOSTE

4 броя

47

ДАМСКИ обувки FENDI

1 чифт

48

ДАМСКИ обувки MOSCINO

1 чифт

49

ДАМСКИ БОТИ - CHANEL

3 чифта

50

Спортни обувки TOMMY HILFIGER

1 чифт

51

Спортни обувки на платформа TOMMY HILFIGER

1 чифт

52

Мъжка блуза с дълъг ръкав TOMMY HILFIGER

3 броя

53

Мъжка блуза с дълъг ръкав LEVIS

4 броя

54

ДАМСКИ БОТИ LOUIS VOUTON

6 чифта

55

ДАМСКИ обувки LOUIS VOUTON

1 чифт

56

Дамска чанта LOUIS VOUTON

1 брой

57

ДАМСКИ БОТИ БЕЗ НАДПИСИ

3 чифта

58

Спортни обувки New balance

8 чифта

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: