Р Е Ш Е Н И Е

                                     №…     / 28.04.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет  и четвърти април                                                  2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №27 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на П.Т.Й., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, издаден на **, с адрес: гр. **  , против наказателно постановление №, **. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3840 лева /три хиляди осемстотин и четиридесет лева/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.Защитата на жалбоподателя не се явява в съдебно заседание.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение № 395 от **., съставен от З.Г. И** - служител в Митница Бургас, на длъжност държавен инспектор при МП „Малко Търново” за това ,че при  извършена проверка на  **. при влизане на територията на Република България от Република Турция, през МП „Малко Търново”, бил селектиран за щателна митническа проверка автобус марка „С.”, с регистрационен № * **** **, управляван от ** И**. Шофьорът и пътниците били попитани, дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получаване на отрицателни отговори се преминало към осъществяване на физически контрол. Проверката обхванала превозното средство, пътническия салон, багажното отделение и личния багаж на пътниците. В хода на проверката, извършена от митническите служители З. И**, И** И** и **, в багажното отделение на автобуса били открити 2 /два/ черни сака, съдържащи гуменки и маратонки от различни марки. Пътничката от автобуса П.Т.Й. заявила, че саковете са нейни, съдържащи 82 /осемдесет и два/ чифта гуменки и маратонки от различни марки. Недекларираната стока е както следва:

 гуменки „Vans off the wall”- 40 /четиридесет/ чифта,

 детски маратонки „Nike”- 6 /шест/ чифта,

 мъжки маратонки “Adidas” - 8 /осем/ чифта,

 дамски маратонки “Nike Airmax” - 28 /двадесет и осем/ чифта.

В снетото писмено обяснение П.Й. заявява, че е закупила стоките от град **, за подаръци и с търговска цел и не ги е декларирала, защото помислила, че количеството не е голямо.

За направените констатации е съставен протокол за извършена митническа проверка №М 3345/**.

Стоката - предмет на нарушение е иззета с разписка за задържане №0003623/21.08.2014 год.

Митническата стойност на стоката - предмет на нарушение е в размер на 3840 лева три хиляди осемстотин и четиридесет лева/, определена на основание чл.31 от МК, съгласно становище от Комисия по Заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на Началника на Митница Бургас.

 

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1от ЗМ. Актът е подписан от жалбоподателя  без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Съдът констатира при служебна проверка на доказателствата по делото,че в акта липсва датата на извършената проверка.Съдът намира,че този пропуск не опорочава акта,тъй като същият е редовен от външна страна-има датата на съставяне и след акта е поставена датата  **.Освен това този пропуск е саниран в издаденото НП .

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.И**. Недекларираната стока  е с търговски характер по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г„ във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД. Видно от големия брой чифтове маратонки,съдът прави извода,че недекларираната стока е с търговски характер а не за лична употреба. Й.  не е изпълнила своето задължение да декларира по  установения ред пред митническите органи описаната по - горе стока. Тя е била наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на МП „Малко Търново” има указателни табели, на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Й. е била длъжна да декларира пренасяната от нея стока, осигурена и е била такава възможност с отправеното запитване, но е отговорила отрицателно.

 Предвид горното съдът установи, че Й., е превозила на **. през държавната граница - МП „Малко Търново” гореописаните стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателката съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на П.Т.Й., ЕГН **********, притежаваща паспорт № **, издаден на **, с адрес: гр. **  , за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3840 лева /три хиляди осемстотин и четиридесет лева/ представляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: