Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                      гр. ** **, 14.06.2011 г.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

**търновският районен съд                                     наказателен състав

в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и седми май през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                          Председател : Мария Москова

 

при участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 26 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от И.М.М.  ЕГН **********,*** чрез адв.Сн.Т** срещу наказателно постановление № **. на заместник-началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение по чл.233 ал.3 във вр.с чл.233 ал.1 от Закона за митниците на жалбоподателят на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 5276.00 лв., съставляваща 200% от митническата стойност на стоката  и на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети цигари “KING” - 275 кутии по 20 къса – 5500 къса и  цигари „ESSEsuper slim - 1074 кутии по  20  къса – 21480 къса, на обща митническа стойност 2638.00 лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при Митница –Бургас, на основание чл.30 параграф 2 буква „б” от МК. С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано, алтернативно – да бъде изменено в частта досежно наложената санкция, като същата бъде намалена до минималния размер, предвидена в закона. Излага подробни доводи. Ангажира доказателства.

Жалбоподателят М., редовно призован, се представлява в с.з. от  адв.Т**, надлежно упълномощена, която поддържа жалбата на основанията, посочени в нея.

Ответникът по жалбата – Митница Бургас, редовно призован, се представлява в с.з. чрез процесуалния си представител по делото – ст.ю.к.Г**, надлежно упълномощена. В с.з. излага доводи, че от събраните по делото доказателства е установено по един безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл.233 ал.3 вр. ал.1 от Закона за митниците. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 28.10.2010 г., около 04,30 часа на МП-** ** на трасе „Вход” пристигнал пътуващ от РТурция за РБългария лек автомобил марка „Опел Вектра” с турски рег.№ **, управляван от жалбоподателят И.М.М., като в автомобила пътувало и друго лице – Наим Вели **. След извършения падпортнен контрол, актосътавителят Н.К. / главен митнически ** / попитал водача на автомобила М.  и пътуващия с него ** дали имат нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получаването на отрицателен отговор, актосъставителят К. пристъпил към проверка на багажа на лицата, в хода на която открил недекларирана акцизна стока - цигари в подплатата на двете пътни чанти на жалбоподателя. С оглед на констатираното,  последвала щателна митническа проверка на лекия автомобил и на багажа на лицата, при която актосъставителят К. заедно със св.Д.Д. / мл.специалист в отдел „Митническо разузнаване и разследване”/ и св.С.Н. / мл. **/  открили още недекларирана акцизна стока на множество места в багажа – на дъното на пътните чанти, в двойното дъно на два кашона, в пакети от памперси, в кутии от сок, в пакети от бисквити, както и на множество места в автомобила - в задните „бузи”, в тавана, в арматурното табло, под предния капак на двигателя до филтъра на климатика, както  следва: цигари  KING” - 275 кутии по 20 къса – 5500 къса и  цигари „ESSEsuper slim - 1074 кутии по  20  къса – 21480 къса.

 За извършената щателна митническа проверка били съставени  Протокол за ЩМП № 3044/**. / л.7 от АНП / и Протокол № 44/**. за личен преглед /л.8 от АНП/.

В писмено обяснение/л.9 от АНП/, дадено на основание чл.16, ал.1, т.5 от ЗМ, жалбоподателят М. посочил, че цигарите са негови, разпръснал ги на различни места и не ги е декларирал, защото се нуждаел от пари за лечението на майка си. В писмено обяснение /л.12 от АНП / лицето, което е пътувало в същия автомобил – Наим **, посочило че  било в качеството си само на пътник, за пътуването е заплатил на водача сумата от 60 турски лири и не е знаел за укритата от водача М. и недекларирана акцизна стока. При щателната митническа проверка на багажа на пътника ** не са били открити нарушения на ЗМ.

На основание чл.230 от ЗМ, в присъствието на жалбоподателят М. бил съставен и връчен лично акт за установяване на митническо нарушение /АУМН/  № 532/**. Откритата недекларирана стока -  посочените марки и  брой къса цигари, била иззета с разписка за задържане № 00131/**. и манифестирана служебно в митница Бургас.  Жалбоподателят М. не е възразил срещу така съставения АУМН в законоустановения 3-дневен срок.

Митническата стойност към **.  на  стоките – предмет на нарушение по АНП № **. е определена както следва :  за  цигарите  ESSEsuper slim - 21480 къса в размер на 2100.00 лв. и за цигарите   KING” - 5500 къса в размер на  538.00 лева, съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при Митница Бургас /л.5 от АНП /.

Въз основа АУМН № 532/**., било издадено и атакуваното наказателно постановление № **. на заместник-началника на Митница Бургас, редовно връчено на жалбоподателят на 14.04.2011г. В наказателното постановление било прието за установено, че на **. жалбоподателят М.  е превозил през държавната граница описаните по-горе стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233 ал.3 вр. с чл.233 ал.1 от ЗМ. За това нарушение  на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети цигари  KING” - 275 кутии по 20 къса – 5500 къса и  цигари „ESSEsuper slim - 1074 кутии по  20  къса – 21480 къса на обща митническа стойност 2638.00лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при Митница –Бургас, на основание чл.30 параграф 2 буква „б” от МК, а на жалбоподателят на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 5276.00 лева, съставляваща 200% от митническата стойност на стоката.

Представеното в хода на съдебното следствие по делото заверено копие на Заповед № ЗАМ-682/18.12.09г на Директора на Агенция митници, доказва материалната компетентност на АНО по отношение на заместник-началника на Митница Бургас, комуто са надлежно делегирани правомощията на наказващ орган за нарушения по ЗМ.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти. Свидетелските показания на разпитаните по делото митнически служители-св.Костуровв,св.Д. и св.Н. са  безпротиворечиви по отношение на основните факти, логични, последователни и взаимно допълващи се, кореспондират и с писмените доказателствени средства приобщени по делото, поради което и съдът ги цени за обективно верни. Същите, възпроизвеждат непосредствените си впечатления за обстоятелствата при констатиране на нарушението, митническата проверка и  изпълнената административна процедура, включително и предявяването на съставения АУМН № 532/**., въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. Митническите служители в разпита си пред съда са потвърдили и фактическото извършване на митническото нарушение от жалбоподателя, пресъздават и неговите предпроцесуални обяснения, с характер на признания относно пренасяните стоки, посочил като свои.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирано  лице и е процесуално допустима.Преценена по същество, тя е неоснователна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

При служебна проверка за процесуалноправната законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, включително и по отношение на АУМН № 532/**., въз основа на който е издадено, и съобразно релевираните от защитата възражения, съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения, представляващи предпоставки за отмяната му. Административнонаказателната отговорност на И.М. е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се производство по установяване на нарушението и издаване на НП. Последното, както и АУМН са издадени от компетентни органи, в надлежната  форма, по съответния ред и имат необходимото съдържание, съгласно изискванията на чл.42 и 57 от ЗАНН. Неоснователен е  доводът за допуснато съществено процесуално нарушение във връзка с допуснатата явна фактическа грешка с добавянето на израза „и по тялото”при изброяването на множеството места, където са били укрити цигарите в обстоятелствената част на наказателното постановление, която не влияе на изложените основни релевантни факти за осъщественото административно нарушение и. очевидно се надценява от защитата. Словесното описание на нарушението, позволява индивидуализацията на административното нарушение, като изпълнително деяние и неговата квалификация, като изложените фактически обстоятелства и в АУМН и НП, разкриват съвпадение по основните релевантни факти на твърдяното за осъществено административно нарушение, в хипотезата на чл.233,ал.1 ЗМ – “митническа контрабанда”.

Обжалваното НП е законосъобразно и от материалноправна страна. Правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя И.М., приемайки че последният е осъществил съставът на митническото нарушение по чл.233,ал.1 ЗМ-митническа контрабанда. Събраните в хода на производството гласни доказателства, както и косвено писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването на съставомерно деяние, консумиращо нарушение на действащия митнически режим и изисквания за деклариране на стоки. Еднопосочни и безпротиворечиви са кредитираните свидетелски показания на разпитаните митнически служители, относно обективния факт за откриване на недекларирана стока едва в хода на ЩМП, разпоредена при митническия контрол, при липса на надлежно деклариране и след като жалбоподателя М. е заявил пред контролните органи, че не носи стоки, подлежащи на деклариране.  Поради това и съдът приема за доказано по категоричен начин по делото, че на **, през МП ** **, при влизане в страната ни от РТурция, И.М. е превозил с лек автомобил през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи. За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране, като разпоредбата на чл.66,ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в частност-задължението за деклариране на акцизните стоки, значително надвишаващи нормите за безмитен внос, произтичащо от чл.68 от ЗМ и чл.62 Регламент/ЕИО/2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ,  всяка стока  предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легално дефиниция  на понятието ”деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар. 1,т.3 ДР ЗМ, идентична е и разпоредбата на чл.4,пар.17 Регламент /ЕИО 2913/92г, въвеждащ Митническия кодекс на Общността, като правната регламентация се съдържа и в Наредба № Н-17/06г. Неизпълнението на  задължението за деклариране, по надлежния ред на стоките, пренасяни през държавната ни граница и  въвеждани на митническата територия на РБългария, без знанието и разрешението на митническите органи, съставлява административнонаказателен състав по - по чл.233 ЗМ.  Именно това свое задължение не е изпълнил жалбоподателя при влизането си в страната от Р Турция  и доколкото не е направено деклариране в дължимата и изискуема форма, то налице е липса на деклариране, от тук и неизпълнение на това задължение. С бездействието си същият е  нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО, в тази насока са правилни. Осъществяването от обективна страна на деянието се установява, както вече се посочи от преките гласни доказателства, които съдът цени  и относно авторството, с оглед възпроизведените предпроцесуални признания на нарушителя, че стоките са само негови и обективния факт на откриването им в МПС, управлявано, лично от последния. Ето защо и съдът приема, че жалбоподателят е осъществил състава на митническата контрабанда по смисъла на чл.233,ал.1 ЗМ, като е дал невярна информация и не е декларирал пред митническите органи, пренесените от него акцизни стоки. Правнозначими са, в тази връзка, и съдът обсъжда обективните обстоятелства,  установени от показанията на тримата свидетели-митнически служители, че И.М. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваните от него акцизни стоки, въпреки че е бил длъжен и е имал възможност да го направи, освен това изрично е бил запитан от митническите служители дали има нещо за деклариране, но е отговорил отрицателно. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл. При съзнаване на задълженията си във връзка с митническия режим, включително и  задължението за деклариране му е било известно и допустимите норми за пренос на стоки,  или ако не са му били известни, следвало е да го знае, в който случай незнанието не изключва виновността. Следователно  жалбопадетелят е съзнавал и противоправния характер на деянието си, като от волева страна е целял настъпването на общественоопасните последици-укриване, непредоставяне на вярна информация на митниците, с оглед неизбежността от настъпването на този резултат .

Възражението на защитата досежно начина, по който е определен размера на митническата стойност на процесните стоки, е неоснователен. Митническата стойност на стоката правилно е определена от митническите органи,  по съответния процесуален ред  съгласно разпоредбата на чл.30 параграф 2 буква „б” от МК, съответно за всеки от откритите два вида и марки цигари и по количествата им , в регламентирана от Закона мерна единица „късове”, предвид което и приетата от АНО митническа стойност в размер на 2638.00 лв за общото количество стоки,  следва да се приеме за законосъобразно определена  и  доказана.

Съгласно разпоредбата на чл.233 ал.3 от ЗМ, когато предмет на митническата контрабанда са стоки , за които се дължи акциз, глобата е от 150 до 250 на сто върху митническата стойност на стоките,.

 Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Видно от ангажираните в хода на съдебното следствие писмени доказателства -удостоверения за раждане, издадени въз основа на актове за раждане № 1160/19.09.2007г. и №  1208/14.09.2009г. на град Шумен /л.7 и 8/ , жалбоподателят М. е баща на две малолетни деца – Тензиле И.М. –род.***г.  и И.И.М. –род.***г. Така също се установява  от представеното пред съда еспертно решение № 0954/14.04.2010г. на ТЕЛК при МБАЛ-Шумен, че  второто дете на жалбоподагеля е с освидетелствано 60% -во увреждане на брахиалния плексус -  лява горна монопареза в средна степен , което налага провеждането на медикаментозна и физиотерапевтична рехабилитация, а последното финансово затруднява семейството на жалбоподателя. Тези обстоятелства не са били известни на АНО при издаването на НП , тъй като доказателствата за тях са ангажирани от жалбоподателят едва в хода на съдебното следствие, поради което АНО е определил размера на наложеното наказание към средния предвиден в закона, а именно -5276.00 лева, представляваща 200% от митническата стойност на стоката. Отчитайки така установените в хода на съдебното следствие смекчаващи вината на жалбоподателя обстоятелства, след като съобрази тежестта и характера на нарушението и съобразявайки санкционна разпоредба на чл.233 ал.3 ЗМ, съдът, намира, че наказателното постановление в частта, с която е наложено на жалбоподателя наказание - глоба  в размер на 5276.00 лева, представляваща 200% от митническата стойност на стоката,  следва да бъде изменено, като размера на глобата следва да бъде определен към минималния, предвиден от законодателя в нормата на чл.233 ал.3 от ЗМ – 3957.00 лева, представляващ 150% от митническата стойност на стоката.

Атакуваното наказателно постановление в частта на постановената санкция “отнемане в полза на държавата” на предмета на нарушението-т.1 от НП,  изрично предвидена в ал.4 от чл.233 ЗМ, в случаите на осъществено нарушение –митническа контрабанда , е законосъобразно и в тази му част следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

      Р  Е  Ш  И :

 

          ИЗМЕНЯ наказателно постановление № **., на заместник-началника на Митница Бургас в частта, с която за извършено от  И.М.М.  ЕГН **********,*** нарушение по чл.233 ал.3 във вр.с чл.233 ал.1 от Закона за митниците, на жалбоподателят на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 5276.00 лв., съставляваща 200% от митническата стойност на стоката, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба на 3957.00 лева, представляваща 150% от митническата стойност на стоката.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с която е постановено на основание чл. 233 ал.4 ЗМ отнемане в полза на държавата като предмет на нарушението на  цигари “KING” - 275 кутии по 20 къса – 5500 къса и  цигари „ESSEsuper slim - 1074 кутии по  20  къса – 21480 къса, на обща митническа стойност 2638.00 лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при Митница –Бургас, на основание чл.30 параграф 2 буква „б” от МК.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14 -  дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: