Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 24.04.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На седемнадесети април                                                            2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №26 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на П.В.Ц., ЕГН: **********, притежаващ паспорт No *, с адрес: гр. * против наказателно постановление № 1602/2018 г. от 28.12.2018г. на Зам. Началник на ТД”Южна морска” което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер  на 1910,00 лева /хиляда деветстотин и десет лева/, представляваща 200%от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 вр.чл.233,ал.1 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: дамски комплекти от горнище с дълъг ръкав и долнище - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 8 броя;блузи - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 7 броя;туники - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 20 броя;
рокли - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 6 броя;панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „GUESS“ - 10 броя; панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „Calvin Kline“ - 10 броя, с обща митническа стойност 955,00 лева /деветстотин петдесет и пет лева/,

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

          Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № 1371 от 03.08.2018г.по описа на Зам.Началника на ТД”Южна морска” Митница Бургас, съставен от Г.И.Я. - на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново“, Агенция „Митници“,за това,че на  * на трасе входящи леки
автомобили е пристигнал пътуващ от Република * лек автомобил,марка „*, управляван от лицето П.В.Ц. и пътничка *. След приключване на паспортния контрол е постъпило искане от гранична полиция за извършване на съвместна проверка № 229/03.08.2018г.Актосъставителят попитал водача на превозното средство и пътничката дали имат за деклариране акцизни стоки,
шки с търговски характер, валута и валутни ценности, на което получил отрицателни отговори.Старши митнически инспектор Г.И.Я., съвместно с колегите си *пристъпили към проверка на автомобила и багажа.

В три пътнически чанти актосъставителят констатирал наличие на стоки в търговско
количество, недекларирани по установения ред, както следва:дамски комплекти от горнище с дълъг ръкав и долнище - 100% полиестер, с етикет
SOUCHI - 8 броя;блузи - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 7 броя;
туники - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 20 броя;
рокли - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 6 броя;панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „GUESS“ - 10 броя;
панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „Calvin Kline“ - 10 броя.

П.В.Ц. заявил, че недекларираната стока е негова. В снето писмено обяснение същият обяснява, че е закупил дрехите от Турция за себе си, семейството му и за подаръци.

       Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № 0125976/03.08.2018 г.

       За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа
проверка№М2393/BG001003/03.08.2018г.

        За целите на административнонаказателното производство Комисия, определена със
Заповед № 3M-1000-423/30.05.2018 г. на Началника на Митница Бургас е приета митническа
стойност на недекларираната стока общо в размер на 955,00 лева /деветстотин петдесет и пет лева/, определена на основание чл. 74, пар. 3 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. за стоката по първо тире и на основание чл. 74, пар. 2, б. „б“ от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. за стоки от второ до шесто тире.

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по с чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Я..

Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер”,посочена в чл.1, т. 21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на
деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените
начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от
28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета ла определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

 

От горното е видно , че на *“, П.В.Ц., ЕГН: **********, притежаващ паспорт No *, като е превозил през държавната граница на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи стоки, подробно описани в обстоятелствената част на настоящото решение.

П.В.Ц. не е изпълнил своето задължение да декларира по
установения ред пред митническите органи превозваната от него стока. Той е бил наясно с
действащите законови разпоредби, тъй като на МП „Малко Търново“ има указателни табели,на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Той е бил длъжен да декларира превозваната от него стока, за което му е била
предоставена възможност, но не е сторил това. Деянието е извършено виновно.

 

       Големия размер на пренасяната стока сочи ,че същата не е за задоволяване на лични нужди а е стока с търговски характер.

 

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * . на Зам. Директора на ТД „Южна морска” на Агенция ,.Митници”, с което на П.В.Ц., ЕГН: **********, притежаващ паспорт No *, с адрес: гр. * за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер  на 1910,00 лева /хиляда деветстотин и десет лева/, представляваща 200%от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр.чл.233,ал.1 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: дамски комплекти от горнище с дълъг ръкав и долнище - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 8 броя;блузи - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 7 броя;туники - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 20 броя;
рокли - 100% полиестер, с етикет SOUCHI - 6 броя;панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „GUESS“ - 10 броя; панталони деним - без етикет за състава на плата, марка „Calvin Kline“ - 10 броя, с обща митническа стойност 955,00 лева /деветстотин петдесет и пет лева/.

 

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: