Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Малко Търново, 25.03.2014 год.

 

                        В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд на единадесети март две хиляди и  четиринадесета      година  в открито заседание, в следния състав:

 

                                        Председател: Мария Москова                

 

при секретаря  М.Д.

в присъствието на  прокурор

разгледа докладваното от съдията Москова   НАХД № 26  по описа за  2014  год. на съда, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на чл.59  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Н.Г.К. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление №  715/22.01.2014. на Директора на РДГ-Б**, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ вр. §3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8 за сечите в горите  е наложена глоба в размер на 300 лв.   на основание чл.257 ал.1 т.2 от ЗГ. 

В жалбата се твърди  незаконосъобразност и необоснованост на НП като се излагат подробни съображения и се моли за отмяна на НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, представлява се от надлежно упълномощен адв.В.Б., чрез която поддържа жалбата.

За въззиваемата страна, редовно призована, се явява надлежно упълномощен процесуален представител ю.к.М**, който моли съда да потвърди изцяло атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

От приложените писмени доказателства: Наказателно постановление №  715/22.01.2014. на Директора на РДГ-Б**, АУАН с бланкетен №002151/24.07.2013г., констативен протокол №002229 от 24.07.2013 г., протокол № 774/13.06.2013г.за извършена комплексна проверка в ДГС-З**; рапорт на инж.К.; 2 бр. разпечатки от информационната система на ИАГ-София; протокол за освидетелстване на сечище № 0085793/12.03.2013г.; позволително за сеч № 0035426 от 14.03.2012 г., протокол за освидетелстване на сечище № 0085792/12.03.2013г.; позволително за сеч № 0085606/02.01.2014г.; позволително за сеч № 0085590/02.01.2013г.; протокол за освидетелстване на сечище № 0067152/28.12.2012г.; позволително за сеч № 0035428/14.03.2012г.; обясненията на жалбоподателя показанията на разпитаните свидетели: инж.Д.К., инж.Е.М. и П.С.,които бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 11 и 12.06.2013год., св.К., св.М. и други техни колеги – всички служители на РДГ – Б**,  извършили комплексна проверка на  дейността на ДГС-З**. Проверката била разпоредена  със Заповед № РД 16-206/06.06.2013г. на Директора на РДГ-Б** и приключила с констативен протокол № 774/13.06.2013г. При проверката, извършена от служителите на РДГ-Б** било констатирано, че жалбоподателят К. – лицензиран лесовъд, на 02.01.2013год. издал позволително за сеч № 0085590 и № 0085606 за санитарно прочистване в отдели 33”Е” и 33”И” – сеч, различна от предвижданията на ЛУП, без да е изготвил план-извлечение за промяна вида на сечта по реда на § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите.

В последствие на 24.07.2013год., св.К., въз основа на посочения протокол № 774 от 13.06.13год. съставила спрямо жалбоподателя К. АУАН с бланкетен №002151/24.07.2013г , в който констатираното нарушение било описано  като „ не е изготвил план-извлечение за промяна вида на сечта в отдели 33„Е” и 33„И” и приела, че с описаното деяние жалбоподателят е нарушил разпоредбите на чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ вр. §3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8 за сечите в горите. Жалбоподателят е подписал акта с възражение, а впоследствие е депозирал пред АНО допълнителни обяснения, в които подробно е изложил съображенията си.

 Въз основа на акта наказващият орган издал и атакуваното наказателно постановление, в което текстовото описание на деянието и правната му квалификация са идентични с тези по АУАН и с което на основание 257 ал.1 т.2 от ЗГ наложил на жалбоподателя горепосочената санкция.    

Съдът като анализира изложеното в жалбата, доводите на жалбоподателя К., приложените към АНП писменни доказателства  и събраните в хода на съдебното следствие устни доказателства, прави следните фактически и правни изводи:

         Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА:

От събраните писмени и устни доказателства безспорно се установява, че актосъставителят  К., в обстоятелствената част на АУАН е описала  нарушението като неизготвяне от жалбоподателя на план-извлечение за промяна вида на сечта по реда на § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите, макар че е  имала предвид, че жалбоподателят е издал позволително за сеч № 0085590 и № 0085606  за санитарно прочистване в отдели 33”Е” и 33”И” – сеч, различна от предвижданията на ЛУП, без да е изготвил план-извлечение за промяна вида на сечта по реда на § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите.  На следващо място е необходимо да се отбележи, че така описаното по АУАН и НП деяние , а именно: „не е изготвил план-извлечение за промяна вида на сечта” не попада в нито една от хипотезите на чл.257 ал.1 т.2 от ЗГ, съгласно която се наказва лице, което „ съгласува, одобри или издаде документ в нарушение на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му или на одобрените горскостопански планове и програми”.  От изложеното е видно, че е налице несъответствие между текстовото описание на нарушението в АУАН и НП, квалифицирано като такова по чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ във връзка с § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите.

 От друга страна е налице и несъответствие между нарушението, описано в АУАН и НП и квалифицирано като такова по чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ във връзка с § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите и действително извършеното нарушение от жалбоподателят, осъществяващо състава на чл.257 ал.2 от ЗГ. Видно от приложената административно наказателна преписка на Регионална Дирекция по горите-гр.Б**, по делото безспорно се установи, че жалбоподателят К. е лицензиран лесовъд и в качество си на лице по чл.235 от Закона за горите/ЗГ/,  на 02.01.2013г. издал позволително за сеч № 0085590 и № 0085606  за санитарно прочистване в отдели 33”Е” и 33”И” – сеч, различна от предвижданията на ЛУП, без да е изготвил план-извлечение за промяна вида на сечта по реда на § 3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите, с което виновно е нарушил чл.257 ал.2 от ЗГ във вр. вр. §3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8 за сечите в горите, но същият  неправилно е привлечен от АНО и санкциониран за нарушение на чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ във вр. вр. §3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8 за сечите в горите. В конкретния случай  е приложима административнонаказателна разпоредба по чл.257 ал.2 от ЗГ, която регламентира по-тежко наказание за длъжностно лице, или такова упражняващо лесовъдна практика, което издаде позволително за извършване на дейност в горските територии в нарушение на този закон или на подзаконовите актове по прилагането му. В този смисъл е налице неправилно приложение на материалния закон, което прави наказателното постановление незаконосъобразно и е основание за неговата отмяна.

По изложените съображения и на основание чл. 63,ал.1,предл. 3-то от ЗАНН съдът

                                        Р  Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №  715/22.01.2014. на Директора на РДГ-Б** против  Н.Г.К. с ЕГН ********** ***, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 257 ал.1 т.2 от ЗГ вр. §3 ал.2 и ал.3 от ПЗР на Наредба № 8 за сечите в горите  на основание чл.257 ал.1 т.2 от ЗГ му е наложена глоба в размер на 300 лв.  , като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Б** в 14-четиринадесетдневен срок от връчване на съобщението.

 

                                                            Районен съдия: