П Р И С Ъ Д А

     

                                            14.09.2016 год.                           гр.Малко Търново

 

          В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                                    Наказателен състав,

На  четиринадесети  септември  две хиляди и шестнадесета  година

В открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                  

      Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                    Съдебни заседатели: С.Г.

         Г.Г.

                                                                                 

Секретар: М.Д.

Прокурор: РАЙКО СТОЯНОВ

като разгледа докладваното от съдия Чанко Петков

наказателно общ характер дело № 25  по описа за 2016 г.

 П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимите:

А.Я. - турски гражданин, неосъждан, женен,  притежаващ паспорт  год. от компетентните власти на Р. Турция  и карта за временно пребиваващ № ** год. от компетентните власти на Р. **, живущ ***,  за ВИНОВЕН в това, че: На 27.08.2014год. около 11.00 часа на Митнически пункт Малко Търново, ГКПП”Малко Търново” област Бургас, при пресичане границата на страната  от Република България към Република Турция на трасе за обработка на изходящи автомобили, с лек автомобил “** е нарушил разпоредба на закон и обнародван акт на МФ относно режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариране - чл.11а  ал.1 от Валутния законПренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи .”вр. ал. 5 „Задължението за деклариране по ал. 1 се смята неизпълнено при отказ за Деклариране или декларираната информация е невярна или непълна „ и чл.2  ал.1  от Наредба Н-1 от 01.02.1012 год.  за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни  и изделия със  и от тях  и водене на митнически регистри по чл. 10 а от Валутния закон : „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране на паричните средства по образец утвърден от министъра на финансите в случаите на чл. 2 ал. 1 ,чл. 5 и 7 Утвърденият от министъра на финансите образец на декларация се публикува на интернет страницата на АгенцияМитници”, като не е декларирал пред митническите органи носената от него валута в наличност и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери 41 500  евро и 4650 румънски леи  в левова равностойност 83 235.03 лв.  престъпление по чл. 251 ал. 1 от НК,  поради  което на основание чл.251 ал.1 от НК, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.І от НК, изпълнението на така определеното наказание  ЛОС, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.251 ал.2 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението сумата 41 500  евро и 4650 румънски леи  в левова равностойност 83 235.03 лв, съхранявани в банков трезьор при Митница Бургас.

 

и

 

** Я. родена на *** год., румънска гражданка, не осъждана, омъжена, притежаваща паспорт № ** год. от компетентните власти на Р. **, живуща ***, за ВИНОВНА в това, че: На 27.08.2014 год. около 11.00 часа на Митнически пункт Малко Търново ГКПП “Малко Търново  обл. Бургас при пресичане границата на страната от Р. България към Р. Турция  на трасе за обработка на изходящи  автомобили с лек автомобил „** е нарушила разпоредба  на закон и обнародван акт на министъра на финансите относно режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариранечл. 11 а ал. 1 от Валутния законПренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.”вр. ал. 5 „Задължението за деклариране по ал. 1 се смята неизпълнено при отказ за Деклариране или декларираната информация е невярна или непълна „ и чл.2  ал.1  от Наредба Н-1 от 01.02.1012 год.  за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни  и изделия със  и от тях  и водене на митнически регистри по чл. 10 а от Валутния закон : „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране на паричните средства по образец утвърден от министъра на финансите в случаите на чл. 2 ал. 1 ,чл. 5 и 7 Утвърденият от министъра на финансите образец на декларация се публикува на интернет страницата на АгенцияМитници”, като не е декларирала пред митническите органи носената от нея валута в наличност и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери 37 800 евро  в левова равностойност 73 930 . 374 лв .  престъпление по чл. 251 ал. 1 от НК, поради  което на основание чл.251 ал.1 от НК, вр.чл.54 от НК я ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.І от НК, изпълнението на така определеното наказание  ЛОС, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.251 ал.2 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението сумата 37 800 евро  в левова равностойност 73 930 . 374 лв, съхранявани в банков трезьор при Митница Бургас.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимите  А.Я. и ** Я.,  със снета по-горе самоличност да заплатят солидарно в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Малко Търново сумата от 480лв. или за всеки един от двамата поотделно по 240лв.  представляваща разноски по делото.

 

          Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                         Съдебни заседатели: 1.                  2.