Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 08.04.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На първи април                                                                                     2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №25 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Община Малко Търново, ЕИК 000057086, със седалище и адрес на управление: град Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, представлявана от Илиян Костов Янчев - кмет на Община Малко Търново  против наказателно постановление **. на ** - и.д. Директор на РИОСВ-Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.2 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 2000/две хиляди/лв.

          Жалбоподателят редовно призован се представлява от юк.Ч**  лично.Пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   № 1/09.01.2015 г. съставен от инж. К.И.Г. - главен експерт - „Опазване на водите” в РИОСВ-Бургас, и Констативен протокол № 007795/К-3-129/11.11.2014, за това ,че  на 11.11.2014 г. в село **, Област Бургас при извършена планова проверка от св.Н.-експерт на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, по изпълнение на условията и изискванията, определени в издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23710084/08.04.2013 г. за обект: „Канализационна система на село **“ се установили следните нарушения:

- не се води експлоатационен дневник, в който да се записват всички ремонтно-възстановителни и профилактични дейности. В експлоатационен дневник за количествата зауствани отпадъчни води има записи само до месец април 2014 г. Това се явява неизпълнение на т.1 в условие „Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения“ от раздел „Условия, при които се предоставя правото за използване“ на разрешителното за заустване.

- пунктът за собствен мониторинг не е обозначен, което се явява неизпълнение на точка 2 в условие: “Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ от раздел „Условия, при които се предоставя правото за използване“ на разрешителното за заустване.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление **.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

С разпоредбата на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ на водоползвателите – титуляри на разрешителни е вменено задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон. В условията на издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23710084/08.04.2013 г. за обект: „Канализационна система на село **“., в условие „Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения“ от раздел „Условия, при които се предоставя правото за използване“ на разрешителното за заустване  в т.1 изрично е въведено изискване „ да се поддържат  в технологична и експлоатационна изправност пречиствателни съоръжения,като всички ремонтно възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник”, а в условие: “Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ от раздел „Условия, при които се предоставя правото за използване“ т.2 изрично е записано:”трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях”. Доколкото жалбоподателят е титуляр на горепосоченото разрешително и същия дължи изпълнение на условията регламентирани в него, предвид обстоятелството, че от показанията на св.Н. безспорно се установи:1. не се води експлоатационен дневник, в който да се записват всички ремонтно-възстановителни и профилактични дейности като в експлоатационен дневник за количествата зауствани отпадъчни води има записи само до месец април 2014 г. и 2.пунктът за собствен мониторинг не е обозначен, то се обоснова извод за съставомерност на констатираното деяние.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя за приложение нормата на чл.28 ЗАНН.В конкретния случай не сме изправени  пред адм.нарушение,което представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи.Нарушението е  съществено,тъй като е свързано с неизпълнение на строго определени и регламентирани изисквания,които не са изпълнени.

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **. на ** - и.д. Директор на РИОСВ-Бургас,с което на Община Малко Търново, ЕИК 000057086, със седалище и адрес на управление: град Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, представлявана от Илиян Костов Янчев - кмет на Община Малко Търново  , за нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.2 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 2000/две хиляди/лв.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: