Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.М.*****, ....................2009г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,…………….колегия в открито заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и девета  година в състав:

 

                                                                                  Председател: Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 24 по описа за 2009 г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по чл.32ал.2 ЗС.

Образувано е по повод исковата молба на от Д.Г.С. ЕГН **********,***  против А.В.С., С.С.С. и Г.С.С., всички с по*****ен адрес:*** и законни наследници на  ***** Г.  С..

Ищецът твърди, че с ответниците са съсобственици по наследство на недвижим имот нива с площ от ****дка, съставляваща имот с № ****, седма категория, находящ се в местността «****» в землището на село *****, ЕКАТТЕ 07627, община *****, при граници: имот № ****, имот № ****и имот № ****, при квоти на собственост 1/2 ид.ч за ищеца и  по 1/6 ид.ч. за всеки върху ответниците. Твърди, че с ответниците не могат да постигнат съгласие за ползването на съсобствения имот, поради което моли да бъде извършено разпределение на ползването на процесния имот, като всеки от съсобствениците получи за реално ползване определена част от имота, съответстваща на квотата му на собственост. В с.з. упълномощава  своя процесуален представител адв.П. и чрез него заявява, че претендира разноските по делото да останат така, както са направени от страните и че няма претенции по единствения вариант на изготвената експертиза за допускане разпределението на ползването.

В законоустановения срок ответниците са депозирали писмен отговор на основание чл.131 от ГПК, с който потвърждават, че с ищеца са съсобственици на процесния земеделски имот и заявяват, че действително не е възможно да се формира мнозинство между съсобствениците по смисъла на чл.32 ЗС. Желаят при съдебното разпределение на ползването на процесния имот 1/2 от имота да се ползва от ищеца, а другата 1/2  да се ползва общо от тримата ответници, като двете части да бъдат еднакви по площ и равностойни/подобни по форма с оглед на тяхната функционалност и полезност. Претендират разноските по делото. В с.з. чрез процесуалният си представител адв.И.С. поддържат писмения отговор.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства , приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените и приложени по делото нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № 92, том І, дело № 98 /1999г. на МТРС, Удостоверение за наследници № 30/11.09.2008г. на кметство село *****, община ***** и Удостоверение за наследници № 001013/10.09.2009г.на град *****, ищецът Д.Г.С. и ответниците А.В.С., С.С.С. и Г.С.С. са собственици по наследство от ***** С. *** ***** на недвижимия имот- предмет на настоящето дело и представляващ  нива с площ от ****дка, съставляваща имот с № ****, седма категория, находящ се в местността «****» в землището на село *****, ЕКАТТЕ 07627, община *****, при граници съгласно Скица № Ф00169/10.05.2009г. на ОС»ЗГ»-*****: имот № ****, имот № ****и имот № ****, при квоти на собственост от по 1/2 ид.ч за ищеца и  по 1/6 ид.ч. за всеки от ответниците. Не се спори от страните по делото , че имота е придобит по наследство, както не се спори и досежно квотите на собственост и факта, че липсва съгласие относно ползването на същия.

Съобразно заключението на вещото лице Ил.Б. по  назначената по инициатива на съда и приета СТЕ, е изготвен единствен вариант на разпределение ползването на съсобствения имот, съобразявайки желанието на страните 1/2 от имота да се ползва от ищеца, а другата 1/2  да се ползва общо от тримата ответници, са обособени две части, еднакви по площ и равностойни/подобни по форма с оглед на тяхната функционалност и полезност.

При така установеното съдът прави следните правни изводи:

По силата на чл.32 ЗС, когато общият имот принадлежи на няколко собственици, начинът на използването му се определя по тяхно общо съгласие. Ако такова съгласие не може да бъде постигнато, спорът за ползването на общата вещ се решава от съда по искане на единия съсобственик. В този случай решението на съда за разпределяне на ползването замества решението на съсобствениците за управлението на съсобствения имот.  Видно от приложените по делото писмени доказателства, между страните е налице  съсобственост на процесния земеделски имот, а от депозираните исковата молба и  писмения отговор се установява, че липсва съгласие относно начина на използването му. Искът по чл.32 ЗС има предмет за осъществяване на съдебна администрация на гражданско правоотношение между съсобственици по повод служене с обща вещ, по отношение на която мнозинството от съсобствениците не е формирало решение. За уважаването му са достатъчно данни за наличието на еднородни права върху вещта, определящи правната фигура на съсобственост и липса на съгласие за позване на съсобствения имот. Безспорно по делото е обстоятелството, че страните са съсобственици на недвижим имот, представляващ нива с площ от ****дка, съставляваща имот с № ****, седма категория, находящ се в местността «****» в землището на село *****, ЕКАТТЕ 07627, община *****, при граници: имот № ****, имот № ****и имот № ****, при квоти на собственост от по 1/2 ид.ч за ищеца и  по 1/6 ид.ч. за всеки от ответниците. Не се спори, че страните не могат доброволно да разпределят ползването на процесния имот съобразно притежаваните от тях идеални части от собствеността, което определя наличието на правен интерес от предявяването на настоящия иск и неговата допустимост.

С оглед изготвената по делото експертиза е налице един вариант на разпределение за ползването на съсобствения имот – предмет на настоящето дело. Съдът, извършвайки преценка за целесъобразност и съобразявайки желанието на страните 1/2 от имота да се ползва от ищеца, а другата 1/2  да се ползва общо от тримата ответници, са обособени две части, еднакви по площ и равностойни/подобни по форма с оглед на тяхната функционалност и полезност, намира че ползването на имота следва да се разпредели като на ищеца се предостави за реално ползване площта от 330.50 кв.м. /триста и тридесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, защриховани със зелен цвят на скицата към СТЕ , а площта от 330.50 кв.м. /триста и тридесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, защриховани с кафяв цвят на скицата към СТЕ , се предостави  за общо ползване от тримата ответници.

Относно разноските:

Ищецът е направил изявление, че не се противопоставя разноските да останат така, както ги е  направил.

Ответниците са направили искане за присъждане на направените съдебни разноски без да са представили списък на същите до приключване на последното заседание, съгласно чл. 80 от ГПК, поради което следва да се остави без уважение.

Съгласно разпоредбата на чл.76 от ГПК двете страни следва да внесат предварително в съда разноските по действията по инициатива на съда.

 Ищцовата страна е внесла определеният от съда депозит в размер на 75лв. за назначена от съда СТЕ, но ответната страна не е внесла определеният депозит в размер на 75лв., като е останала задължена за разноски, предвид което и на основание чл.77 от ГПК съдът следва да постанови принудителното им събиране.

 Ответниците следва солидарно да заплатят по сметка на в.л.Ил.Б. сумата от 75.00 лева, представляваща възнаграждение на в.л. по извършената съдебно - техническа експертиза.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.32 ал.2 от ЗС реалното ползване на следния недвижим имот, находящ се в землището на село *****, община *****, област ***** : нива с площ от ****дка, съставляваща имот с № ****, седма категория, находящ се в местността «****» в землището на село *****, ЕКАТТЕ 07627, община *****, при граници: имот № ****, имот № ****и имот № ****, между съсобствениците Д.Г.С. ЕГН **********,*** , А.В.С., С.С.С. и Г.С.С.,  и тримата с по*****ен адрес:***, както следва:

1. На Д.Г.С. ЕГН **********,*** , се предоставя за реално ползване площта от 330.50 кв.м. /триста и тридесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, защриховани със зелен цвят на приложената по делото /л.46/ скица към СТЕ, която приподписана от съда съставлява неразделна част от настоящето решение.

2. На А.В.С., С.С.С. и Г.С.С.,  и тримата с по*****ен адрес:***, се предоставя общо за реално ползване площта от 330.50 кв.м. /триста и тридесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, защриховани с кафяв цвят на скицата към СТЕ , която приподписана от съда съставлява неразделна част от настоящето решение.

ОСЪЖДА А.В.С., С.С.С. и Г.С.С.,  и тримата с по*****ен адрес:***, да заплатят солидарно на И.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 75.00 лева, представляваща възнаграждение на в.л. по извършената съдебно - техническа експертиза.

Решението подлежи на обжалване пред *****ки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                               Районен съдия :