Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 03.07.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести юни                                                          2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар:К.М*

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №24 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.Р.И., ЕГН: **********, с лична карта №***, издадена от
МВР-Бургас, с адрес: град Ч
**, обл. Б***, ул. „О**“ №**  против наказателно постановление №***/2018 г. от 14.02.2019г. на  С.Д. Директор на ТД Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № *****/*** от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.2  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 2 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на глоба в размер на 18257,06 лева /осемнадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и
шест стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: препарат за растителна защита, марка “A
*****i“ - 40 броя
бутилки, по 5 литра всяка, общо 200 литра;

препарат за растителна защита, марка “C*** H**t” - 40 броя бутилки ,по 5 литра всяка, общо 200 литра;

препарат за растителна защита, марка “R*** 200 ЕС H****“ - 31 броя бутилки,по 1 литър всяка, общо 31 литра;

препарат за растителна защита, марка “A***i“ - 32 броя бутилки,по1литър всяка, общо 32 литра;

препарат за растителна зашита, марка “E** H***“ - 3 броя бутилки,по5 литра всяка, общо 15 литра;

препарат за растителна защита, марка „K***** 400 ЕС H***t” -51

 препарат за растителна защита, марка „A***“ - 64         броя бутилки,по100 милилитра всяка, общо 6,4 литра. с обща митническа стойност 18257,06 лева /осемнадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и шест стотинки/, както и се отнема в полза на държавата, на основание чл. 233, ал. 8 от Закона за митниците, лек автомобил, марка „Б*****, с per. №***, двигател №****,
рама №
*****, на стойност 6500,00 лева /шест хиляди и петстотин лева/,послужил като средство за превозването на описаната стока, предмет на нарушението.          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира следното:

По фактическата обстановка приета от АНО.

Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт****от **** г. по описа на
Митница Бургас, съставен от П.Д.Д. - на длъжност старши митнически инспектор при ТМУ Бургас, Агенция „Митници” за това,че на 23.06.2018 г., около 14:00 часа, по компетентност в Митница Бургас е получен сигнал за спряно от служители на МВР МПС с per. № А**** Актосъставителят, съвместно с
митнически инспектор В* Е*Т* - служител в Митница Бургас,посетили мястото,посочено в сигнала - път 1-9, кръстовището за мотел „Козият Рог“ в посока град Малко Търново,
на 4 км от МП „Малко Търново“. На място митническите служители установили спряното за
проверка от служители на РУ Малко Търново и икономическа полиция към ОД МВР - Бургас
моторно превозно средство, марка „Б*****“, с регистрационен № А****,управлявано от М.Р.И.. В автомобила е било натоварено голямо количество препарати за
растителна защита с етикети на турски език. Автомобилът е конвоиран под митнически контрол,съвместно със служители на МВР, до МП „Малко Търново“, където му е извършена проверка.
Установени са препарати за растителна защита в багажника и на задната седалка на автомобила,както следва:

препарат за растителна защита, марка “A**P** y***“ - 40 броя бутилки, по
5 литра всяка, общо 200 литра;

- препарат за растителна защита, марка “C***r ЕС H***” - 40 броя бутилки, по 5
литра всяка, общо 200 литра;

препарат за растителна защита, марка “R*** ЕС H**“ - 31 броя бутилки, по 1
литър всяка, общо 31 литра;

препарат за растителна защита, марка “A**“ - 32 броя бутилки, по 1 литър
всяка, общо 32 литра;

препарат за растителна защита, марка “E*** H***“ - 3 броя бутилки, по 5 литра
всяка, общо 15 литра;

препарат за растителна защита, марка „K*** ЕС H***” - 51 броя бутилки, по
50 милилигра всяка, общо 2,55 литра;

препарат за растителна защита, марка „A****“ - 64 броя бутилки, по 100
милилитра всяка, общо 6,4 литра.

Общо 486,95 литра препарати за растителна защита.

Установено е, че автомобилът е собственост Я* Н**А**, ЕГН: ********** и е
управляван от М.Р.И. с пълномощно per. №*****г. на нотариус Б* К** per. №*** на НК .

За действията по проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка СОРИ №****************23.06.2018 г. /№ ********/23.06.2018 г. по описа на Митница Бургас/.

Стоката, предмет на нарушение е задържана с Разписка №******/23.06.2018г.
            Впоследствие е предадена с Приемо - предавателен протокол № ******/29.06.2018г.на Б** С** К*** - Началник отдел „РЗБХ“ към ОДБХ.

На основание чл. 229, ал. 1 от ЗМ автомобилът, марка „Б***,с per.№*******,послужил за извършване на нарушението, е задържан с Разписка №*****/23.06.2018 г.

 

 

В законоустановения срок не е постъпило възражение срещу акта.

За целите на административнонаказателното производство Комисия, определена със Заповед № ******/30.05.2018 г. на Началника на Митница Бургас е приета митническа
стойност на недекларираната стока общо в размер на 18257,06 лева /осемнадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и шест стотинки/, определена на основание чл. 74, пар. 3 от Регламент №
952/13 г.

Превозните и преносните средства, които са послужили за превозването или пренасянето
на стоките - предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата независимо
чия собственост са, освен ако стойността им явно не съответства на стойността на предмета на
митническата контрабанда. В тази връзка е изготвена експертна оценка на автомобила, послужил
за извършване на нарушението - лек автомобил, марка „Б
***с per. № А****,
двигател №
*****, рама № ***. Същата е изготвена от инж. И**С* Д., вещо лице от списъка на БОС и регистрирана с вх. №******** г. по
описа на Митница-Бургас.

Съгласно горецитираната експертна оценка стойността на автомобила, „Б****, с
per. **** НА е 6500,00 лева/шест хиляди и петстотин лева/.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 2 във връзка с чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

          Това е фактическата обстановка въведена в НП от АНО.

          За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани  свидетели.Св.Д. заявява,че същият е сезиран поради това,че нарушението не е извършено и установено на МП и митническите служители имат юрисдикция само на пункта , а той имал такава  в района на О* ,Б*,Я* за спрени четири броя МПС  на 4км. от МП Малко Търново и същите са били натъпкани  с препарати за растителна защита в опаковки по 1кг. или общо се установило 486,95 кг.Заявява,че  извода,че жалбоподателя транспортира процесните стоки е направил на база сведения от служители на МВР.

        Св.Костурков, работещ като главен инспектор отговорник на смяна която на 23.06.2018г. е била на смяна когато автомобила на жалбоподателя е преминал граничния пункт от РТурция за РБ .Заявява,че той не е проверявал автомобила управляван от жалбоподателя.Твърди,че винаги се извършва проверка на преминаващите автомобили.Твърди,че е говорил с колегата,който е проверил автомобила дали е имал нещо за деклариране и същият е заявил че не са открили стоки подлежащи на деклариране.Попитал го е изрично дали е имало в автомобила препарати за растителна защита като отговора е бил отрицателен.Заявява,че няма Протокол за извършена проверка на МП.

          Св.И.,който на прецесната дата работи като митнически инспектор на МП и който заявява,че  е извършена проверка,но не са установени стоки за деклариране.

          Жалбоподателят дава обяснения в съдебно заседание.Твърди,че на процесната дата е управлявал автомобил БМВ и е преминал през МП от Р Турция за РБ.Била му извършена митническа проверка.Попитали го дали има нещо за деклариран и отговора му бил отрицателен.После излага доводи относно това как препаратите са се указали в автомобила му.

      Св.Г* заявява,че на процесната дата е преминал от Р Турция за РБ бил е извършен митнически контрол и после излага доводи относно това как се е указала стоката в автомобила му.

      Видно  от Справка на КД Гранична полиция жалбоподателят И. е влязъл в РБ през ГКПП М.Търново на 23.06.2018г. в 13:58ч.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Безспорно е доказано,че на процесната дата жалбоподателят е преминал през МП Малко Търново.Не се доказа по безспорен начин,че същият е превозил през границата без знанието и разрешението на митническите органи процесните стоки.Св.И. и Костурков,които са били на смяна на посочения ден заявяват,че автомобила управляван от жалбоподателя е бил проверяван и не са открили стоки подлежащи на деклариране.Освен това липсва Протокол от самата проверка на МП Малко Търново.Това че са открити стоки във вътрешността на страната не означава ,че същите са внесени от Турция и са подлежали на деклариране.Данни в тази насока категорично липсват.Освен това ако тези стоки са преминали през границата то при проверка не би могло да не бъдат забелязани предвид голямото количество.

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ОТМЕНЯ наказателно постановление№****/2018 г. от 14.02.2019г. на  С.Д. Директор на ТД
Южна морска, административно наказващ орган съгласно Заповед №
******/*** от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на М.Р.И., ЕГН: **********, с лична карта №****,издадена от МВР-Бургас, с адрес: град Ч**, обл. Б**, ул. „О*****   за нарушение на чл.233,ал.2  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 2 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 18257,06 лева /осемнадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и
шест стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: препарат за растителна защита, марка “A
*****i“ - 40 броя
бутилки, по 5 литра всяка, общо 200 литра;

препарат за растителна защита, марка “C** ЕС H*t” - 40 броя бутилки ,по 5 литра всяка, общо 200 литра;

препарат за растителна защита, марка “R*** 200 ЕС H***“ - 31 броя бутилки,по 1 литър всяка, общо 31 литра;

препарат за растителна защита, марка “A** - 32 броя бутилки,по1литър всяка, общо 32 литра;

препарат за растителна зашита, марка “E*** H**“ - 3 броя бутилки,по5 литра всяка, общо 15 литра;

препарат за растителна защита, марка „K*** 400 ЕС H***t” -51

 препарат за растителна защита, марка „A*** y***“ - 64         броя бутилки,по100 милилитра всяка, общо 6,4 литра. общо 486,95 литра препарати за растителна защита.с обща митническа стойност 18257,06 лева /осемнадесет хиляди двеста петдесет и седем лева и шест стотинки/, както и се отнема в полза на държавата, на основание чл. 233, ал. 8 от Закона за митниците, лек автомобил, марка „Б***, с per. № *****, двигател № ******,
рама №
******, на стойност 6500,00 лева /шест хиляди и петстотин лева/,послужил като средство за превозването на описаната стока, предмет на нарушението.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: